سوالات احتمالی 96-مولکول،سلول، بافت


 • همیار

  این تستا احتمال اومدنش زیاده!نه مستقیم!تیپش،موضوعش!لطفا بخونین خودم خیلی وقت گذاشم که بررسیشون کردم!
  نظم مطالب بذارین رعایت شه لطفا 🙂
  اگه هم که رفرنس شماره تست کنکور هر تستی رو خواستین بهم بگین براتون تستشو میگم 🙂


 • همیار

  تست 1
  هر پروتئین ... که در غشای گلبول قرمز یافت می شود،...
  1)ترشحی-توسط شبکه آندوپلاسمی بسته بندی نشده است.
  2)دارای خاصیت آنزیمی-ترشحی نیست.
  3)کانالی-در مجاور اسیدهای چرب طویل قرار دارد.
  4)دخیل در تنظیم PH خون-قبل از پرشدن سیتوپلاسم از نوعی پروتئین، سنتز شده است.

  تحلیل تست 1
  نکته 📝 : توی غشای گلبول قرمز آنزیم انیدراز کربنیک وجود داره که توسط شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته شده و به بیرون از سلول ترشح شده و رفته توی غشای گلبول قرمز!این پروتئین قبل از بلوغ اریتروسیتا توسط اریتروسیتا توسط شبکه آندوپلاسمی زبر سنتز شده!
  گزینه 1 ❌ : این پروتئینا میتوینن انیدرازکربنیک+کانالی+ناقل باشن که توی شبکه آندوپلاسمی بسته بندی میشه و به سمت جسم گلژی میفرسته تا بیان تو جایگاه اصلیشون!دقت کنین این مراحل قبل از بلوغ اریتروسیتا انجام میشه!
  گزینه 2 ❌ : منظورش از اون پروتئین دارای خاصیت آنزیمی همون آنزیم انیدراز کربنیکه!همونطور که گفتم این آنزیم پروتئین ترشحیه!
  گزینه 3 ❌ : توی غشای گلبول قرمز پروتئینای کانالی هم داریم!این کانالا کنار اسیدای چرب هستن!نه اسیدای چرب طویل!اسیدای چرب طویل برای موم هستش برخی جانورا ساخته میشه!
  گزینه 4 ✅ : این پروتئین هم منظورش آنزیم انیدراز کربنیکه که توی تنظیم PH خون با تبدیل آب و دی اکسیدکربن به بی کربنات،نقش داره هست!این آنزیم همونطور که گفتم قبل از بلوغ اریتروسیتا ساخته میشه مثل بقیه پروتئینا!بلوغ این سلولا شامل پر شدن سیتوپلاسم اریتروسیتا از نوعی پروتئین به اسم هموگلوبین و ازدست دادن اندامکا و ساختارای سلولیشونه!


 • همیار

  تست 2
  هر ... ساخته شده ... ،دارای ...
  1)رشته پلی نوکلئوتیدی-توسط RNAپلی مراز-پیوند هیدروژنی نیست.
  2)آنزیم-در سیتوپلاسم-ساختار 3 بعدی نیست.
  3)لیپید-توسط شبکه آندوپلاسمی صاف-اسید چرب است.
  4)پروتئین ریبوزومی L10-در سلول-ژن رمز کننده بروی هسته سلول ماهیچه ای مخطط است.

  تحلیل تست 2
  نکته 📝 : خیلی از تستا رو اینطوری میپیچونن با این کلمات فاقد نیست،دارای نیست و ....!
  هرموقع از اینا دیدین از قانون ضرب علامتا توی ریاضی استفاده کنین!یعنی اگه قید منفی بود و آخر سوال هم منفی،مفهوم کل جمله مثبته و اگه هم که قید و آخر سوال مفهومشون برعکس هم بود(یکی مثبت و یکی منفی)مفهوم کل جمله منفیه!
  گزینه 1 ❌ : رشته های پلی نوکلئوتیدی که RNAپلی مراز میسازه 3 نوع هستن : tRNA,rRNA,mRNA
  از این 3 نوع RNA توی tRNA پیوند هیدروژنی وجود داره!دارای... نیست معلومه یعنی نداره!
  گزینه 2 ❌ : آنزیمایی که توی سیتوپلاسم ساخته میشن،از نوع پروتئینی هستن که همه پروتئینا ساختار 3 بعدی دارن!دقت کنین rRNA توی هسته ساخته میشه و فعالیتش توی سیتوپلاسم هستش!دارای... نیست به معنی هس که نداره!
  گزینه 3 ❌ : لیپیدا توسط شبکه آندوپلاسمی صاف سنتز میشن! لیپیدا انواع مختلفی دارن که بیشتر اونا اسید چرب دارن!استروئیدا نوعی لیپید هستن که فاقد اسیدچرب هستن!
  گزینه 4 ✅ : خب پروتئینای ریبوزومی L10 ژنشون روی کروموزوم X هست که هم مرد و هم زن این کروموزوم رو دارند!
  هر پروتئینی که ساخته میشه،یه ژنی روی این کروموزومای هسته ی سلولا داره!و این ژن تو همه سلولا هستش و اینکه هر سلول بیانش کنه یا نه باعث ساخته شدن یا نشدن این پروتئین میشه!سلولای ماهیچه ای مخطط هم مثل همه سلولای دیگه بدن انسان دارای کروموزوم X توی هسته سلول خود هستن!


