دفترخلاصه آنلاین زیست • سلام بچه ها 🌺
  هر کی دوست داره خلاصه های زیست شو ونکات شو اینجا بزاره😊

  http://falshbaner.persiangig.com/image/khoshamadid/9.gif
  http://i3.glitter-graphics.org/pub/1050/1050043q0bb0ov6eh.gif • رفتار غریزی

  🌀 🌀 🌀 🌀
  ✳ تنیدن تار در عنکبوت یک رفتار غریزی است

  ✳ کوکو و غاز پرنده هستند ؛ دارای 4 اندام حرکتی ، معده بین چینه دان و سنگ دان ، تعیین جنسیت فرزند بر عهده ی والد ماده است ، دارای کیسه های هوادار

  ✳ رابطه ی کوکو و پرنده ی میزبان به صورت انگلی می باشد

  ✳ هورمون ها نیز در انجام رفتارهای غریزی نقش دارند
  ✳ انعکاس ها رفتارهای غریزی هستند
  ✳ استتار در برگ متحرک یک رفتار غریزی است

  ✳ یادگیری در بسیاری از جانوران نقش مهمی در شکل گیری رفتار غریزی دارد • رفتار
  🍃 🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
  ⚡ برخی رفتارهای مشارکتی مانند رفتار عنکبوت بیوه سیاه نر ، باعث انتقال مستقیم ژن ها به نسل می شود

  ⚡ همه ی رفتارهای جانوری توسط انتخاب طبیعی حفظ شده اند ، لذا این رفتارها در پی تغییرات ساختار ژنی جمعیت ها ایجاد و حفظ شده اند

  ⚡ رفتارهای مشارکتی به نفع گونه هستند ، نه خود فرد ، لذا در جهت بقای گونه صورت می گیرند .

  ⚡ در واقع هر رفتار جانور که به نظر می رسد انجام آن به نفع دیگر افراد است ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم بقای ژن های خود فرد را تضمین می کند


 • دانش آموزان آلاء

  پاسخ به محرک؛
  در جانور؛رفتار
  در گیاه؛حرکت
  در یوکاریوت تک سلولی و..؛عکس العمل

  هر رفتاری با تحریک گیرنده و پتانسیل عمله،اما هر تحریک گیرنده ای به احساس ختم نمیشه اگرچه پردازش میشه....

  ساده ترین دستگاه های عصبی هم میتوانند دارای قدرت یادگیری باشد

  موقعیت جدید؛حل مسئله
  موقعیت خاص؛ازمون و خطا
  دوره ی مشخص؛نقش پذیری

  اون سگه پاولف هم یادتون نره پاراسمپاتیک غالبه،
  اون با تحریک گیرنده بینایی،شنوایی و.. ما ببشتر لمس(تنوع کمتر) بزاق ترشحش افزایش پیدا میکنه • الگوی_عمل_ثابت

  🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

  🐜 رفتار الگوی عمل ثابت شامل حرکت های مشخص و ثابت است

  🐜 رفتارالگوی عمل ثابت در افراد مختلف یک گونه به یک شکل انجام می شود

  🐜 رفتار الگوی عمل ثابت در موفق ترین مهره داران زنده دیده می شود :💠 حمله نوعی ماهی نر به سایر نرها که به قلمرو او وارد شده اند

  🐜 محرک شرطی جایگزین محرک غیر شرطی نمی شود • بکرزایی

  🐚 🐚 🐚 🐚 🐚 🐚 🐚 🐚 🐚 🐚

  🐍 جانورانی که ازطریق بکرزایی تولید مثل می کنند ، قابلیت انجام تقسیم میتوز و میوز را دارند🐡 بعضی از ماهی ها ، سوسمارها ، قورباغه ها و هم چنین مارها و زنبورهای عسل جانوران بکرزا هستند ، این جانوران دارای قابلیت تقسیم میتوز ( برای بازسازی بدن ) و تقسیم میوز ( برای تولید گامت ) می باشند

  🐝زنبور عسل فاقد ایمنی اختصاصی و گیرتی ژنی است

  🐝زنبور عسل طناب عصبی شکمی دارد • نکات مربوط به تولیدمثل گیاهان (قسمت اول) %(#91ff00)[گیاهی]

