نکات مربوط به پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی ( ۶ پیش دانشگاهی)


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @فارغ-التحصیلان-آلاء

  🔴🔴🔴نکات مربوط به پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی( ۶ پیش دانشگاهی) - قسمت اول

  💉سه ویژگی اصلی جمعیت عبارتند از اندازه - تراکم - پرا‌کنش

  💉شارش ژن و رانش ژن بر اندازه جمعیت تاثیر دارند ( بر تراکم و پراکنش به طور مستقیم تاثیر ندارند )

  💉برای محاسبات این فصل از فرمول r=B-D استفاده میشود که r آهنگ رشد و B آهنگ تولد و D آهنگ مرگ است علاوه بر این فرمول میتوان از فرمول زیر هم استفاده کرد :
  Pn=P0(1+r)n 《 در توان پرانتزهn》

  💉آهنگ رشد میتواند مثبت یا منفی باشد در صورت مثبت بودن اندازه جمعیت درحال افزایش خواهد بود و درصورت منفی بودن اندازه جمعیت درحال کاهش خواهد بود

  💉الگوی نمایی هیچ گاه نمیتواند در یک جمعیت ادامه پیدا کند و فقط ممکن است در اوایل حضور یک گونه در محیط جدید رخ دهد ولی پس از مدتی متوقف میشود

  💉در الگوی لجستیک با بیشتر شدن رقابت و نزدیک شدن اندازه جمعیت به گنجایش محیط(K) آهنگ رشد کند میشود ولی منفی نیست

  💉با توجه به شکل کتاب در ص۱۳۶ میتوان فهمید فواصل تولیدمثلی در دافنی ۴۰ روز است

  💉***به ویژگی های جمعیت های فرصت طلب و تعادلی در کتاب نگاه ویژه داشته باشید***

  💉در جمعیت های فرصت طلب به دلیل اینکه به شدت تحت تاثیر شرایط محیط غیرقابل پیش بینی هستند احتمال وقوع رانش ژن بیشتر است

  💉مهمترین جمعیت های فرصت طلبی که باید بشناسید :
  🔹تمامی حشرات
  🔹گیاهان یک ساله

  💉دقت کنید گیاهان یکساله که جمعیت فرصت طلب دارند همگی علفی هستند
  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  🔴🔴🔴نکات مربوط به پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی(۶ پیش‌دانشگاهی) - قسمت دوم

  💉هماهانگی تغییر گونه هایی که در یک اکوسیستم زندگی میکنند و باهم ارتباط نزدیک دارند تکامل همراه نامیده میشود

  💉در هر نوع از روابط زیستی تکامل همراه مشاهده میشود

  💉در هر نوع از رابطه‌ی صیادی گونه‌ی نفع برنده همواره هماهنگ با گونه دیگر تغییر وتحول میابد(کنکور۹۴)

  💉تکامل همراه هم از نظر اندازه و هم از نظر رفتار میتواند باشد

  💉همهی گیاهان، مواد دفاعی به نام ترکیبات ثانوی تولید میکنند

  💉ترکیبات ثانوی در بیشتر گیاهان نخستین راه دفاعی است

  💉نوزاد پروانه کلم (نه پروانه بالغ) فقط میتواند روغن خردل را تجزیه کند و سایر ترکیبات ثانوی گیاهان دیگر را نمیتواند تجزیه کند

  💉انواع روابط همزیستی :
  🔹رابطه همیاری : هر دو طرف سود میبرند

  🔹رابطه همسفرگی : یک طرف سود میبرد طرف دیگر نه سود و نه زیان میبرد

  🔹رابطه صیادی : یکی دیگری را میخورد پس یکی سود میبرد دیگری زیان میبیند

  🔹رابطه انگلی : یکی سود میبرد و دیگری زیان میبیند

  💉مثال انواع روابط همزیستی :
  🔸همیاری : مورچه و شته - گلسنگ - قارچ ریشه‌ای - ریزوبیوم و تارکشنده - حشرات و گیاهان گرده افشان

  🔸همسفرگی : دلقک ماهی و شقایق دریایی - تریکودینا و ماهی

  🔸صیادی :ستاره دریایی و صدف - شیر و گورخر - هیدر و دافنی و...

  🔸انگلی : داخلی مثل آسکاریس - خارجی مثل کنه و پشه با انسان

  💉در رابطه ی انگلی که نوع ویژه ای از همزیستی است انگلمعمولا باعث مرگ میزبان نمیشود ولی ممکن است در مواردی باعث از بین رفتن میزبان شود

  💉کنام واقعی انگل هرگز نمیتواند از کنام واقعی میزبان بیشتر باشد
  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  🔴🔴🔴نکات مربوط به پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی (۶ پیش دانشگاهی) - قسمت سوم

  💉هر پژوهشگری با کدام جاندار سروکار داشت :
  🔹رابرت مک آرتور : سسک ها
  🔹ژوزف کانل : کشتی چسب
  🔹گوس : پارامسی
  🔹رابرت پاین : ستاره دریایی و صدف های باریک و پهن
  🔹تیلمن و همکاران : گونه های گیاهی علفزارهای مینه‌سوتا

  💉به نقش ، زیستگاه و تعامل هایی که موجود زنده در یک اکوسیستم دارد کنام گفته میشود

  💉کنام بنیادی مجموعه ای از طیف هایی است که جاندار توان زیستن در آن را دارد و کنام واقعی بخشی از کنام بنیادی است که توسط جاندار اشغال میشود

  💉کنام واقعی هرگز نمیتواند از کنام بنیادی بزرگتر باشد

  💉سسک های مختلف بر روی درختان کاج نوئل از مناطق مختلفی غذای خودرا به دست می آورند ولی در نقاطی بین این کنام ها هم پوشانی وجود دارد که باعث ایجاد رقابت در این مناطق میشود

  💉کنام بنیادی هر پنج گونه سسک کل درخت است ولی کنام های واقعی متفاوت است

  💉کشتی چسب نوزاد در آب شناور است و تراکم آن بر حسب تعداد در واحد حجم سنجیده میشود ولی کشتی چسب بالغ چسبیده به سنگ است و تراکم آن بر حسب تعداد در واحد سطح خواهد بود

  💉در رقابت بین گونه های ۱ و ۲ کشتی چسب گونه ۲ برنده میشود

  💉کنام بنیادی گونه ۱ کل صخره است ولی کنام واقعی آن بسته به وجود گونه۲ یا عدم وجود آن تغییر میکند

  💉کنام بنیادی و واقعی گونه ۲ همواره مناطق پایینی صخره است

  💉بین پارامسی های گونه ۱ و۲ رقابت وجود دارد و یک گونه بر اثر حذف رقابتی حذف میشود ولی بین گونه های ۱ و ۲ وهمچنین ۱ و۳ تقسیم منابع صورت میگرد و حذف رقابتی رخ نمیدهد

  💉بیشتر (نه همه) گونه های صدف حذف شده در آزمایش پاین مربوط به صدف های پهن بوده اند

  💉طبق آزمایش تیلمن : هرچه تنوع گونه های گیاهی یک ناحیه بیشتر باشد :
  🔸 نیتروژن جذب شده بیشتر
  🔸تولید کنندگی بیشتر
  🔸مقاومت به خشکی بیشتر
  🔸پایداری زیستگاه بیشتر
  🔸رقابت بین گونه ها کمتر
  🔸حذف رقابتی کمتر
  خواهد بود
  @pouryarahimi


 

کاربران فعال این بخش

38
آنلاین

19.5k
کاربران

9.2k
موضوع ها

610.1k
دیدگاه‌ها