سوال درمورد اسم ساز هایی که به صورت آرایه ایهام در ابیات کنکوری میان؟.....


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.