زیست پیش  • میشه این سوال رو تشریحی حل کنین؟ اگر دو فرد با ژنوتیپهای aaBB و AAbb آمیزش کنند کدام ژنوتیپ ها در نسل دوم فقط محصول لقاح گامت های نوترکیب است؟


 

پربازدیدهای هفته

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.