اشتباه در زیست صفر تا 100 سوم دبیرستان آقای محمد علی امینی راد ، جلسه 5


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.