  🍀 گیاهان از تغییر جلبک های سبز پرسلولی (از آغازیان) پدید آمده اند

  ☘ 🍀 بسیاری از گیاهان به هر دو روش جنسی و غیر جنسی تولیدمثل میکنند

  ☘🍀 بزرگترین گیاه و همچنین بزرگترین جاندار زمین درخت سکویا است که از دسته ی گیاهان باز دانه (مخروطدار) است

  ☘🍀 گیاهان از نظر داشتن آوند دو دسته اند ۱- گیاهان بدون آوند که خزه گیان هستند و ۲-گیاهان آوند دار که شامل نهانزادان آوندی، نهاندانگان (گیاهان گلدار) و بازدانگان (گیاهان مخرو ط دار) هستند

  ☘ 🍀 گیاهان از نظر تولید دانه دودسته اند ۱- بدون دانه : خزه گیان و نهانزادان آوندی ۲- دانه ‌دار : بازدانگان و نهاندانگان

  ☘ 🍀 در گیاهان و قارچ ها و بعضی آغازیان گامت حاصل تقسیم میتوز است ولی در جانوران و برخی آغازیان گامت حاصل میوز است

  ☘🍀 چرخه ی تناوب نسل شامل دو مرحله‌ی اسپوروفیتی (2n) و گامتوفیتی (n) است و در گیاهان و برخی آغازیان مثل کاهوی دریایی و جلبکهای قهوه‌ای و بیشتر جلبکهای قرمز دیده میشود

  ☘ 🍀 در تناوب نسل در مرحله‌ی اسپوروفیتی با تقسیم میوز هاگ (اسپور) تولید میشود و در مرحله‌ی گامتوفیتی با تقسیم میتوز گامت تولید میشود

  ☘ 🍀 در گیاهان گامت نر آنتروزوئید نام دارد، متحرک است و در خزه و سرخس تاژکدار است و گامت ماده تخمزا نام دارد و بدون تحرک است
  @pouryarahimi • ✅✅✅ نکات مربوط به تولید مثل گیاهان (قسمت دوم) #گیاهی

  ❄❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
  🌿 تفاوت هاگ و گامت در گیاهان :
  هاگ حاصل تقسیم میوز ولی گامت حاصل تقسیم میتوز است
  هاگ در مرحله‌ی اسپوروفیتی تولید میشود ولی گامت در مرحله‌ی گامتوفیتی تولید میشود
  هاگ میتواند رشد کرده و تکثیر شود ولی گامت فاقد توانایی تقسیم شدن است
  هاگ قدرت لقاح ندارد ولی گامت میتواند در لقاح شرکت کند

  🌿 ☘ خزه ها تنها گیاهانی اند که در آنها گامتوفیت از اسپوروفیت بزرگتر است و اسپوروفیت همواره به گامتوفیت وابسته است ولی گامتوفیت در تمام مراحل خود مستقل است

  🌿 ☘ خزه ها فاقد آوند و بافت های حقیقی هستند

  🌿 ☘ گامتوفیت خزه فوتوسنتز کننده است ولی اسپوروفیت (تار و کپسول ) فاقد توانایی فوتوسنتز است

  🌿 ☘ در داخل هر آنتریدی تعداد زیادی آنتروزوئید با میتوز تولید میشود ولی در داخل هر آرکگن فقط یک تخمزا با میتوز تولید میشود

  🌿 ☘ در نهانزادان آوندی نظیر سرخس اسپوروفیت بزرگتر از گامتوفیت است و فقط در دوره‌ی کوتاهی در جوانی وابسته به گامتوفیت است

  🌿 ☘ در سرخس هم اسپوروفیت و هم گامتوفیت توانایی فوتوسنتز دارند

  🌿 ☘ در سرخس (بر خلاف خزه) گامتوفیت نر و ماده هر دو بر روی یک ساختار و در کنار هم قرار دارند که همان پروتال (صفحه‌ی قلبی شکل ) است

  🌿 ☘ تقسیم میوز در سرخس فقط در داخل هاگها که آنها هم درون هاگینه ها قرار گرفته اند رخ میدهد که در این محل امکان مشاهده‌ی تتراد ، کراسینگ اور و نوترکیبی اللها وجود دارد
  @pouryarahimi • 🔍 مقایسه چرخه لیتیک و لیزوژنی🔍
  🐉 🐉 🐉 🐉 🐉 🐉 🐉 🐉 ر 🐉 🐉
  %(#3c00ff)[⚠️چرخه لیتیک⚠]

