جزوه آموزشی زبان انگلیسی سوم دبیرستان • سلام یه جزوه خوب واسه بچه های خوب
  http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/uploaded/5_01405564270.pdf


 • مدیر

  همچنین با نگاه کردن این فیلم می تونید کل گرامر زبان انگلیسی سوم دبیرستان را یاد بگیرد
  ( البته بیتشر برای جمع بندی خوبه، تا اونجایی که دیدم، لطفا مشاوران بررسی کنند و نظرشون را بگند تا دانش آموزان بیشترین استفاده را بکنند )

  متن جزوه ای که آقا بهنام قرار داده اند را در ادامه کپی می کنم، بدین طریق می تونیید یه مرور سریع قبل از دانلود داشته باشید ولی طبیعی است که شکل متن زیر بهم بخورد ( تو فایل پی دی اف قرار داده شده در پست اول درست است )


  **درس 1:
  **

  **جمله خبری - آینده قصدی - ماضی نقلی
  **

  ****1-جمله خبری **
  **

  **جمله خبری **+ دار+ wh- ****جمله **
  **

  **نکته مهم:اگر کلمه whدار در وسط دو جمله قرار بگیرد، بعد از آن، جمله خبری درست است نه سؤالی.
  **

  ****1-**they study the animals to find out how...........
  **

  ------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------
  2-do you remember where ..........?

  ------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------

  ****نکته مهم) اگر ****who **یا whatجانشین فاعل باشند، بعد از آنها بلافاصله فعل قرار می گیرد.(نیاز به ضمیر فاعلی نیست) و جمله خود به خود خبری است.
  **4-do you know who helped them?
  do you know what causes the wind?

  ------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------

  **

  آینده قصدی: برای کارهایی که در آینده نزدیک انجام خواهند شد.
  **

  فاعل+ be going to****(قصد داشتن)****+ فعل ساده+** قید آینده
  **------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------

  3- **ماضی نقلی (حال کامل)
  **

  **since + **جمله گذشته/قید زمان
  **for + **فید زمان
  several times

  فاعل +have/ has + pp+ **
  **

  6-they have practiced the lesson several times.
  7-have you finished your book? no, i .......... it.
  ------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------


  **درس 2:
  **

  ****دار ****ing ****- کاربرد افعال ****to **کاربرد مصدر با
  **

  1- کاربرد مصدر با toبعد از صفات**
  **

  it + be( is/was)+** صفت**+ (for + اسم یا ضمیر مفعولی) +** to مصدر با
  **

  **برخی از مهمترین صفات به همراه معنای آنها در جدول زیر آمده اند:
  **importantمهمnecessaryلازم، ضروری

  possibleممکنimpossibleغیرممکن

  easyآسانhard=difficultسخت

  dangerous = risky ![](file:///c:/users/sohrab/appdata/local/temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif)safe خطرناکuseful ![](file:///c:/users/sohrab/appdata/local/temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif)harmfulمفید

  fashionableرایج

  **از فرمول بالا می فهمیم بعد از صفت for، با اسم یا ضمیر مفعولی ممکن است باشد یا نباشد، اما در ادامه فقط مصدر با toدرست است.
  **1-it is important for teachers .......... patient.
  ------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------

  ****2- **کاربرد افعال ingدار: الف) فعل + فعل ingدار
  **ریسک کردن
  انکار کردن
  تصور کردن
  بی فایده بودن
  risk
  deny
  imagine
  no use
  گرفتار شدن
  تمرین کردن
  نفرت داشتن از
  از دست دادن
  ترک کردنinvolve
  practice
  dislike
  miss
  stopپیشنهاد کردن
  ادامه دادن به
  قدردانی از
  گرفتار بودن
  دوست داشتنsuggest
  keep (on)
  appreciate
  be busy
  likeلذت بردن
  تمام کردن
  ترک کردن
  اهمیت دادن
  دور ی کردنenjoy
  finish
  stop
  mind
  avoid

  **در تستها اگر درست ابتدای نقطه چین یکی از افعال این جدول باشد، در میان جوابها ingدار درست است.
  **

  **جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
  **1.would you mind not driving so fast? it is dangerous. (drive)
  2.please stop .......... with your friend.
  ------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------

  ****نکته)کاربرد فعل بعد از ****like **به صورت های ذیل است.
  **خواستن would like + to مصد ر با حوصله داشتن feel like + -ing form
  دوست داشتن like + to مصد ر با یا+ -ing form

