چطوری مفهوم جبرگرایی و قضا و قدر رو از این بیت برداشت کرده؟