  ✅ آلوده سازی—تکثير ویروس— تخریب ميزبان

  ✅ همانند سازی DNA ویروس با استفاده از هليکاز وDNAپلی مراز ميزبان

  ✅ همانند سازی DNA ویروس مستقل از DNA ميزبان وبا سرعت ­ همانند سازی DNA ویروس بيشتر از ميزبان

  ✅ ­بيان ژنهای پروتئين های ویروسی اتفاق می افتد وپروتئينهای ویروسی (مانند کپيسيد) ساخته می شوند

  ✅ ­رونویسی از ژنهای ویروسی توسط RNA پلی مراز پروکاریوتی اتفاق می افتد

  ر✅ ­ترجمه توسط ریبوزوم های کوچک وساده رخ می دهد

  ✅ با ازدیاد ویروس سلول ميزبان از بين می رود

  ✅ ­ویروس های آزاد شده ميزبان جدیدی را آلوده می کند
  🐉 🐉 🐉 🐉 🐉 🐉 ر 🐉 ر 🐉
  %(#dd00ff)[⚠️چرخه لیزوژنی⚠️]🌿

  ✅ همانند سازی DNA ویروس با آلوده سازی—اتصال ژنوم ویروس به ژنوم ميزبان—تشکيل پرو­ویروس

  ✅ همانند سازی DNA ویروس با استفاده از هليکاز وDNAپلی مراز ميزبان

  ✅ همانند سازی DNA ویروس، هماهنگ با DNAميزبان

  ✅ کپسید ساخته نمی شود

  ✅ به سلول های حاصل از تقسيم ميزبان ،پرو­ویروس انتقال می یابد

  ✅ ­­سلول ميزبان تخریب نمی شود

  ✅ ­تا تغيير شرایط محيطی ادامه می یابد • ازمون_خطا
  🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡

  🍄 یادگیری حرکات نمایشی توسط حیوانات در سیرک ها

  🍄در اين نوع يادگيري، جانور ياد مى گيرد كه انجام يك عمل يا رفتار خاص،منجر به پاداش يا تنبيه خواهد شد.اگر انجام آن رفتار به پاداش منتهى شود؛ احتمال تكرار آن افزايش مى يابد.ولى اگر با انجام آن جانور با تنبيه روبرو شود، احتمال بروز دوباره ى آن رفتار كاهش مى يابد.

  🍄با آزمون_و_خطا مى توان به جانور ياد داد كه در موقعيتي خاص، رفتار مشخصى انجام دهد و يا آن را انجام ندهد.

  🍄پرندگان شکارچی که پروانه سمی ک مقلد را شکار می کرد و اگر این پروانه از نوع سمی بود از تکرار این کار امتناع می کرد • #🔷 پمپ_غشایی
  ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨

  🔷 همه ی مولکول های پروتئینی که در ایجاد شیب غلظت یون هیدورژن نقش دارند ، واجد قدرت دریافت و انتقال الکترون هستند
  🔷 پمپ غشایی و انزیم تجزیه کننده ی آب در ایجاد شیب غلظت یون هیدروژن نقش دارند .پمپ غشایی الکترون را در زنجیره ی انتقال الکترون جابه جا می کند و آنزیم تجزیه کننده ی آب ، الکترون های آب را به فتوسیتم II منتقل می کند

  🔷 پمپ غشایی و کانال یونی تولید کننده ی ATP توانایی عبور H+ از غشا را دارند ؛ پمپ غشایی از انرژی الکترون برای عمل خود استفاده می کند ؛ اما کانال یونی ، ADP را که دارای سه حلقه است ، مصرف می کند • %(#8c00ff)[♦️سلول‌هایی که سوبرین دارند:]

  ✔️ کلاهک ریشه

  ✔️ آندودرم ریشه

  %(#ff00a6)[♦️سلول‌هایی که لیگنین دارند:]

  ✔️ تراکئیدها و عناصر آوندی

  ✔️ اسکلرئید و فیبرها

  **%(#0073ff)[**♦️سلول‌هایی که دیواره‌ی غیر یکنواخت دارند:****]

  ✔️ کلانشیم

  ✔️ سلول نگهبان روزنه

  ✔️ آندودرم ریشه

  %(#2eab47)[♦️برخی از سلول‌های گیاهی سانتریول و کلروپلاست دارند:]

  ✔️ اسپوروفیت سرخس

  ✔️ گامتوفیت خزه

  ✔️ پروتال سرخس

  %(#c6e610)[♦️سلول‌های گیاهی که توانایی میتوز دارند:]

  ✔️ سلول‌های بنیادی

  ✔️ سلول‌های مریستمی و کامبیوم

  ✔️ سلول‌های جوان پارانشیمی

  %(#eb03eb)[♦️هر سلول گیاهی که کلروپلاست دارد قطعاً میتوکندری دارد، ولی عکس آن درست نیست.]