 • همیار

  تست 3
  هر پروتئین کانالی....،.... است.
  1)متصل به پروتئین های بین سلول-همیشه باز
  2)که با برخورد مواد باز می شود-همیشه باز
  3)به یک نوع مولکول اجازه عبور می دهد-همیشه باز
  4)فاقد نفوذ پذیری انتخابی-همیشه باز

  تحلیل تست 3
  زینه 1 ❌ : توی غشاء پروتئینای عرضی با پروتئینای بین سلولی در ارتباطه!حالا اینجا گفته این پروتئینای کانالی ای که با پروتئینای بین سلولی در ارتباطن،از نوع باز هستن!هیچ ربطی نداره!میتونن هم باز باشن هم دریچه دار!
  گزینه 2 ❌ : خب تعریف کتابه!وقتی که پروتئین کانالی ما با برخورد یه ماده ای باز بشه، از نوع دریچه داره!
  گزینه 3 ❌ : همه پروتئینای کانالی تخصصی هستن و به یک نوع ماده اجازه عبور میدن!هم پروتئینای کانالی دریچه دار و هم پروتئینای کانالی همیشه باز!
  گزینه 4 ✅ : پروتئینای کانالی همیشه باز،برای ماده ای که اجازه عبور از خودشونو میدن همیشه باز هستن!خب این به این معنی هست که نمیتونه هرموقع خواست جلو وارد شدن یا خارج شدن اون ماده رو بگیره!این همون تعریف کتابه برای غشاء که بهش نفوذ پذیری انتخابی میگن!
  نکته 📝 : پروتئینای کانالی همیشه باز فاقد نفوذ پذیری انتخابی هستن!اما پروتئینای کانالی دریچه دار دارای نفوذ پذیری انتخابی هستن!


 • همیار

  تست 4

  ورود پادتن های ترشحی از پلاسموست ها به ....،....و ... است.
  1)طحال-همانند خروج استیل کولین از سلول پیش سیناپسی-برخلاف خروج فاکتور داخلی معده از روده
  2)ماکروفاژها-برخلاف ترشح پپسین-برخلاف خروج استیل کولین از سیناپس
  3)لوزه ها-همانند ورود آنزیم های سلول های مرده روده به فضای روده-برخلاف خروج مواد غذایی از کیسه گوارشی هیدر
  4)سیتوپلاسم ماکروفاژها-برخلاف ورود موسین به نای-همانند ورود استیل کولین به سلول پیش سیناپسی

  تحلیل تست 4

  نکته 📝 : هر خروجی به معنای اگزوسیتوز و هر ورودی به معنای آندوسیتوز نیست!
  نکته 📝 : ماکروفاژها میتونن با آندوسیتوز پادتنا رو وارد خودشون کنن!
  نکته 📝 : پلاسموسیتا توی گره های لنفی و خود رگای لنفی پادتنا رو با روش اگزوسیتوز آزاد میکنن!
  گزینه 1 ✅ : طحال بزرگترین گره لنفیه و پلاسموسیتا با اگزوسیتوز توی اون پادتن آزاد میکنن!خروج استیل کولین از سلول پیش سیناپسی با روش اگزوسیتوز هستش!خروج فاکتور داخلی معده از روده با روش آندوسیتوز هست که توسط سلولای پوششی روده انجام میشه!
  گزینه 2 ❌ : ورود پادتنا به ماکروفاژا با آندوسیتوز هستش!پپسین اصلا ترشح نمیشه!اون پپسینوژن هست که با اگزوسیتوز از سلولای اصلی معده ترشح میشه!خروج استیل کولین از سیناپس توسط سلول پس سیناپسیه که با آندوسیتوز صورت میگیره!
  گزینه 3 ❌ : ورود پادتنا به لوزه ها مثل ورود پادتنا به طحاله!یعنی اگزوسیتوز!ورود آنزیمای سلولای مرده روده به روده توسط اگزوسیتوز نیست!کتاب کلمه آزاد شدن رو به کار برده در این مورد!یعنی نه اگزوسیتوز نه آندوسیتوز!خروج مواد غذایی از کیسه گوارشی هیدر توسط سلولای استوانه ای مانندشه که با آندوسیتوز صورت میگیره!
  گزینه 4 ❌ : ورود پادتنا به سیتوپلاسم ماکروفاژا همونطور که گفتم از نوع آندوسیتوزه!موسین با روش اگزوسیتوز توسط سلولای موکوزی به نای وارد میشه!استیل کولین به سلول پیش سیناپسی در حالت عادی وارد نمیشه!


