ترتیب ورودو خروچ هواها


  • همیار

    ترتیب ورود هواها به دستگاه تنفس توی دم عمیق : هوای چاری(هوای مرده+دوسوم هوای چاری)=> هوای ذخیره دمی ترتیب خروچ هواها از دستگاه تنفس توی بازدم عمیق : هوای چاری(هوای مرده +دوسوم هوای چاری)=> هوای ذخیره بازدمی
    ایا موافقین؟


 

کاربران فعال این بخش

9
آنلاین

18.4k
کاربران

8.0k
موضوع ها

562.8k
دیدگاه‌ها