  ♦️قارچ‌ها و باکتری‌ها منحصراً گوارش برون‌سلولی دارند. • %(#bf00ff)[نکات مربوط به تولیدمثل گیاهان (قسمت سوم)] #گیاهی

  🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱
  🍀 ☘ گیاهان دانه دار گیاهان پیشرفته (عالی) هستند و در آنها گامتوفیت همواره کوچکتر از اسپوروفیت و وابسته به آن است

  🍀 ☘ گیاهان دانه دار دارای سلولهایی فاقد سانتریول هستند ولی در هنگام میتوز و میوز رشته‌ی دوک تشکیل میدهند

  🍀 ☘ بخش تخصص یافته برای تولیدمثل در بازدانگان مخروط نام دارد و از اجتماع برگهای تغییرشکل یافته به نام پولک ساخته شده است

  🍀 ☘ در دانه‌ی گرده بازدانگان ژنوتیپ های هر ۴ سلول یکسان است ولی در درون کیسه‌ی گرده ، سلولهای دانه‌ی گرده نارس که حاصل میوز اند میتوانند ژنوتیپ های متفاوت داشته باشند

  🍀 ☘ دانه گرده رسیده در بازدانگان دارای یک سلول رویشی(منشا لوله‌ی گرده) - یک سلول زایشی (منشا آنتروزوئیدها) - دو سلول پروتالی (نقشی در لقاح ندارند)

  🍀 ☘ پس از گرده افشانی ، گرده رسیده یک سال در اتاق دانه‌ گرده در تخمک نارس باقی میماند تا تخمک رسیده و آماده لقاح شود

  v
  🍀 ☘ تخمک نارس شامل : پارانشیم خورش(۲n) - پوسته (۲n) - منفذ سفت است
  تخمک بالغ شامل : بافت آندوسپرم (حاصل میوز یک سلول پارانشیم خورش و سپس میتوز متوالی یکی از چهار سلول حاصل و n است) - پوسته (۲n) - آرکگن (n) - تخمزا (n) - منفذ سفت است

  🍀 ☘ اندوخته دانه در بازدانگان همان گامتوفیت ماده یعنی بافت هاپلوئیدی آندوسپرم است

  🍀 ☘ هنگام لقاح با رشد سلول رویشی گرده لوله‌ی گرده حاصل شده و تا سفت امتداد میابد و با میتوز سلول زایشی دو آنتروزوئید بدون تاژک حاصل میشود که یکی از بین میرود و یکی در داخل آرکگن با تخمزا لقاح میکند
  @pouryarahimi • نکات مربوط به تولیدمثل گیاهان (قسمت چهارم) #گیاهی
  🍃 🍃v🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

  ⚡ ☘ اجزای گل در گیاهان گلدار ( نهاندانگان) :
  ۱- کاسبرگ : حفاظت از غنچه
  ۲- گلبرگ :جلب گرده افشانها
  ۳- پرچم : دارای میله و بساک (درون بساک کیسه های گرده قرار دارد که گرده در آن تولید میشود)
  ۴- مادگی : دارای کلاله ، خامه و تخمدان (درون تخمدان تخمک قرار میگیرد که کیسه‌ی رویانی در آن تشکیل میشود)

  ⚡ ☘ گلی که هر چهار حلقه را دارد گل کامل است و گلی که هم پرچم و هم مادگی دارد را گل دوجنسی میگویند و در غیر اینصورت به ترتیب گل ناکامل و گل تک جنسی خواهد بود

  ⚡ ☘ کوچکترین گامتوفیت در گیاهان مربوط به گامتوفیت نر نهاندانگان با ۲ سلول (زایشی و رویشی) است

  ⚡ ☘ نهاندانگان تنها گیاهانی اند که آرکگن تشکیل نمیدهند و لقاح مضاعف دارند و عناصر آوندی دارند

