نکات مربوط به باکتری ها


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @فارغ-التحصیلان-آلاء
  🔴🔴🔴 نکات مربوط به باکتری ها (قسمت اول)

  💉 باکتریها فاقد اندامک اند و هسته سازمان یافته ندارند ولی ساختارهای ریبوزوم دارند که آن هم با ریبوزوم های یوکاریوتی متفاوت است

  💉 پلازمید (DNA کمکی) در بعضی از باکتری ها دیده میشود و همانندسازی آن جدا از DNA اصلی است و سرعت همانندسازی آن سریعتر از DNA اصلی است چون کوچکتر است

  💉 هر مولکول DNA حلقوی باکتری فقط یک نقطه آغاز همانندسازی دارد

  💉 باکتریها فاقد سانتریول هستند و تاژک های آنها منشا میکروتوبولی ندارد

  💉 بیشتر باکتریها هوازی و هتروتروف هستند ولی برخی بی هوازی اند مثل باکتریهای گوگردی ارغوانی وسبز و کلستریدیوم بوتولینوم و برخی اتوتروف اند مثل سیانو باکتریها و باکتریهای شیمیواتوتروف نیتروزوموناس و نیتروباکتر

  💉 تقسیم بندی رنگ آمیزی گرم که براساس نوع دیواره است درمورد همه باکتری ها نیست چون بعضی از باکتری ها دیواره ندارند

  💉 دقت کنید که باکتریهای فوتوسنتز کننده فاقد کلروپلاست هستند و فرایندهای فوتوسنتزی در غشای پلاسمایی انجام میگیرد

  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  🔴🔴🔴 نکات مربوط به باکتری ها (قسمت دوم)

  💉 منبع الکترون در باکتریهای گوگردی، آب نیست ولی در طی فوتوسنتز آب تولید میکنند

  💉 تثبیت نیتروژن یعنی تبدیل N2 به آمونیاک (NH3) که توسط باکتریهای ریزوبیوم و بیشتر سیانو باکتریها مثل آنابنا انجام‌میگیرد

  💉 شوره‌گذاری یعنی تبدیل آمونیاک به نیترات که توسط باکتریهای شیمیواتوتروف به نام نیتروزوموناس و نیتروباکتر انجام میگیرد

  💉 ریزوبیوم ها از باکتری های هتروتروف هستند و معمولا در غده‌های روی ریشه گیاهان پروانه‌واران زندگی میکنند که عبارتند از :سیب شل!!!
  (سویا ،یونجه ، بادام‌ زمینی ، شبدر و لوبیا)

  💉 رایج ترین شکل نیتروژن مورد استفاده‌ گیاه نیترات است که برای تولید مواد آلی نیتروژن دار پیکر گیاه به کار برده میشود که ترکیباتی از قبیل آمینواسیدها و نوکلئوتیدها هستند

  @pouryarahimi


 

کاربران فعال این بخش

28
آنلاین

19.5k
کاربران

9.2k
موضوع ها

609.5k
دیدگاه‌ها