سوال تعداد مولکولها با استفاده از ایزوتوپ های گوناگون