  **ب) کاربرد دوم افعال ingدار
  **فعل ing دار

  **در تستها اگر در ابتدای نقطه چین یکی از حروق اضافه باشد، در میان جوابها ingدار درست است.
  **by - in - at - on-of - for - from - with -- without- before - after - about +

  ![](f[color]------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------[/color]

  </tbody>
  [table]
  <tbody>[tr]
  [td][table]
  <tbody>[tr]
  [td]فعل ing دار
  [/td]
  [/tr]
  </tbody>[/table]
  [/td]
  [/tr]
  </tbody>[/table]

  [b][b]عادت داشتن به[/b] get used [u]to[/u]
  [/b]be accustomed [u]to[/u] +

  [b][b]اعتراض کردن به[/b] object [u]to[/u]
  [/b]

  [b][b]اختصاص دادن به[/b] devote [u]to[/u]
  [/b]

  [b][b]محدود کردن به[/b] confine [u]to[/u]
  [/b]

  [b][b]ج)[/b][b]کاربرد سوم افعال [/b][b]ing[/b][b] دار: شروع جمله با فعل [/b][b]ing [/b][b] دار درست است.[/b]
  [/b]driving carelessly is dangerous.

  [hr][/hr]

  [b][b][u]:[/u][/b][b][u]درس 3[/u][/b]
  [/b]

  [b][b]افعال دو کلمه ای جداشدنی - افعال دو کلمه ای جد نشدنی[/b]
  [/b]

  [b][b]1[/b][b]) افعال دو کلمه ای جداشدنی: ضمیر مفعولی [/b]b[/b][b] فقط بین دو کلمه قرار میگیرد و ضمیر[/b] [b]مفعولی بعد از آنها غلط است:[/b]
  [/b]give it back درست give back it غلط

  [b][b]افعال دو کلمه جداشدنی: [/b]
  [/b][table]
  <tbody>[tr]
  [td]روشن کردن
  پوشیدن
  زیاد کردن صدا
  تلفن کردن
  برداشتن
  پس دادن[/td]
  [td]turn on [img]file:///c:/users/sohrab/appdata/local/temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif[/img]turn off
  put on [img]file:///c:/users/sohrab/appdata/local/temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif[/img] take off
  turn up [img]file:///c:/users/sohrab/appdata/local/temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif[/img] turn down
  call up
  pick up
  give back[/td]
  [td]بیدار شدن
  خرج کردن
  جدا کردن
  پایین انداختن
  فهمیدن
  صرف نظر کردن[/td]
  [td]wake up
  spend on
  take apart
  drop down
  find out
  give up[/td]
  [/tr]
  </tbody>[/table]

  [b][b]باید دقت کرد ضمیر مفعولی فقط بین دو کلمه قرار می گیرد، اما اسم اینطور نیست. اسم هم بین دو کلمه قرار می گیرد هم بعد از آن[/b]. give [u]it[/u] back.
  [/b]give [u]the money[/u] back. = give back [u]the money[/u].
  1-did you turn off the lights?
  no, i didn't ………. .
  [color]------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------[/color]

  [b][b]2- دوکلمه ای جدانشدنی (تجزیه ناپذیر)[/b]
  [/b]

  [b][b]ضمیر مفعولی یا اسم فقط بعد از آنها قرار می گیرد. یعنی از هم جدا نمی شوند. در تستها، حرف اضافه بعد از آنها، معنی یا مترادف یا متضاد آنها مهم است.[/b]
  [/b][table]
  <tbody>[tr]
  [td]شامل شدن
  علاقمند بودن به
  کسل بودن از
  ترسیدن از
  اصرار کردن برای
  ادامه دادن به[/td]
  [td]be consist of
  be interested in
  be bored with
  be afraid of
  insist on
  keep on[/td]
  [td]وابسته بودن به
  پر بودن از
  خسته بودن از
  شبیه بودن به
  شبیه بودن به
  مراقبت کردن از[/td]
  [td]depend on
  be full of
  be tired of
  be similar to
  look like
  look after[/td]
  [td]منتظر ماندن
  متاسف بودن برای
  فکر کردن در مورد
  مسئول بودن برای
  صحبت کردن با
  صحبت کردن با[/td]
  [td]wait for
  be sorry for/about
  think of/about
  be responsible for
  speak to/with/about talk to/with/about[/td]
  [/tr]
  </tbody>[/table]

  2-he insisted ………. staying here for a week.
  [color]------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------[/color]

  [b][b]جملات در هم ریخته زیر را مرتب کنید.[/b]
  [/b]3-up - in the dictionary - it - look
  look it up in the dictionary.

