اشتباهی تو عربی پست شد. نمیدونم چطور ویرایش میشه:؟ ببخشید