رو کدوم فصل های دینی کنکور تمرکز بیشتری بکنم ؟ و...


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.