وابسته وابسته


 • دانش آموزان آلاء

  در کدام عبارت وابسته وابسته،صفت مضاف الیه است؟
  الف)دستور زبان دوره ی دبیرستان بر مبنای نظریه ی ساخت گرایی نوشته می شود.
  ب)آنوزش هم زمان سه زبان فارسی،عربی و انگلیسی طرح همه ی مسائل را آسان می سازد.
  ج)دستگاه هایی مثل ماشین تحریر و رایانه،فاصله ی میان واژه ای را به طور دقیق مراعات می کند.
  د)انجام تمرین به یادگیری اساسی درس کمک می کند.شایسته است به تمرین زیاد دروس توجه شود.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.