ترتیب ورودو خروچ هواها


  • همیار

    ترتیب ورود هواها به دستگاه تنفس توی دم عمیق : هوای چاری(هوای مرده+دوسوم هوای چاری)=> هوای ذخیره دمی ترتیب خروچ هواها از دستگاه تنفس توی بازدم عمیق : هوای چاری(هوای مرده +دوسوم هوای چاری)=> هوای ذخیره بازدمی
    ایا موافقین؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.