تکواژ شماری


 • دانش آموزان آلاء

  《حاج آقا》《بیداد پیشه》《خود کامه》《تکاپو》《فرعون مآبانه》《بستنی》《نوین》《هسته》《نمونه》《همگی》《مهمان》《پرده》《سرمایه》《بزه کار》

  تعداد تکواژ ها رو بی زحمت ریز میکنید؟

 • @Nima-Lotfi

  حاج + آقا = 2
  بی+داد+پیش+ه = 4
  خود+کام+ه = 3
  تک+ا+پو = 3
  فرعون+مآب+آنه = 3
  بست+ن+ی = 3
  نوین = 1
  هست+ـه = 1
  بزه+ کار = 2
  سر+مایه = 2
  پرده = 1
  مهمان = 1
  همه + ـی = 2 (گ صامت میانجی هستش و تکواژ محسوب نمیشه )
  نمونه = 1
  اشکالی اگه داشت دوستان بگن


 • همیار

  بستنی 3 تکواژه


 • همیار

  بستنی 3 تکواژه بست+ن+ی
  نوین 2 تکواژه
  این 2 تا به چشمم خورد


 • دانش آموزان آلاء

  لطفا تعداد تکواژها رو بگید.
  سیمین/چشمه ها/گوارا/سرزمین/تازگی/زندگی/پهنه/پهنا/
  جلوه گر/جاوه گری

  پژوهش/صوفیان/وابستگی/عرفان/نشانه/می میراند/می گرداند/شکوفا/شکوفه/شکوفنده

  رسته/گیرا/لغات/عامیانه/باید/تحمیدیه/پیشرفت/پیش رفت/دانش نامه • @Nima-Lotfi
  سیمین = سیم+ین
  چشمه ها = چشم +ه +ها
  گوارا=گوار+ا
  سرزمین=سر+زمین
  تازگی=تازه + ی
  زندگی = زنده +ی
  پهنه = پهن+ه
  پهنا = پهن+ا
  جلوه گر = جلوه +گر
  پژوهش = پژوه +ـــِش
  صوفیان = صوف+ی+ان
  وابستگی = وا+بست+ه+ی
  عرفان =عرفان
  نشانه = نشان +ه
  می میراند = می+میر+ان+ــــَد
  می گرداند = می+گرد+ان + ــــَد
  شکوفا =شکوف +ا
  شکوفه = شکوف+ه
  شکوفنده =شکوف+ـــَنده
  گیرا = گیر+ا
  لغات = لغات
  عامیانه = عام +ی+انه
  باید=بای+ـــَد
  تحمیدیه = تحمید+یه
  پیشرفت =پیش+رفت
  دانش نامه = دان+ـــِش+نامه !!!
  اشکالی اگه بود دوستان اصلاح کنن


 • دانش آموزان آلاء

  《نوین》میشه نو+ین؟؟؟

  《غم گزا》یعنی چی؟؟؟

  《پریشان》میشه پری+شان؟؟؟ • @Nima-Lotfi در تکواژ شماری گفته است:

  《نوین》میشه نو+ین؟؟؟

  《غم گزا》یعنی چی؟؟؟

  《پریشان》میشه پری+شان؟؟؟

  نوین میشه همون نو + وین
  غن گزا ینی گزاینده یه غم 😕
  گزا = گزاییدن
  پریشان = پریشیدن = بپریش = پریش = پریش + ان !!


 • دانش آموزان آلاء

  لطفا تعداد تکواژها رو بگید.
  دانشسرا/نامه/روزنامه/نیستند/نیست/سازماندهی/ساختمان/آفرینش/می باشد/شاید/خواهد/نکات/کائنات/بهره برداری/نویسندگان/پهناور/گویندگان/بندگان/گسترش/گسترده/گرایش/منظومه ها/ویرایش/کردار/واکنش ها/مشاهده/خاطرات/مشاوره/بعضی/پویایی/رسایی/زیبایی/بینایی/بستگی/وابستگی/همیشگی/پراکندگی/می شود/کنایات


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.