 • همیار

  تست 5

  چند مورد درمورد پروتئینی که در غشای یک سلول جانوری قرار دارد،نادرست است؟
  الف)با یک مولکول فاقد اسیدچرب در ارتباط است.
  ب)ساخته شدن آن بر عهده شبکه آندوپلاسمی زبر است.
  ج)در صورت ارتباط با زنجیره کربوهیدراتی،میتواند با گلوکز در ارتباط باشد.
  د)در صورت عبور کامل از عرض غشا،میتواند از دو طرف با ساختار های هم جنس خود در ارتباط باشد.
  1)4
  2)3
  3)1
  4)0

  تحلیل تست 5

  نکته 📝 : کلمه "میتواند" معناهای مختلفی داره=>ممکنه،به صورت مستقیم،به صورت غیرمستقیم و ...!خلاصه براتون بگم که وقتی "میتواند" رو توی سوال دیدین، همه جوره باید سوالو بسنجین!
  الف ❌ : توی غشای سلولای جانوری کلسترول داریم! این کلسترول اسید چرب نداره برخلاف بسیاری از لیپیدا! این کلسترول توی غشاء به صورت یکی درمیون به یکی از لایه های غشاء متصله!ولی حتما با یه پروتئین در ارتباط نیسش!
  ب ✅ : همه پروتئینای موجود توی غشاء توسط شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته میشن!
  ج ✅ : قندای زنجیره های کربوهیدراتی غشای سلولا از نوع هگزوز هستش!گلوکز هم مونوساکارید هگزوزی هستش!پس میتونه توی اون زنجیره کربوهیدراتی باشه!
  نکته 📝 :مونوساکاریدایی که میتونن توی غشاء باشن : گلوکز،فروکتوز،گالاکتوز
  د ✅ : کلمه "میتواند" اومده پس حواسمون باید حسابی باشه!وقتی این پروتئین از غشاء عبور کنه،از نوع پروتئینای سراسریه!توی شکل صفحه 25 کتاب دوم میبینیم که پروتئینای سراسری با پروتئینای بین سلولی از خارج و ریزرشته های اسکلت سلولی از داخل در ارتباطن!حالا ممکنه(میتونیم) توی غشاء، یه پروتئین سراسری رو پیدا کنیم که با هردو این پروتئینا در ارتباط باشه!


 • همیار

  تست 6

  کدام گزینه عبارت زیر را نادرست تکمیل میکند؟
  در هر سلول گیاهی...
  1)دارای 3 اندامک 2 غشایی، همه پروتئین ها توسط ساختارهای دارای پروتئین ریبوزومی L10 ساخته نمی شوند.
  2)دارای دیواره نخستین،نمیتوان مولکولی فاقد اسید چرب را در کنار بخش آبدوست فسفولیپدهای غشاء یافت.
  3)دارای ساختار بلندی برای حرکت رو به جلو، دسته های 3تایی میکروتوبول در تشکیل دوک تقسیم نقش دارند.
  4)دارای پلاسمودسم، منافذی در مناطق نازکتر دیواره وجود دارد که رشته ای از غشاء از آن ها عبور کرده است.

  تحلیل تست 6

  گزینه 1 ✅ : هسته، کلروپلاست و میتوکندری اندامکای دوغشایی هستن!توی کلروپلاست و میتوکندری پروتئینا توسط ریبوزومای پروکاریوتی ساخته میشن! ژن پروتئین ریبوزومی L10 روی کروموزوم X قرار داره و توی پروکاریوتا سنتز نمیشه!
  نکته 📝 : همه پروتئینای یوکاریوتا توسط ریبوزومای یوکاریوتی سنتز نمیشن!بلکه پروتئینای میتوکندری و کلروپلاست توسط ریبوزومای پروکاریوتی سنتز میشه!
  نکته 📝 : ژن پروتئین ریبوزومی L10 توی پروکاریوتا وجود نداره!
  گزینه 2 ❌ : توی غشاء سلولای گیاهی چیزی به اسم کلسترول که اسید چرب نداره،وجود نداره!اینجا گفته مولکول نه لیپید!!آمینواسیدا،مونوساکاریدا و ... مولکول هستن که اسید چرب ندارن!
  نکته 📝: توی غشاء سلولای گیاهی کلسترول وجود نداره!
  گزینه 3 ✅ : تاژک ساختار بلندیه که کلا تو هر سلولی برای حرکت رو به جلو هستش!توی گامت نر سرخس و خزه هم تاژک هس و هم سانتریول!سانتریولا هم از 9 دسته 3تایی میکروتوبول ساخته شدن!
  نکته 📝 : توی گامت نر سرخس و خزه هم تاژک هست و هم سانتریول!
  نکته 📝 : توی گامت نر سرخس و خزه تاژک و دوک تقسیم با دخالت سانتریول تشکیل میشه!
  گزینه 4 ✅ : توی گیاهان برخی از مناطق دیواره نازکتر از بقیه قسمتای دیوارس که بهش میگن لان!اگه این لان منفذ داشته باشه، رشته ای از غشاء ازش عبور میکنه که بهش میگن پلاسمودسم!حالا هرکی لان داشته باشه،حتما پلاسمودسم نداره ولی هرکی پلاسمودسم داشته باشه،لان به همراه منفذ حتما داره!
  نکته 📝: هر سلول گیاهی که لان داره،قطعا منفذ و پلاسمودسم نداره ولی هر سلول گیاهی که پلاسمودسم داره قطعا لان و منفذ داره!
  نکته 📝 : سلولای گیاهی مرده ای که لان داشته باشن و منفذ هم داشته باشن،قطعا فاقد پلاسمودسم هستن!