  ⚡ ☘ گرده رسیده نهاندانگان همانند بازدانگان دارای دو پوسته است

  ⚡ ☘ تخمک نهاندانگان دارای دو پوسته است در حالیکه تخمک بازدانگان تک پوسته است

  ⚡ ☘ گامتوفیت ماده نهاندانگان کیسه‌ی رویانی است که دارای ۸ هسته و ۷ سلول است که سلول دوهسته ای در وسط و سلول تخمزا مجاور سفت قرار میگیرد

  ⚡ ☘ در نهاندانگان با تقسیم میتوز سلول زایشی در لوله گرده دو آنتروزوئید بدون تاژک حاصل میشود که هر دو در کیسه رویانی لقاح میکنند (یکی با تخمزا و یکی با سلول دوهسته‌ای) این در حالیست که در بازدانگان یکی از آنتروزوئیدها از بین میرود

  ⚡ ☘ تشکیل رویان گیاهان گلدار با تقسیم نامساوی سلول تخم آغاز میشود که بخش بزرگتر موجب اتصال رویان به گیاه مادر و بخش کوچکتر با تقسیم های پی در پی توده‌ی رویان را تشکیل میدهد

  ⚡ ☘ لپه ها برگهای تغییر شکل یافته هستند که بخشی از رویان را تشکیل میدهند و در ذخیره یا انتقال مواد غذایی به رویان نقش دارند ، تعداد لپه ها در نهاندانگان ۱ یا ۲ است ولی در باز دانگان بیشتر است مثلا کاج ۸ لپه‌ای است

  ⚡ ☘ در دانه‌ی بالغ نهاندانگان تک لپه مثل ذرت آلبومن وجود دارد و ۳n است و لپه‌ها و ریشه و برگهای رویانی و پوسته ۲n هستند

  ⚡ ☘ در دانه‌ی بالغ نهاندانگان دولپه مثل لوبیا آلبومن وجود ندارد و همه‌ی اجزاء ۲n هستند

  ⚡ در بیشتر گیاهان تولید مثل رویشی (غیرجنسی) بسیار سریعتر از تولیدمثل جنسی است

  ⚡ ☘ در گیاه برگ بیدی از قطعات ساقه برای تولیدمثل رویشی استفاده میشود و در بنفشه‌ی آفریقایی از برگها استفاده میشود ، در درختان از پیوند زدن استفاده میشود
  @pouryarahimi


 • دانش آموزان آلاء

  پویا اینجا هیچکی فعال نیست،خودتو اذیت نکن😕 • سهره های داروین

  🐧 سهره آمریکای جنوبی:
  💎 جد مشترک است
  💎 گوشتخوار= حشره خوار
  💎 زندگی در آمریکای جنوبی
  💎 منقار نازک

  🐧 سهره گیاه خوار درختی:
  💎 گیاه خوار = میوه خوار
  💎 زندگی گالاپاگوس
  💎 منقار ضخیم

  🐧 سهره کوچک حشره خوار درختی :
  💎 گوشتخوار = حشره خوار
  💎 خیلی شبیه به جد مشترک
  💎 زندگی در گالاپاگوس
  💎 منقار نازک

  🐧 سهره کاکتوس خوار زمینی :
  💎گیاه خوار
  💎زندگی در گالاپاگوس
  💎 منقار ضخیم

  🐧 سهره بزرگ زمینی :
  💎گیاه خوار = دانه خوار
  💎 زندگی در گالاپاگوس
  💎 منقار ضخیم
  #چهارم_فصل4_سهره


 • دانش آموزان آلاء

  دست شما درد نکنه اقای دکتر
  ببخشید من این قدر ضعیفم ک اینجا نقش هتروتروف دارم🙈 • میتوز

  🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃

  🐼 سلول های فاقد قدرت تقسیم میتوز

  ⚡ گلبول های قرمز
  ⚡ فیبر
  ⚡ عناصر اوندی ، تراکئید ، اسکلروئید ، کلاهک ریشه
  ⚡ سلول های شاخی شده پوست
  ⚡ گامت های نر و ماده انسان
  ⚡ باکتری
  ⚡ نورون ( سلول عصبی )
  ⚡ انتروزوئید و تخمزادر گیاهان
  ⚡ سلول های ماهیچه ی قلبی
  ⚡ سلول تخم حاصل از امیزش گوسفند و بز • نکات مربوط به دستگاه تنفس انسان

