سوال درمورد اسم ساز هایی که به صورت آرایه ایهام در ابیات کنکوری میان؟.....


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.