 • همیار

  تست 7

  برای سنتز کدام یک نیاز به آنزیم نیست؟
  1)سنتز کننده آنزیم غیرپروتئینی
  2)جایگاه تشخیص آنزیم ECOR 1
  3)گازهای ورودی به معده گوزن
  4)تنظیم کننده سدیم پس از پتانسیل عمل

  تحلیل تست 7

  گزینه 1 ❌ : آنزیم غیرپروتئینی همون rRNA هستش که توسط RNAپلی مراز 1 سنتز میشه!RNA پلی مراز 1 پروتئینی هست که توسط خود rRNA که آنزیم هست سنتز میشه!
  گزینه 2 ❌ : جایگاه تشخیص آنزیم ECOR 1 از جنس DNA هست!برای سنتز DNA از آنزیمای هلیکاز و DNAپلی مراز استفاده میشه!
  گزینه 3 ✅ : گازهای ووردی به معده توی جو زمین هستن و شامل اکسیژن،نیتروژن و ... میشن!اینا توسط آنزیمای بدن تولید نمیشن که برن تو جو زمین!
  گزینه 4 ❌ : پس از پتانسیل عمل پمپ سدیم-پتاسیم بیشتر فعال میشه و مقدار سدیم و پتاسیم داخل سلولو تنظیم میکنه!این پمپ از جنس پروتئین هستش و توسط rRNA سنتز میشه که آنزیم هستش!


 • همیار

  تست 8

  کدام عبارت نادرست است؟
  1)هر کانال پروتئینی که با برخورد ماده ای باز شود، همانند غشای سلول خود نفوذ پذیری انتخابی دارد.
  2)افزایش سطح غشای سلول در حالت عادی به معنای ورود درشت مولکولی به سلول بوده است.
  3)زنجیره های متصل به پروتئین های غشاء علاوه بر منشعب بودن،توانایی اتصال به لیپیدهای غشاء را دارند.
  4)افزایش فشار اسمزی در سلول میتواند بر اثر فعالیت نوعی پروتئین پمپ باشد.

  تحلیل تست 8

  گزینه 1 ✅ : پروتئینای کانالی دریچه دار برای ماده ای که اجازه عبور از خودشونو میدن بعضی موقعا باز میشن!خب این به این معنی هست که میتونه هرموقع خواست جلو وارد شدن یا خارج شدن اون ماده رو بگیره!این همون تعریف کتابه برای غشاء که بهش نفوذ پذیری انتخابی میگن!
  نکته 📝 : پروتئینای کانالی همیشه باز فاقد نفوذ پذیری انتخابی هستن!اما پروتئینای کانالی دریچه دار دارای نفوذ پذیری انتخابی هستن!
  گزینه 2 ❌ : وقتی سطح غشای یه سلول زیاد میشه که سلول درشت مولکولایی رو به خارج از سلول از طریق اگزوسیتوز بفرسته!وقتی سطح غشای یه سلول کم میشه که سلول درشت مولکولایی رو از خارج از طریق آندوسیتوز وارد سلول بکنه!
  نکته 📝 : آندوسیتوز=> کاهش سطح غشاء
  نکته 📝 : اگزوسیتوز=> افزایش سطح غشاء
  گزینه 3 ✅ : زنجیره هایی که به پروتئینا متصل هستن،از جنس کربوهیدارت و مونوساکارید هگزوزی هستن!این زنجیره های مونوساکاریدی هم به پروتئینا متصل میشن و هم به لیپیدا!و اینکه هم منشعب هستن و هم خطی!
  نکته 📝 : کربوهیدراتای غشاء از نوع مونوساکارید هگزوزی هستن!
  گزینه 4 ✅ : توی یه سلول وقتی که یه پمپ پروتئینی فعالیت کنه،یه سری مواد رو برخلاف شیب غلظت با روش انتقال فعال جابجا میکنه!این مواد ممکنه برن به خارج از سلول یا بیان تو سلول!وقتی که این مواد بیان توی سلول تراکم این مواد توی سلول میره بالا و در نتیجه فشار اسمزی هم افزایش می یابد!دقت کنین چون کلمه "می تواند"(ممکنه) اومده این گزینه درسته!
  نکته 📝 : انتقال فعال "می تواند" باعث افزایش فشار اسمزی سلول بشه!به شرطی که مواد بیان توی سلول!


 • همیار

  تست 9

  کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
  همه آنزیم ها...
  1)در انجام همه کارهای سلول نقش دارند.
  2)در سلول ساخته و فعال می شوند.
  3)به طور دائم در سلول ساخته می شوند.
  4)توسط محصول RNAپلی مراز 1 سنتز می شوند.

