گفتن انگیزه،هدف،احساس درمورد تلاش ........هرچیزی که باعث شروع دوباره موفقیت میشه وانرژی میده به زبان عکس


قفل شده است
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.