نکات مربوط به کروموزوم‌ها و میتوز


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @فارغ-التحصیلان-آلاء

  🔴🔴🔴 نکات مربوط به کروموزوم‌ها و میتوز (قسمت اول)

  💉یکی از بارزترین ویژگی جانداران تولیدمثل است و تولیدمثل به تولید افراد نسل بعد می انجامد

  💉 تقسیم میتوز و تقسیم دوتایی منجر به تنوع نمیشوند و ایجاد تنوع با تقسیم میوز است

  💉تقسیم دوتایی علاوه بر پروکاریوتها در یوکاریوتها در اندامکهای میتوکندری و کلروپلاست دیده میشود

  💉در تقسیم دوتایی فرورفتگی غشاء و ساخت دیواره در بیشتر مواقع به طور همزمان رخ میدهد

  💉دقت کنید به دنبال تقسیم دوتایی ممکن است دیواره ساخته نشود چون بعضی از باکتریها دیواره ندارند

  💉سلولهای حاصل از سلول مادری در تقسیم دوتایی کوچکتر از سلول مادری هستند و نسبت سطح به حجم آنها بیشتر است

  💉همانندسازی پلازمید (DNAکمکی) وابسته به همانندسازی DNA اصلی نیست و میتواند به طور مسقل و با سرعت بیشتر همانندسازی را انجام دهد

  💉دقت کنید همواره به تعداد کروموزوم ها سانترومر وجود دارد

  💉همواره به تعداد کروماتیدها مولکول DNA وجود دارد

  💉همواره دوبرابر تعداد کروماتیدها و مولکولهای DNA رشته‌ی پلی نوکلوئوتیدی وجود دارد

  💉در فشرده شدن کروموزوم هیستون ها ایفای نقش میکنند ولی دقت کنید تنها عامل فشرده شدن DNA هیستون نیست ولی مهمترین عامل هیستون ها هستند

  💉نوکلوئوزوم 24 نوع مونومر دارد : 20 نوع پروتئین و 4 نوع نوکلوئوتید (ATCG)

  💉تعداد کروموزوم های جانداران یک گونه عموما یکسان است ولی ممکن است متفاوت باشند مثلا ملخ نر وماده مربوط به یک گونه اند ولی عدد کروموزومی آنها به ترتیب 23 و 24 است

  💉کروموزوم های غیر جنسی به طور مستقیم در تعیین جنسیت نقش ندارند ولی به طور غیر مستقیم نقش دارند مثل ژنهای ساخت هورمونهای جنسی ممکن است بر روی کروموزوم غیر جنسی (اتوزوم) قرار گیرد
  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  🔴🔴🔴 نکات مربوط به کروموزوم ها و میتوز (قسمت دوم)

  💉دقت کنید که کروموزوم X از نظر اندازه از کروموزوم Y بزرگتر است

  💉مردان فقط یک کروموزوم X دارند بنابراین احتمال ابتلا به بیماری های وابسته به X در آنان بیشتر است و اللهای مغلوب با یک الل هم خود را نشان میدهند

  💉دقت کنید در هر نوعی از انواع جهش های کروموزومی تعداد نوکلوئوتیدها در داخل سلول تغییر نمیکند

  💉جهش مضاعف شدن در بین کروموزوم های همتا رخ میدهد پس بین کرموزوم های جنسی در مردان (XY) نمیتواند جهش مضاعف شدن رخ دهد

  💉در مرحله G1 اینترفاز اندازه سلول بزرگ میشود و نسبت سطح به حجم آن کاهش میابد

  💉بیشترین همانندسازی ژنوم مربوط به مرحله Sاینترفاز است و در این مرحله حداکثر فعالیت آنزیم های هلیکاز و DNAپلیمراز را میبینیم

  💉پس از مرحله G2 و مضاعف شدن سانتریول‌ها ۱۰۸ میکروتوبول سانتریولی وجود خواهد داشت

  💉بسیاری از جهش ها در نتیجه تاثیر عوامل محیطی هستند

  💉دقت کنید که قارچ ها میتوز هسته ای دارند یعنی تمامی وقایع میتوز درون هسته ی آنها رخ میدهد و پوشش هسته ناپدید نمیشود

  💉دقت کنید که شروع فشردگی کروموزوم‌ها مربوط به مرحله پروفاز است ولی حداکثر فشردگی مربوط به مرحله متافاز است

  💉در پروفاز پوشش هسته ناپدید میشود به همین دلیل میتوان گفت فعالیت لیپازها افزایش میابد

  💉بهترین مرحله برای تهیه کاریوتیپ متافاز است

  💉در آنافاز جفت سانتریولها در دورترین فاصله از هم قرار میگیرند

  💉در آنافاز رشته های دوک کوتاه میشوند که جنس پروتئینی دارند بنابراین فعالیت پروتئازها افزایش میابد

  💉سیتوکینز نابرابر در موارد زیر دیده میشود :
  🔹دانه ی گرده گیاهان گلدار

  🔹اولین تقسیم سلول تخم در گیاهان گلدار

  🔹تشکیل گویچه قطبی به دنبال میوزI

  💉در موارد زیر میتوز رخ میدهد ولی سیتوکینز رخ نمیدهد که حاصل آن چند هسته ای شدن است :
  🔹ماهیچه های اسکلتی بعد از دوره‌ی جنینی

  🔹کپک های مخاطی پلاسمودیومی و تشکیل پلاسمودیوم

  🔹در تولیدمثل قارچ های زیگومیست
  @pouryarahimi


 

کاربران فعال این بخش

51
آنلاین

19.5k
کاربران

9.2k
موضوع ها

610.1k
دیدگاه‌ها