  تحلیل تست 9

  گزینه 1 ❌ : همه پروتئینا توی انجام هم کارای سلول نقش دارن نه همه آنزیما!
  گزینه 2 ❌ : همه آنزیما توی سلول ساخته میشن ولی فعال شدنشون حتما توی سلول نیست!
  نکته 📝 : همه آنزیما توی سلول فعال نمیشن!
  گزینه 3 ✅ : چون آنزیما همش مقدارشون کم میشه،سلول مجبوره که اونا رو بسازه!
  نکته 📝 : آنزیما توی سلول دائما تولید میشن!
  گزینه 4 ❌ : آنزیمای توی کتاب یا پروتئینی هستن یا نوکلئیک اسیدی(rRNA)!آنزیمای پروتئینی توسط rRNA که محصول RNA پلی مراز 1 هستش،سنتز میشن! اما خود rRNA توسط RNAپلی مراز 1 سنتز میشه که این RNAپلی مراز 1 محصول خودش نیس!!


 • همیار

  تست 10

  کدام گزینه درمورد یاخته ها صحیح است؟
  1)موادی که در شبکه آندوپلاسمی صاف ساخته شده اند،با مصرف انرژی از غشای سلول سازنده خود عبور می کنند.
  2)مواد حاصل از آنزیم غیر پروتئینی سنتز شده توسط RNA پلی مراز در باکتری ها، می تواند در ساختار مژک های سلولی باکتری ها قرار بگیرند.
  3)ساخت مولکولی که در سلول های کبدی باعث تولید آدنوزین مونوفسفات حلقوی می شود، به آب نیاز دارد.
  4)دراولین تخم گذاران کره زمین هر سلول به طور مستقل با انتشار ساده ماده موردنیاز برای سوزاندن گلوکز را دریافت می کند.

  تحلیل تست 10

  گزینه 1 ❌ : موادی که توی شبکه آندوپلاسمی صاف سنتز میشن،لیپیدی هستن!مواد لیپیدی توی غشاء حل میشن و با روش انتشار ساده از غشاء عبور میکنن و به انرژی هم نیاز ندارن!
  نکته 📝 : مواد لیپیدی بدون مصرف انرژی از غشاء عبور می کنن!
  گزینه 2 ❌ : آنزیم غیرپروتئینی کتاب rRNA هست که توی باکتریا توسط آنزیم RNAپلی مراز پروکاریوتی سنتز میشه!این rRNA پروتئینا رو میسازه!مژکا هم از جنس پروتئین هستن که توسط rRNA سنتز میشن! اما باکتریا مژک ندارن!
  نکته 📝 : باکتریا مژک ندارن!
  گزینه 3 ❌ : توی غشای سلولای کبدی یه آنزیم هست که با اثر هورمون گلوکاگون ATP رو به AMP حلقوی تبدیل میکنه!این آنزیم پروتئینی هست و برای سنتز اون توسط rRNA آب مصرف نمیشه!بلکه آب تولید میشه طی فرایند سنتز آبدهی!
  گزینه 4 ✅ : اولین تخم گذاران کره زمین حشرات بودن!حشرات سیستم تنفسی نایی دارن و توی این سیستم هر سلول به طور مستقل اکسیژن میگیره!اکسیژن هم برای سوختن گلوکز و تولید ATP نیازه!
  نکته 📝 : اولین تخم گذاران کره زمین حشرات بودن!
  نکته 📝 : توی سیستم نایی هر سلول به طور مستقل اکسیژن میگیره!


 • همیار

  تست 11

  چند گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
  ... از جسم گلژی به مرکز فرماندهی سلول هدایت می شود.
  1)ایجادکننده پیوند هیدروژنی بین توالی ACU و UGA
  2)پیش سازهای اسکلت هسته ای و خارجی
  3)پیش ساز های سنتز کننده پیوند های پپتیدی
  4)هورمون های موثر در افزایش هوشیاری در بزرگسالان
  1)1
  2)3
  3)0
  4)2

  تحلیل تست 11

  گزینه 1 ❌ : توالی UGA کدون پایان هست و آنتی کدون نداره و در نتیجه پیوند هیدروژنی ایجاد نمیکنه!در ضمن همچین آنزیمی وجود نداره که بیاد پیوند هیدروژنی ایجاد کنه!همیشه پیوندای هیدروژنی خودشون به وجود میان!
  نکته 📝 : کدون پایان(UGA) آنتی کدون نداره!
  نکته 📝آنزیم سنتزکننده پیوند هیدروژنی وجود نداره!
  گزینه 2 ❌ : اسکلت هسته ای از جنس پروتئین هست و پیش سازای اونم از جنس پروتئین هستن!این پروتئینا توی سیتوپلاسم توسط ریبوزومای آزاد توی سیتوپلاسم ساخته میشن و از طریق منافذ غشای هسته وارد هسته میشن! اما اسکلت خارجی که توی حشرات و خرچنگا هست بیرون از بدنه و اصلا توی سلول نیست!تازه اسکلت خارجی از جنس پروتئین هم نیست!از جنس کیتینه که یه نوع پلی ساکاریده!
  نکته 📝: اسکلت خارجی بیرون از بدنه!
  نکته 📝: اسکلت هسته ای داخل هسته هست!
  نکته 📝 : اسکلت سلولی توی سیتوپلاسم هست!
  گزینه 3 ❌ : سنتز کننده پیوندای پپتیدی ریبوزوم هستش که از جنس پروتئین و اسیدنوکلئیک هستش!یکی از پیش سازایی که برای ریبوزوم میخونیم پروتئین ریبوزومی L10 هست که توسط ریبوزومای آزاد توی سیتوپلاسم ساخته میشه و میادش توی هسته و توی هستکا ریبوزوم غیر فعال ایجاد میشه! ولی دقت کنین که این پروتئین توسط جسم گلژی هدایت و نشانه گذاری نمیشه!چون کتاب گفته که وزیکولایی که از شبکه آندوپلاسمی زبر به سمت جسم گلژی میان،نشانه گذاری میشن!
  نکته 📝 : هیچکدام از پروتئینایی(پروتئینای درون سلولی به جز پروتئینای واکوئل و لیزوزوم) که توسط ریبوزومای آزاد توی سیتوپلاسم ساخته میشن،توسط جسم گلژی نشانه گذاری نمیشن!
  گزینه 4 ❌ : هورمونایی که توی بزرگسالان تو افزایش هوشیاری تاثیر دارن،همون هورمونای تیروئیدی(T3و T4) هستن!اینا میرن توی هسته چون گیرندشون توی هسته هستش ولی توسط جسم گلژی هدایت نمیشه!خودشون میرن تو هسته!


