زیست پیش  • میشه این سوال رو تشریحی حل کنین؟ اگر دو فرد با ژنوتیپهای aaBB و AAbb آمیزش کنند کدام ژنوتیپ ها در نسل دوم فقط محصول لقاح گامت های نوترکیب است؟