سال سوم-درس اول • دقیقه ی 00:01 تا 12:18
  درس اول:
  --عبارات اسمی،زمان ماضی نقلی،to be going to

  عبارات اسمی:

  فرمول کلی عبارات اسمی:

  مثال:she know where you go.
  او میداند تو کجا میری
  i think that he is a doctor.
  من فکر میکنم او یک دکتر است.

  ماضی نقلی (حال کامل):برای بیان کاری استفاده میشود که در گذشته انجام شده و اثرش تا به الان باقی است.
  فرمول:
  have/has+p.p
  مثال 1:she has seen the film since lastweek.

  نکته:یکی از علائم ماضی نقلی وجود since به معنای(از) در جمله است و بعد از since هم همیشه یک زمان گذشته ی ساده می آید.
  مثال 2:i have finished the job for three days.

  نکته:در این مثال کلمه for به معنای (برای)نیز نشان دهنده ی ماضی نقلی بودن جمله است.
  مثال 3:he hasn't done his homework yet.

  نکته:yet در جمله های ماضی نقلی همیشه در پایان جمله می آید و جمله نیز باید منفی باشد.

  to be going to:به معنای قصد کاری داشتن
  مثال:we are going to see the film soon.

  ما قصد داریم ببنیم فیلم را بزودی.
  بنابر این to be going to برای کاری که در آینده قرار است انجام شود استفاده میشود،باتوجه به قید زمان seen که در پایان جمله آمده.he is going to wash his face tomorrow.

  نکته:بعضی از افراد to be going to و will را یکی میدانند در حالی که این دو با هم فرق دارند:
  will به منظور قصد آنی و قطعی است در حالی که to be going to فقط و فقط قصد انجام کار است و ممکن است کار در آینده صورت نگیرد.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

9
آنلاین

21.1k
کاربران

10.2k
موضوع ها

672.3k
دیدگاه‌ها