 • همیار

  تست 12

  کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
  همه پروتئین های...
  1)نشانه ای توسط ریبوزوم های آزاد در سیتوپلاسم سنتز شده اند.
  2)دفاعی پس از ترجمه در سیتوپلاسم سلول سازنده خود بیان می شوند.
  3)آنزیمی به واکنش های سلول سازنده خود سرعت می بخشند.
  4)سنتز شده توسط شبکه آندوپلاسمی زبر به جسم گلژی هدایت می شوند.

  تحلیل تست 12

  گزینه 1 ❌ : پروتئینای نشانه ای همون هورمونای پروتئینی هستن!این هورمونای پروتئینی،پروتئین ترشحی هستن و توسط ریبوزومای شبکه آندوپلاسمی زبر سنتز میشن و میرن بیرون از سلول!
  نکته 📝 : هورمونای پروتئینی توسط ریبوزومای شبکه آندوپلاسمی زبر سنتز میشن!
  گزینه 2 ❌ : این درمورد همه پروتئینای دفاعی صادق نیس!مثال نقصش هم پروتئین مکمله که به صورت غیرفعال ترشح میشه و میادش توی خون و اونجا فعال میشه!فعال شدن به معنی بیان شدنه!
  نکته 📝: پروتئین مکمل پس از ترجمه بیان میشه!
  گزینه 3 ❌ : آنزیما دو نوع هستن : درون سلولی و برون سلولی!آنزیمای درون سلولی فقط به واکنشای درون سلولی سرعت میدن نه همه آنزیما!
  نکته 📝: آنزیمای درون سلولی فقط به واکنشای درون سلول سرعت میدن!
  گزینه 4 ✅ : همه پروئینایی که توسط شبکه آندوپلاسمی زبر سنتز شدن،یا پروتئین ترشحین یا پروتئینای واکوئل و لیزوزوم!که در نهایت برای نشانه گذاری به جسم گلژی میرن و اونجا معلوم میشه که چی میخوان بشن و به کجا برن!
  نکته 📝 : همه پروتئینای سنتز شده توسط شبکه آندوپلاسمی زبر به جسم گلژی هدایت می شوند!


 • همیار

  تست 13
  کدام گزینه درمورد استخوان های یک فرد بالغ درست است؟
  1)در هر استخوان درازی ژن آنزیم انیدراز کربنیک بیان میشود.
  2) سلول های استخوان های محافظ مغز دارای گیرنده برای هورمون اریتروپویتین هستند.
  3)هر استخوان دارای مجرای مرکزی دارای مغز قرمز است.
  4)فاصله دوسلول در میانه استخوان ران زیاد است.

  تحلیل تست 13

  گزینه 1 ❌ : انیدراز کربنیک جاهایی بیان میشه که سلولای بنیادی وجود داشته باشن!چون انیدراز کربنیک و همه پروتئینای اریتروسیتا توی مغز قرمز استخوون قبل از بالغ شدن بیان میشن!همه استخوونای دراز مغز قرمز ندارن!بلکه استخوونای متصل به تنه که بازو و ران باشن، اونم بافت اسفنجیشون دارای مغز قرمزه!
  نکته 📝 : از بین همه استخوونای دراز بدن فقط توی بخش اسفنجی استخوون بازو و ران مغز قرمز وجود داره و اریتروسیتا توی اینجا ساخته میشن!
  گزینه 2 ✅ : استخوونای محافظ مغز همون استخوونای جمجمه هستن که از نوع پهن هستن!پس چون پهن هستن، مغز قرمز دارن!اریتروپویتین هورمونیه که با اثر بروی سلولای بنیادی تقسیم میتوز اونا رو میبره بالا و اریتروسیت سازی رو افزایش میده!پس استخوونای جمجمه بافت هدف این هورمون هستن و سلولاش براش گیرنده دارن!
  نکته 📝 : استخوونای پهن+سر استخوون بازو و ران بافت هدف هورمون اریتروپویتین هستن!
  گزینه 3 ❌ : مجرای مرکزی برای استخوونای دراز هستش!خب ما توی بدنمون کلی استخوون دراز داریم!مثلا درشت نی یه نوع استخوون درازه که مجرای مرکزی هم داره ولی مغز استخوونش از نوع زرد هست نه قرمز !تازه مغز موجود توی مجرای مرکزی استخوون ران و بازو هم از نوع زرده!چون کتاب گفته که سر این استخوونا مغز استخوونش از نوع قرمزه!دقت کنین که این فرد مورد بررسی بالغ هست و خردسال نیس!اگه خردسال بودش قضیه فرق میکرد!
  نکته 📝 : توی یه فرد بالغ مغز همه مجرای مرکزی همه استخوونای دراز از نوع زرد هست!
  گزینه 4 ❌ : استخوون یه نوع بافت پیوندیه و توی بافت پیوندی فاصله بین سلولی زیاده!وسط استخوون ران از نوع بافت متراکمه!گول استخوونای متراکم رو نخورید!
  نکته 📝 : فاصله بین سلولی بافت استخوون متراکم زیاده!


