سلام بچه ها... بچه ها شما در همایش فیزیک استاد طلوعی شرکت میکنین؟