كدوم دبیر فیزیک الا برای رسیدن به درصد بالا تر خدا كمك!!!