اغازیان  • چرا در یک نخینه سیتوپلاسم ازادانه حرکت میکند مگر این سلولها غشا سلولی ندارند همینطور در زیگومیستها دو نخینه مثبت و منفی به سمت هم رشد میکنند و اتاقک میسازند در ان جا چرا چندین هسته وجود دارد مگر سلول ها دیواره ندارند


 

پربازدیدهای هفته