  🎾 بیشتر مهره داران ساکن خشکی از جمله انسان دارای شش هستند

  🎾 دستگاه تنفس انسان شامل شش ها ، مجاری تنفسی و قفسه سینه است

  🎾 مجاری تنفسی شامل نای و نایژه و نایژک میشود که نای و نایژه و نایژک هرسه بافت پوششی مژکدار دارند و نایژک بر خلاف نای و نایژه غضروف ندارد

  🎾 کمترین فشار جنب مربوط به دم عمیق و بیشترین فشار مربوط به بازدم عمیق است

  🎾 دم و بازدم از طریق بصل‌النخاع در مغز کنترل میشود

  🎾 در موقعیت سمپاتیک و تنشی با افزایش تعداد تنفس و ضربان قلب ارتفاع موج QRS در نوار قلب زیاد شده و فاصله ی QRS های متوالی به هم نزدیکتر میشود

  🎾 دقت کنید شش راست بزرگتر از شش چپ است

  🎾 دقت کنید همه ی سلول های دیواره ی کیسه هوایی نمیتوانند سورفاکتانت ترشح کنند و برخی از آنها این توانایی را دارند

  🎾 همه ی هوای جاری حاصل از دم وارد شش نمیشود بلکه نزدیک به دو سوم وارد شش میشود و مابقی آن در مجاری تنفسی باقی میماند

  🎾 میل ترکیبی هموگلوبین با مونواکسید کربن (CO) بیشتر از اکسیژن (O2) است این گاز سمی است و خطرناک است

  🎾 هر هموگلوبین با ۴ مولکول اکسیژن ترکیب میشود یعنی با ۸ اتم اکسیژن

  🎾 در شروع سرفه و عطسه حنجره بسته میشود ولی در طول سرفه و عطسه حنجره باز است

  🎾 در عطسه زبان کوچک پایین می آید در حالیکه در بلع زبان کوچک بالا میرود
  @pouryarahimi


 • دانش آموزان آلاء

  slm dostan khaste nabashid,ketab test zist vase pish o sevom chi khobe?/ketabe kheili sabz chetore?? • #پنی_سیلیوم

  🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟

  🍄 پنی سیلیوم ، قارچی است هاپلوئید با دو کروموزوم ، این قارچ اگر چه میوز و تتراد ندارد ، اما میتوز انجام می دهد .

  🍄 پنی سیلین ، نوعی آنتی بیوتیک است که در درمان بیماری های ناشی از باکتری ها مورد استفاده قرار می گیرد .

  🍄 پنی سیلیوم کروموزوم همتا ندارد ولی DNA خود را مضاعف می کند • نکات مربوط به رشد و نمو در گیاهان ( قسمت اول) #گیاهی

  🍀 ☘ بسیاری از دانه ها قبل از جوانه زنی باید در معرض نور یا سرما قرار بگیرند و نفوذ آب و اکسیژن به درون دانه برای جوانه‌‌زنی لازم است

  🍀 ☘ ساقه جوان بسیاری از گیاهان‌ دولپه‌ای قلاب تشکیل میدهد

  🍀 ☘ ساقه جوان حاصل از جوانه‌زنی دانه‌ی بسیاری از گیاهان تک‌لپه‌ای را یک غلاف میپوشاند

  🍀 ☘ در هنگام جوانه زنی گیاهان دولپه ، لپه‌ها از خاک بیرون می آیند ولی در گیاهان تک‌لپه ، لپه در زیر زمین باقی میماند

  🍀 ☘ غلاف پوشاننده ی ساقه جوان تک لپه‌ای هایی مثل ذرت، سبز و دارای کلروفیل است و فوتوسنتز میکند

  🍀 ☘ همه‌ی گیاهان یکساله و دوساله علفی هستند اما گیاهان چندساله میتوانند چوبی و علفی باشند

  🍀 ☘ برخی از گیاهان علفی یکساله برخی دوساله و بسیاری از آنها چندساله هستند

  🍀 ☘ گیاه آگاو(خنجری) چوبی نیست و یک گیاه علفی چندساله است و از نهاندانگان است که در طول زندگی خود فقط یکبار گل تولید میکند

