اغازیان  • چرا در یک نخینه سیتوپلاسم ازادانه حرکت میکند مگر این سلولها غشا سلولی ندارند همینطور در زیگومیستها دو نخینه مثبت و منفی به سمت هم رشد میکنند و اتاقک میسازند در ان جا چرا چندین هسته وجود دارد مگر سلول ها دیواره ندارند


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.