 • همیار

  تست 14

  چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح کامل می کند؟
  همه سلول های کیسه های هوایی شش ها...
  الف)قطعا با پلی مری از مونوساکاریدها مونومر های سنتزکننده rRNA در ارتباط هستند.
  ب)برخلاف سلول های سنگفرشی مری همانندسازی در آن ها زیاد است.
  ج)برخلاف سلول های استوانه ای معده بروی خود ماده ای لغزنده دارند.
  د)توانایی دفع ماده نیتروژن دار در موفق ترین مهره دارن را دارند.
  1)4
  2)3
  3)0
  4)1

  تحلیل تست 14

  الف ✅ :پلی مری از مونوساکاریدا همون پلی ساکارید هستش! سنتز کننده rRNA هم آنزیم RNAپلی مراز 1 هستش که مونومرای سازنده این آنزیم آمینواسیدا هستن!پلی مر آمینواسیدا همون پروتئین هستش!زیر بافت سنگفرشی تک لایه غشای پایه وجود داره که از جنس پروتئین و پلی ساکارید هستش!اگه به شکل صفحه 44 کتاب دوم نگاه کنین،میبینین که همه سلولای سنگفرشی تک لایه با غشای پایه در ارتباط هستن!غشای پایه هم که پروتئین و پلی ساکارید داشت!
  نکته 📝 : همه سلولای سنگفرشی تک لایه با غشای پایه در ارتباط هستن!
  نکته 📝 : همه سلولای سنگفرشی چند لایه با غشای پایه در ارتباط نیستن!بلکه سلولای زیری با غشای پایه در ارتباط هستن!
  ب ❌ : سلولای سنگفرشی تک لایه نقششون توی کیسه های هوایی تبادل گازا هستش!ولی نقش سلولای سنگفرشی چندلایه مری محافظت از لایه های داخلی ساختار لوله گوارشه!بخاطر همین زیاد تخریب میشن!چون در ارتباط با انواع غذاهای داغ و سرد و .. هستن!بعد از اینکه تخریب شدن، سلولایی که باقی موندن میان میتوز انجام میدن و این بافتو ترمیم میکنن!بخاطر همین توی این سلولا همانندسازی زیاد دیده میشه! اما بافت سنگفرشی تک لایه کیسه های هوایی در معرض آسیب نیستن که بخوان ترمیم بشن!در نتیجه میتوز و همانندسازی توی این سلولا زیاد نیس!
  نکته 📝 : همانندسازی توی سلولای سنگفرشی چندلایه مری و پوست زیاد هستش!
  ج ✅ : روی سلولای معده ماده ای به اسم موکوز وجود داره!این ماده خودش چسبنده هستش!ولی وقتی که بهم وصل میشن، سطح معده رو لغزنده میکنن!توی این تست ویژگی این موکوزو خواسته نه کاری که میکنه! روی سلولای کیسه های هوایی ماده ای لغزنده به نام سورفاکتانت وجود داره که باعث میشه این کیسه های هوایی براحتی بازو بسته بشن!
  نکته 📝 : موکوز خودش چسبنده هستش!یعنی ویژگیشه!ولی کاری که توی معده انجام میده لغزندگیه(صفحه 59 کتاب دوم)
  د ✅ : موفق ترین مهره داران ماهیا هستن!ماده دفعی بسیاری از اونا آمونیاک هستش که توسط آبششاشون دفع میشه توی آب!لایه سلولی که آمونیاک رو دفع میکه،سلولای سنگفرشی تک لایه هستش!
  نکته 📝 : موفق ترین مهره داران ماهیا هستن!
  نکته 📝 : سلولایی که توی ماهیا ماده دفعیشون رو دفع میکنن،از نوع سنگفرشی تک لایه هستن!


 • همیار

  تست 15

  کدام عبارت نادرست است؟
  1)بافت متصل کننده استخوان به ماهیچه برخلاف بافت پیوندی زیر پوست استحکام بالایی دارد.
  2)هر بافت دارای چندین هسته توانایی وارد کردن ماده دفعی خود را به خون دارند.
  3)ساخت همه ی پروتئین های هر بافت پیوندی برعهده سلول های خودی است.
  4)سخت ترین بافت پیوندی همانند بافت چربی توانایی ذخیره کردن دارند.

