جابجایی برخی از فیلم های اموزشی حسابان با ادبیات فارسی