تست هشتم آرایه های ادبی • در کدام گزینه دو ایهام دیده می*شود؟

  1. مهر تو عکسی بر ما نیفکند / آیینه رویا آه از دلت آه
  2. تو خود ای گوهر یک دانه کجایی آخر / کز غمت دیده*ی مردم همه دریا باشد
  3. بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی /مقبول طبع مردم صاحب نظر شود
  4. غلام مردم چشمم که با سیاه دلی / هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم.
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .

  .
  .
  .پاسخ:
  گزینه 4:ایهام در کلمه ی مردم(رجوع شود به توضیحات قبل) و دل:1- قلب 2- میان چیزی(در اینجا میان چشم)
  گزینه 1: یک ایهام وجود دارد.مهر: 1) محبت، 2) خورشید (استعاره از چهره) با این معنی می*شود تو بالای سر ما نیامدی و توجهی به ما نکردی.
  گزینه 2:ایهام: مردم
  گزینه 3:ایهام:مردم(ایهام تناسب: مردم به معنای مردمک با نظر تناسب دارد.)

  خود تست :
  http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/uploaded/12_01406251073.pdf
  پاسخ تست:
  http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/uploaded/12_01406251154.pdf


 

کاربران فعال این بخش

18
آنلاین

19.4k
کاربران

9.0k
موضوع ها

603.8k
دیدگاه‌ها