  🌐 @ALFAZIST

  تحلیل تست 15

  گزینه 1 ✅ : بافتی که استخوونو به ماهیچه متصل میکنه از نوع بافت پیوندی رشته ای هستش که بهش میگن زردپی!بافت رشته ای خیلی قویه!بافت زیر پوست از نوع بافت پیوندی سست هست که اسمش روشه!زیاد قوی نیس و روش نمیشه حساب کرد!
  گزینه 2 ✅ : همه بافتا چندین سلول و در نتیجه چندین هسته دارن!هر سلولی که هسته داره،زنده هست و در نتیجه اون بافت هم زنده هست و متابولیسم داره!پس ماده دفعی خودشو به خون میده و مواد موردنیاز خودشو از خون میگیره!
  نکته 📝: هر بافت دارای چندین سلول هست!پس دارای چندین هسته، کلروپلاست(گیاهی)، میتوکندری و ... هست!
  گزینه 3 ❌ : این جمله غلطه!چون قیدش غلطه! قید "همه" به "بسیاری" باید تبدیل شه!مثال نقصش هم خون هستش!توی خون انواعی از پروتئینای ترشحی وجود داره که توسط سلولای دیگه سنتز میشه و وارد خون میشه!پس توسط سلولای خونی تولید نمیشن!مثل پروتئین مکمل که توسط ماکروفاژا،سلولای کبدی و سلولای استوانه ای روده ها ترشح میشه به خون!
  نکته 📝 : همه پروتئینای خون توسط سلولای خونی تولید و ترشح نمیشه!
  گزینه 4 ✅ : بافت پیوندی چربی توانایی ذخیره چربی رو داره!سخت ترین بافت پیوندی که استخوونه هم توانایی ذخیره کلسیم داره توی ماده بین سلولیش!


 • همیار

  تست 16

  کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟
  در فردی سال خورده ...
  1)پروتئین های ماده بین سلولی بافت زیر پوست در اثر افزایش کورتیزول افزایش می یابند.
  2)سلول های سخت ترین بافت پیوندی در اثر افزایش کلسی تونین می توانند فاصله زیادی از هم بگیرند.
  3)سنگین ترین بافت بدن نمیتواند در عمل سریع تر تحریک کننده سلول های غده پستانی موثر باشد.
  4)سلول های استوانه ای روده برخلاف سلول های بافتی که در بین گیرنده های موجود در سقف بینی قرار دارند،دارای زوائد سیتوپلاسمی هستند.

  تحلیل تست 16
  گزینه 1 ❌ : هورمون کورتیزول باعث تجزیه پروتئینا میشه و باعث تولید اونا نمیشه!پس پروتئینای ماده بین سلولی بافت پیوندی سست که زیرپوست هس کم میشه!
  گزینه 2 ✅ : سخت ترین بافت پیوندی استخوون هستش!هورمون کلسی تونین با کاهش کلسیم خون باعث افزایش کلسیم موجود در ماده زمینه ای استخوون میشه!وقتی که کلسیم توی ماده بین سلولی زیاد بشه،مقدار ماده بین سلولی زیاد میشه و در نتیجه فاصله سلولا از هم زیاد میشه!
  نکته 📝 : در اثر افزایش کلسی تونین فاصله بین سلولی بافت استخوون بیشتر میشه!
  گزینه 3 ❌ : سنگین ترین بافت بدن،بافت ماهیچه ای هستش!هورمونای پرولاکتین و اکسی توسین تحریک کننده غدد پستانی هستن!این هورمونا از محل تولید خودشون وارد خون میشن و از طریق خون به بافت هدف خود میرسن!حالا توی این مسیر هرچه سرعت خون بیشتر بشه،اثر این هورمونا سریع تر میشه!پس هر عاملی که بتونه سرعت خونو بیشتر کنه،تو عمل سریع تر هر هورمونی که وارد خون میشه،نقش داره!حالا سرعت خون چطوری زیاد و کم میشه؟!با انقباض ماهیچه هایی که توی دیواره رگا وجود داره!
  نکته 📝 : سنگین ترین بافت بدن بافت ماهیچه ای هستش!
  نکته 📝 : هر عاملی که توی افزایش یا کاهش سرعت خون نقش داشته باشه،توی زمان عمل هورمونایی که وارد خون میشن تاثیر داره!
  نکته 📝 : انقباضات ماهیچه های دیواره رگا توی افزایش یا کاهش سرعت خون نقش دارن!
  گزینه 4 ❌ : سلولایی که توی سقف حفره بینی در بین گیرنده های بویایی قرار دارن،از نوع پوششی هستن!اگه به شکل بینی خوب دقت کنین می بینین که این سلولا مثل سلولای استوانه ای روده یه زوائد سیتوپلاسمی دارن!
  نکته 📝 : سلولای پوششی سقف بینی دارای زوائد سیتوپلاسمی هستن!


 

کاربران فعال این بخش

6
آنلاین

18.4k
کاربران

8.1k
موضوع ها

563.9k
دیدگاه‌ها