چگونه ریست خود را بودجه بندی کنم تا درصد خوبی کسب کنم؟؟