نکات مربوط به ماده ژنتیک (5 سوم)


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @فارغ-التحصیلان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل

  🔴🔴🔴 نکات مربوط به ماده ژنتیک (5 سوم)

  💉در ماده ژنتیک (DNA) اطلاعات و دستورالعمل هایی نهفته است که بسیاری ( نه همه) از ویژگیهای جاندار به آن وابسته است

  💉سه ویژگی مهم ماده ژنتیک :
  🔹اطلاعات ژنتیک را ذخیره کند
  🔹آنها را از نسلی به نسل بعد منتقل کند
  🔹پایدار باشد

  💉استرپتوکوکوس نومونیا نوعی باکتری کروی شکل است که بصورت رشته ای تجمع میابد و دو نوع دارد که یکی دارای کپسول پلی ساکاریدی است(بیماریزا) و دیگری فاقد کپسول پلی ساکاریدی است(غیربیماریزا)

  💉ترانسفورماسیون تغییر درخصوصیات ظاهری باکتری است و ویژه باکتری‌هاست و با هم یوغی تفاوت دارد

  💉تفاوت ترانسفورماسیون و هم یوغی : در ترانسفورماسیون بر خلاف هم یوغی ژنها از طریق پیلی منتقل نمیشوند و اینکه هم‌یوغی هم در پروکاریوتها وهم در یوکاریوتها دیده میشود در حالیکه ترانسفورماسیون ویژه‌ی باکتریهاست

  💉دقت کنید که دستور ساخت کپسول پلی ساکاریدی مستقیما نمیتواند از روی DNA باشد بلکه از روی DNA رشته‌ی mRNA سنتز میشود و پس از ترجمه‌ی آن آنزیم‌هایی سنتز میشوند که کپسول پلی ساکاریدی را میسازند

  💉همه‌ی سلولهای دارای DNA خطی دارای DNA حلقوی هم هستند چون در میتوکندری و در کلروپلاست (سلولهای فوتوسنتزکننده) DNA حلقوی وجود دارد

  💉تفاوت دئوکسی ریبوز و ریبوز در یک اتم O است و ریبوز یک اتم O بیشتر دارد

  💉دریک مولکول DNA همواره نسبت پورین ها به پیریمیدین ها برابر یک است

  💉در روش پراش پرتو X تهیه ی بلور از جسم مورد مطالعه ضرورت دارد

  💉دقت کنید که در ساختار DNA بین دو باز مجاور در یک رشته هیچ پیوندی وجود ندارد بلکه پیوند هیدروژنی بین جفت بازهایی که در دورشته در مقابل هم قرار دارند تشکیل میشود

  💉دقت کنید که طی n نسل همانندسازی :
  🔹۲به‌توانn مولکول DNA تولید میشود
  🔹۲به‌توانn منهای ۱ تعداد دفعات همانندسازی خواهد بود

  💉تشکیل پیوند هیدروژنی بین جفت بازهای دورشته بدون نیاز به آنزیم و خودبخودی است

  💉همه‌ی آنزیم های مرتبط با DNA :
  🔹آنزیم DNAپلیمراز : توانایی تشکیل و شکستن پیوند فسفودی‌استر را دارد
  🔹آنزیم هلیکاز : فقط توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را دارد
  🔹آنزیم RNAپلیمراز : رونویسی از DNA و توانایی تشکیل فسفو‌دی‌استر را دارد
  🔹آنزیم DNAلیگاز : فقط توانایی شکستن فسفو‌دی‌استر را دارد
  🔹آنزیم محدودکننده : توانایی شکستن پیوند فسفو‌دی‌استر را دارد

  💉هلیکاز و DNA پلیمراز آنزیم های پروتئینی هستند و فعالیت درون سلولی دارند بنابراین توسط ریبوزوم های آزاد در سیتوسل ساخته میشوند

  💉دقت کنید در هر نقطه آغاز همانندسازی موارد زیر دیده میشود :
  🔹 1 حباب همانندسازی
  🔹2 دوراهی همانندسازی
  🔹2 آنزیم هلیکاز
  🔹4 آنزیم DNAپلیمراز
  @pouryarahimi


 

کاربران فعال این بخش

54
آنلاین

19.5k
کاربران

9.2k
موضوع ها

610.1k
دیدگاه‌ها