  [b][b][u]نکات کنکوری:[/u][/b][u] فرق کلمات زیر چیست؟[/u]
  [/b]so - too – enough

  [b][b]الف) [/b][b]so[/b][b]: قبل از صفت یا قید حالت بکار می رود(یک کلمه) و بعد از آن [/b][b]that[/b][b] با جمله دیده می شود.[/b]
  [/b]5-he spoke german so well that i never realized.

  [b][b]موارد استفاده:[/b] [b]that +… [/b][b]اسم[/b][b] + a/an + [/b][b]صفت[/b] [b]so+ [/b]
  [/b]

  [b][b]ب)[/b][b]too[/b][b]: به معنای خیلی، قبل از صفت یا قید حالت در جملات مثبت بکار می رود. بعد از آن [/b][b]for[/b][b] با ضمیر مفعولی یا اسم ممکن است باشد یا نباشد[/b]، ولی [b]در ادامه [/b][b]to[/b][b] مصدری دیده می شود. [/b][b]to[/b][b] مصدری در این قبیل جملات همیشه به معنای نتوانستن است[/b].
  [/b]

  [b][b]تکرار ضمیرهای سوم شخص در آخر این قبیل جملات برای اشاره به فاعل اول جمله غلط است.[/b]
  [/b]

  [b][b]فاعل[/b][b] + [/b][b]فعل مثبت[/b][b] + too + [/b][b]صفت یا قید حالت[/b][b] + (for + [/b][b]یا اسم[/b] [b]ضمیر مفعولی[/b][b]) + to[/b][b] مصدر با [/b]
  [/b]

  [b][b]آمدن ضمیرهای مفعولی [/b][b](them - her - him - it)[/b][b] در آخر جمله غلط است.[/b]
  [/b]6-the car was ………. expensive for him to buy.
  [color]------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------[/color]

  [b][b]ج) [/b][b]enough[/b][b]: اکثراً در جملات منفی و گاهی در جملات مثبت به کار می رود، لغت [/b][b]enough[/b][b] دو گرامر دارد:[/b]
  [/b]

  [b][b]1- قبل از اسم به کار می رودو باید دقت کرد اگر اسم قابل شمارش باشد حتماً جمع بسته شود. مانند:[/b]
  [/b]

  [b][b]enough book[u]s[/u][/b]
  [/b]

  [b][b]2- در مورد [/b][b]enough[/b][b] و صفت یا قید باید دانست [/b][b]enough[/b][b] بعد از صفت یا قید حالت درست است و بعد از آن [/b][b]for [/b][b] با ضمیر مفعولی یا اسم ممکن است باشد یا نباشد. ولی در ادامه [/b][b]to[/b][b] مصدری دیده می شود. [/b]
  [/b]

  [b][b]to[/b][b] مصدری بعد از [/b][b]enough[/b][b]، در جملات منفی یعنی نتوانستن اما در جملات مثبت یعنی توانستن.[/b]
  [/b]

  [b][b]نکته) تکرار ضمیرهای سوم شخص برای اشاره به فاعل اول جمله در اینگونه جملات غلط است.[/b]
  [/b]

  [b][b]فاعل[/b][b] + [/b][b]فعل(اکثراً منفی گاهی مثبت)[/b][b] + enough + [/b][b]اسم[/b][b] + for + [/b][b]ضمیر مفعولی یا اسم[/b][b] + to [/b][b]مصدر با [/b]
  [/b]7-the box wasn't ……… for me to move.
  [color]------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------[/color]

  [hr][/hr]

  [b][b][u]درس 4:[/u][/b]
  [/b]

  [b][b]قرارگیری مفعول بعد از فعل - تبدیل نقل قول ها از مستقیم به غیر مستقیم[/b]
  [/b]

  [b][b]1- قرارگیری مفعول بعد از فعل مصدر با [/b][b]to[/b] [b]+ [/b][b]مفعول[/b][b] + [/b][b]فعل اصلی[/b]
  [/b]

  [b][b]* بعد از افعال اصلی مقابل، مفعول قرار می گیرد:[/b]
  [/b][table]
  <tbody>[tr]
  [td]اجازه دادن
  سبب شدن
  تشویق کردن
  نصیحت کردن
  گفتن[/td]
  [td]permit
  cause
  encourage
  advise
  tell[/td]
  [td]اجازه دادن
  مجبور کردن
  دعوت کردن
  توقع داستن
  دستور دادن[/td]
  [td]allow
  force
  invite
  expect
  order[/td]
  [/tr]
  </tbody>[/table]

  [b][b]کلمات زیر را مرتب کنید[/b]:
  [/b]he, me, to, allowed, use, his car
  he allowed me to use his car.

