تست زیست برای اساتید المپیادی زیست  • ثابت کنید که در دو مکان ژنی پیوسته هر کدام با دو آلل یعنی (a(a , a ) , b(b , b درهنگام تولید گامت در فردی با ژنوتیپ aabb نوترکیبی صورت می گیرد ولی قابل ردیابی ومشاهده نیست؟
    هرکسی در هر سطحی دوست داشت جواب بده و هدیه خوبی را دریافت کنه !!!!!!