  🍀 ☘ مریستم های نخستین ویژه‌ی رشد طولی در گیاهان هستند ولی در گیاهانی که مریستم پسین ندارند رشد قطری از طریق افزایش حجم سلولهای حاصل از مریستم نخستین صورت میگیرد

  🍀 ☘ رشد پسین از ویژگی بارز گیاهان چوبی دولپه است و در بعضی گیاهان علفی مثل هویج (علفی دوساله) دیده میشود

  🍀 ☘ به دنبال تشکیل کامبیوم چوب‌پنبه‌ساز در رشد پسین یک ساقه‌ی چوبی و رشد قطری ساقه روپوست از بین میرود

  🍀 ☘ بسیاری از سلولهای گیاه بالغ میتوانند همه‌ی ژنهای خود را فعال کنند (برعکس جانوران) به دنبال تقسیم های پی در پی این سلولها توده‌های سلولی تمایز نیافته به نام کالوس تشکیل میشود
  @pouryarahimi • نکات مربوط به رشد و نمو در گیاهان (قسمت دوم) #گیاهی

  ✳ ❇️ هورمون‌های گیاهی

  💮 ✳️ هورمون‌های محرک رشد :

  %(#0088ff)[☘ اکسین 🙂
  💡 در مریستم‌های راسی ساقه ساخته میشود
  💡 باعث چیرگی راسی در گیاهان میشود
  💡 در کشاورزی برای ریشه دار کردن قلمه‌ها استفاده میشود
  💡 نسبت بالای اکسین به سیتوکینین در کشت بافت باعث تحریک ریشه‌زایی میشود

  %(#0088ff)[☘ ژیبرلین 🙂
  💡 در ساقه، ریشه و دانه‌های درحال نمو تولید میشود
  💡 باعث طویل شدن ساقه ، نمو دانه و جوانه زنی میشود
  💡 برای تولید میوه‌های بدون دانه و درشت کردن بعضی میوه‌ها استفاده میشود

  %(#0088ff)[☘ سیتوکینین 🙂
  💡 در رئوس ریشه، دانه و میوه تولید میشود
  💡 تقسیم سلولی را تحریک میکند
  💡 سرعت پیر شدن برخی اندامهای گیاهی را کاهش میدهد
  💡 برای شادابی و افزایش مدت نگهداری گل و میوه‌ها استفاده میشود
  💡 در کشت بافت باعث تشکیل ساقه از سلولهای تمایز نیافته میشود

  %(#b700ff)[✳️ هورمون‌های بازدارنده‌ی رشد : مقدار این هورمون ها در طی پیری و ریزش برگ و رسیدگی میوه و تنش‌های محیطی بیشتر میشود]

  %(#0088ff)[☘ اتیلن 🙂
  💡 در واکنش به زخم‌های مکانیکی، آلودگی هوا، عوامل بیماریزا، شرایط غرقابی و بی هوازی بیشتر میشود
  💡 در اغلب بافت های گیاهی تولید میشود
  💡 برای تسریع و افزایش رسیدگی بعضی میوه‌ها استفاده میشود
  💡 برداشت مکانیکی بعضی میوه‌ها مثل گیلاس را تسهیل میکند

  %(#0088ff)[☘ آبسیزیک
  💡 نقش اصلی آن در خفتگی دانه است
  💡 در شرایط خشکی با بستن روزنه ها باعث تعادل آب در گیاه میشود
  💡 نقشی مخالف ژیبرلین دارد و باعث جلوگیری از جوانه زنی دانه میشود
  @pouryarahimi • #FADH2

  🅰 گلبول قرمز خون توانایی تولیدFADH2 را ندارند اما NADH را تولید می کنند

  🅱 گلیکولیز در همه ی سلول های زنده رخ می دهد

  🔴 در یک سلول استوانه ای موجود در شبکیه ی انسان ، پیروات به کمک NADH احیا نمی شود: احیا شدن به معنای از دست دادن اکسیژن یا گرفتن الکترون است . در یک سلول استوانه ای موجود در چشم انسان ، تنفس سلولی هوازی رخ می دهد و طی آن پیروات به کمک NAD+ نه NADH ( در واقع با انتقال الکترون به NAD+) اکسید می شود و NAD+را احیا می کند • #میوز

  🐌 🐌 🐌 🐌🐌 🐌

  در طی میوز ::

  🍀1⃣تعداد سانترومرها یک بار نصف می شود🍀میوز I

  🍀2⃣سانترومرها یک بار تقسیم می شوند🍀 میوز II

  🍀3⃣تعداد کروماتیدها دوبار نصف می شود

  🍀4⃣تعداد کروموزوم ها یک بار نصف می شود میوز I

  🍀 5⃣مقدار ماده ژنتیک دوبار نصف می شود • انواع لقاح

  ☑ لقاح خارجی : در این نوع لقاح سلول های جنسی (گامت ها) در خارج از بدن جانور با هم ادغام می شوند و سلول تخم (زیگوت) را پدید می آورند و نکته ی مهم در این نوع لقاح تخمک است.