  [b][b]شکل درست کلمه داخل پرانتز را در جای خالی قرار دهید. [/b]i expect you [u]to be[/u] there on time. (be)
  [/b]they ordered me [u]to study[/u] hard. (study)

  [b][b]2[/b][b]- تبدیل نقل قول ها از مستقیم به غیر مستقیم:[/b]
  [/b]

  [b][b]برای تبدیل نقل قول ها از مستقیم به غیرمستقیم کارهای زیر را به ترتیب انجام می دهیم:[/b]
  [/b]

  [b][b]1- جمله بیرون از علامتهای [/b][b]to[/b][b] و [/b][b]said[/b][b]، هردو را حذف می کنیم و بجای آنها یکی از کلمات [/b][b](asked, told, ordered)[/b][b] را می نویسیم.[/b]
  [/b]

  [b][b]بجای علامتهای نقل قول، در نقل قول مثبت [/b][b]to[/b][b] قرار می دهیم. اما در نقل قول منفی بجای علامتهای نقل قول و [/b][b])[tr]
  [td]صفت ed دار (فاعل انسان)[/td]
  [td]صفات ing دار (فاعل اشیا و حیوانات)[/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]سرگرم
  تکان خورده
  خسته
  علاقمند
  ترسیده
  گیج
  حیرت زده
  متعجب
  هیجان زده
  خسته
  سرگرم[/td]
  [td]amused
  shocked
  bored
  interested
  frightened
  confused
  amazed
  surprised
  excited
  tired
  entertained[/td]
  [td]amusing
  shocking
  boring
  interesting*
  frightening
  confusing
  amazing
  surprising
  exciting
  tiring
  entertaining
  [/td]
  [td]سرگرم کننده
  تکان دهنده
  خسته کننده
  جالب
  ترساننده
  گیج کننده
  حیرت انگیز
  تعجب انگیز
  هیجان انگیز
  خسته کننده
  سرگرم کننده[/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [/tr]
  [/table]
  [b][b]* این کلمخه برای اشخاص هم استفاده می شود. [/b][b] interesting boy [/b]
  [/b]
  [b][b]کلمات درهم ریخته زیر را مرتب کنید.[/b]
  [/b]surprised - surprising - he - the - flying saucer - was - was - because
  he was surprised because the flying saucer was surprising.
  [b][b]شکل صحیح کلمه داخل پرانتز را در جاهای خالی بنویسید.[/b]
  [/b]he got [u]excited[/u] because the film was [u]exciting[/u]. (excited)
  [b][b]مورد غلط را پیدا کنید.[/b]
  [/b]the man was frightening because the lion was frightening.
  [b][b]مورد غلط، کلمه [/b][b]frightening[/b][b] است و صحیح آن [/b][b]frightened[/b][b] می باشد.[/b]
  [/b]
  [b][b][u]اصولا صفات را در دو مورد به کار می برند:[/u][/b]
  [/b]
  [b][b]1- همراه اسم و قبل از آن [/b][b].[/b]
  [/b]
  [b][b]2[/b][b]- [/b][b]کاربرد صفت بعد از افعال ربطی[/b][b] : بعد از افعال ربطی با معانی زیر صفت درست است نه قید.[/b]
  [/b]be = get = become = grow = turn[b]شدن[/b] look = seem = sound = appear[b] به نظر رسیدن [/b]
  stay = remain [b]ماندن[/b]
  smell - taste -- feel - make - happen - hold - find
  [b][b][u]صفات:[/u][/b]
  [/b]nice - well - good - happy - angry - interesting - expensive - tired - bored - rich old - difficult - friendly - lovely - silly - delicious - ...
  [list]
  [*]he seemed very ..........
  [/list][color]------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------[/color]
  [b][b]3- ترتیب صفتها قبل از اسم:[/b]
  [/b]
  [b][b]قبل از یک اسم ممکن است چند صفت بیاید، در اینصورت این صفات به ترتیب خاصی قرار می گیرند. مطابق قرمول زیر:[/b]
  [/b]
  [b][b]([/b][b]determiners[/b][b])[/b][b] دیترماینرها[/b][b] + [/b][b]صفات شمارشی[/b][b] + [/b][b]صفات کیفی[/b][b] + [/b][b]صفات اندازه و شکل[/b][b] + [/b][b]صفات رنگها[/b][b] + [/b][b]صفات ملیت[/b][b] + [/b][b]صفات جنسی[/b][b] + [/b][b]اسم مورد نظر[/b]
