سوال درمورد نرفتن به امتحان نهایی پیش دانشگاهی و عواقب!چطور است اگه من امتخان نهایی فیزیک رو فردا نرم پیش ریاضی ام.