ببخشید این قسمتای مربوط ب بالابر هیدرولیکی و فشار پیمانه ای و اینا نیست تو فیلما؟؟؟؟