فصل ۱۰ زیست پیش/آغازیان


 • دانش آموزان آلاء

  با تشکر از استاد پوریا رحیمی - واقعا خیلی عالی تدریس می کنن

  ۱- جاندارانی که تولید مثل جنسی دارند همواره جاندارانی هاپلوئید هستند؟
  ۲- پلانکتون ها پرسلولی هستند؟
  ۳- جاندارانی که در اقیانوس زندگی می کنند یعنی در آب شیرین زندگی می کنند؟
  ۴- کپک های مخاطی سلولی و پلاسمودیومی تک سلولی هستند یا پرسلولی؟
  ۵- جلبک های قرمز و قهوه ای همواره تولید مثل جنسی دارند؟
  ۶- تولید مثل جنسی مژکداران اغلب غیر جنسی و برخی جنسی است؟
  ۷-کدام آغازیان به جز مژکداران و اوگلنا قادرند همواره آب را از طریق اسمز جذب کنند؟
  ۸- جلبک های قهوه ای دارای رنگیزه های چه رنگی هستند؟
  ۹- رسوبات پوسته خالی دیاتوم ها علاوه بر ساخت سنگ سمباده همانند پوسته اغلب تاژکداران در صنعت شیشه سازی ارزش دارد؟
  ۱۰-مواد ژنتکی موجود در هسته کوچک مژکداران از طریق کیسه چه، RNA یا سلول به هسته بزرگ منتقل می شود؟
  ۱۱- چرا در چرخه کپک مخاطی پلاسمودیومی تقریبا در مرحله آخر،زیگوت که دیپلوئید است به تقسیم میتوز انجام داده و تقسیم میوز انجام نمی دهند؟

  لطفا با قید شماره سوال فقط بله،خیر یا توضیح کوتاه قرار دهید


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.