  [/b]
  [b][b][u]نکات[/u][/b][b])[/b]
  [/b]1[b]- دیترماینرها: شامل حروف تعریف، صفات یا ضمایر اشاره و صفات ملکی هستند که به ترتیب در جدول زیر آمده اند. هیچگاه دو دیترماینر در کنار هم قرار نمی گیرند.[/b]
  [b][b]2- صفات شمارشی: تمام کلماتی که به معنی مقدار یا تعداد می باشند، عددهای اصلی و عددهای ترتیبی، از جمله صفات شمارشی هستند. [/b]
  [/b]
  [b][b]3- مهمترین صفات جنسی، رشته های تحصیلی است.[/b]
  [/b]
  [table]
  [tr]
  [td]a, an, the - this, these, that, those - my, your, his, her, its, our, your, their[/td]
  [td]دیترماینر[/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]one, two, three - first, second, third - some, much, many - a few, a little, ...[/td]
  [td]صفات شمارشی[/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]beautiful - difficult - new - old - young - fat - nice, ...[/td]
  [td]صفات کیفی[/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]small - big - large - short - tall - long - huge (بزرگ)[/td]
  [td]صفات اندازه و شکل[/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]blue - red - black - white - ...[/td]
  [td]صفات رنگها[/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]persian - russian - english - french - japanese - german - american - [/td]
  [td]صفات ملیت[/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]history - chemistry - physics - cotton - silk - glass - gold - silver - iron - ...[/td]
  [td]صفات جنسی[/td]
  [/tr]
  [/table]
  [hr][/hr]
  [b]
  [u]
  [b][u]درس 6[/u][/b]
  [/u][/b]
  [b][b]مجهول حال ساده - مجهول گذشته - مجهول آینده - مجهول افعال کمکی توانستن - مجهول آینده قصدی - مجهولهای ماضی[/b]
  [/b]
  [b][b]در موارد زیر از وجه مجهول برای بیان افعال استفاده می شود. [/b]
  [/b]
  [b][b]1[/b][b]- انجام دهنده کار مشخص نباشد.[/b]
  [/b]
  [b][b]2- دانستن انجام دهنده کار اهمیتی نداشته باشد.[/b]
  [/b]
  [b][b]3- انجام کار مهم تر از انجام دهنده آن باشد.[/b]
  [/b]
  [b][b]1[/b][b]- [/b][b]مجهول حال ساده[/b]
  [/b]
  [b][b]آمدن حرف اضافه یا قید زمان یا هردو بعد از فعل اکثراً نشانه مجهول است.[/b]
  [/b]
  [b][b]قید زمان + حرف اضافه + قسمت سوم فعل [/b][b]am/is/are + [/b][b] + ولین مفعول جمله معلوم[/b]
  [/b]1- the school windows ......... every year.
  [color]------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------[/color]
  [b][b]2- مجهول گذشته[/b]
  [/b]
  [b][b]عیناً مانند مجهول حال ساده است، با این تفاوت که به جای [/b][b](am / is / are)[/b][b]، "[/b][b]"was[/b][b] یا [/b][b]were"[/b][b]فف قرار می گیرد و قید آخر جمله قید گذشته ساده است.[/b]
  [/b]the school windows ......... last year.
  [color]------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------[/color]
  [b][b]3- مجهول آینده[/b]
  [/b]
  [b][b]برای مجهول آینده بعد از [/b][b]"will"[/b][b]، "[/b][b]be[/b][b]" و سپس قسمت سوم فعل می آید. برای قید، قید آینده می آید.[/b]
  [/b][color]------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------[/color]
  [b][b]4- مجهول افعال کمکی توانستن: [/b][b]can[/b][b] و [/b][b]cannot[/b]
  [/b]
  [b][b]مجهول کلمات زیر عیناً مانند زمان آینده است فقط بجای [/b][b]will[/b][b] یکی از این کلمات قرار می گیرد:[/b]
  [/b]must, should, ought to, may, might, can, could ,have to, has to و had to
  [table]
  [tr]
  [td][table]
  [tr]
  [td][b]can [/b][b]توانستن(مضارع[/b][b])[/b]
  [b]could[/b] [b]توانستن (گذشته) [/b]
  [/td]
  [/tr]
  [/table]
  [/td]
  [/tr]
  [/table]
  [b][b]و بعد از آن [/b][b]be[/b][b] و قسمت سوم فعل می آید. مطابق فرمول زیر:[/b]
  [/b]
  [b][b]قید زمان [/b][b]+ [/b] [b]حرف اضافه[/b] [b]+ [/b][b]قسمت سوم فعل[/b] [b]+ + be + [/b][b]اولین مفعول جمله معلوم[/b]
  [/b]
  [b][b]نکته) "[/b][b]"had to[/b][b]، "[/b][b]could[/b][b]" و "[/b][b]might[/b][b]" مخصوص زمان گذشته هستند لذا قید آخر جمله برای این سه کلمه مخصوص گذشته است اما هفت کلمه دیگر مخصوص زمان حال هستند و قید جمله برای این هفت کلمه، قید زمان حال است.[/b]
  [/b]the letter ......... by him now.
  [color]------ [ این قسمت تنها در فایل pdf ضمیمه شده در پست اول ]------[/color]
  [b][b]5[/b][b]- مجهول آینده قصدی و فعل کمکی [/b][b]would[/b]
  [/b]عیناً مانند زمان آینده است یعنی بعد این کلمات be"" و قسمت سوم فعل قرار می گیرد:
  [b][b]am[/b]
  [/b]
  [b][b]is [/b]
  [/b]
  [b][b]اولین مفعول جمله معلوم[/b] [b]+ are +going to + be +[/b][b]قسمت سوم فعل[/b]
  [/b]
  [b][b]was/were [/b]
  [/b]
  [b][b]would + be +[/b][b]قسمت سوم فعل[/b]
  [/b]
  [b][b]در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید.[/b]
  [/b]
  [b][b]the book is going to [u]be finished[/u] next week. (finish)[/b]
  [/b]
  [b][b]6-[/b][b] مجهول ماضی بعید و مجهول ماضی نقلی[/b]
  [/b]
  [b][b]الف) مجهول ماضی بعید[/b]
  [/b]
  [b][b]بین [/b][b]had[/b][b] و قسمت سوم فعل لغت [/b][b]been[/b][b] قرار می گیرد.[/b]
  [/b]
  [b][b]اولین فعل جمله معلوم[/b][b] + had + been + [/b][b]قسمت سوم فعل[/b][b] + before(when) + [/b][b]فاعل[/b][b] +[/b][b]قسمت دوم فعل[/b]
  [/b]
  [b][b]در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید.[/b]
  [/b]
  [b][b]the dishes had been washed before/when the guests arrived. (wash)[/b]
  [/b]
  [b][b]ب) مجهول ماضی نقلی[/b]
  [/b]
  [b][b]since + [/b] [b](قید زمان)[/b] [b]/ [/b][b]جمله گذشته[/b]
  [/b]
  [b][b]for [/b][b](قید زمان) + [/b]
  [/b]
  [b][b]اولین فعل جمله معلوم [/b][b] + have/has + been + [/b][b]قسمت سوم فعل[/b][b] several times [/b][b](چندین بار)[/b]
  [/b]
  [b][b]yet = [/b][b]نشانه نقلی منفی) [/b])
  [/b]
  [b][b]the olympics [u]have been held[/u] every year since 1896. (hold)[/b]
  [/b]" /> • فیلم استاد کیا واسه جمع بندی البته ایشون در کلاس های کنکورشون همین مطالب رو میگن فقط تست بیشتری حل میکنن. • :topsy_turvy::topsy_turvy::topsy_turvy:پووووووووووووووووووووووووف چراهمش ازدرس میحرفییییدایوای تمامی خرخونای عالم اینجاجمع شدن

  من خوشم نیومدزیاد :hurt::hurt: • @sabajojoo;4792 said:

  :topsy_turvy::topsy_turvy::topsy_turvy:پووووووووووووووووووووووووف چراهمش ازدرس میحرفییییدایوای تمامی خرخونای عالم اینجاجمع شدن

  من خوشم نیومدزیاد :hurt::hurt:

  این جا یک محیط درسیه
  جای این جور چیزا نیست
  حله


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

5
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

633.4k
دیدگاه‌ها