  ☑در برخی گونه ها عواملی مانند دمای محیط و طول روز موجب می شود که نرها و ماده ها در یک زمان گامت های خود را تقریبا همزمان به درون آب رها کنند تا احتمال لقاح افزایش یابد.

  ☑ تخمک جانورانی که لقاح خارجی دارند , دیواره ی چسبناک , ژله ای و محکم دارد تا اسپرم ها به آن بچسبند و عمل لقاح صورت بگیرد و همچنین این دیواره پس از لقاح موجب محافظت زیگوت و جنین می شود.

  ☑لقاح داخلی : در این نوع لقاح ، گامت های نر وارد دستگاه تولیدمثلی جانور ماده می شود و در آن جا با گامت ماده لقاح انجام می گیرد و در این جانوران تخمک سلولی بزرگ است که غیر متحرک است و دارای ذخایر غذایی است.

  ☑لقاح داخلی نیازمند اندام های تخصص یافته ای است ( اندام های تولیدمثلی ) , اندام های تولید مثلی شامل آلت های تناسلی نر و ماده , محلی برای نگهداری و ذخیره ی اسپرم ها ودر بعضی جانوران دارای مکانی برای نگهداری جنین است.
  اندوخته ی غذایی تخمک مخلوطی از لیپید و پروتئین است و فاقد کربوهیدرات است.

  ☑بیشترین اندوخته ی تخمک در پرندگان دیده می شود زیرا جنین در دوران رشد هیچ رابطه ی تغذیه ای با مادر ندارد و در تمام طول رشد باید از این اندوخته استفاده کند.
  @pouryarahimi • ⭕ر⭕⭕نکات مربوط به ژنتیک جمعیت(قسمت اول)

  ⭕به مجموع ژن های موجود در سلول های زایشی خزانه ژنی میگویند که این سلول های زایشی در انسان دیپلوئید هستند و از روی آنها گامت ساخته میشود(توسط میوز)

  ⭕جهش همواره رخ میدهد ولی به عنوان عامل اصلی تغییر فراوانی الل ها در نظر گرفته نمیشود چون آهنگ جهش برای اغلب ژن ها بسیار کند است

  ⭕ مهم ترین نقش جهش ایجاد تنوع در جمعیت است

  ⭕در درون آمیزی که شدیدترین حالت آن خودلقاحی است فراوانی الل ها تغییر نمیدهد بلکه فراوانی افراد خالص افزایش و فراوانی افراد ناخالص کاهش میابد

  ⭕در رانش ژن بر خلاف درون آمیزی فراوانی الل ها تغییر میکند و حتی ممکن است برخی از الل ها از خزانه ژنی حذف شوند

  ⭕رانش ژن معمولا( نه همیشه) باعث کاهش تنوع در جمعیت میشود

  ⭕رانش ژن در جمعیت های کوچک و به دنبال رخدادهایی ایجاد میشود

  ⭕در روند تکامل اسب از هیراکوتریوم به مریکیپوس و اکوئوس تعداد انگشتان کاهش میابد و در اکوئوس تبدیل به سم میشود و دم پر پشت تر میشود و تعداد خطوط بدن کاهش میابد

  ⭕افزایش روغن در ذرت ها در جریان انتخاب مصنوعی در آن ها به دلیل نوترکیبی در آنهاست
  @pouryarahimi • :shipit: نکات مربوط به ژنتیک جمعیت (قسمت دوم)

  :shipit:شایستگی تکاملی مربوط به توصیف کمی اثر انتخاب طبیعی است و سهم نسبی هر فرد در تشکیل خزانه ژنی نسل بعد را نشان میدهد

  :shipit:انتخاب طبیعی بر اثر فنوتیپ افراد رخ میدهد البته فنوتیپ مستقل از ژنوتیپ نیست

  :shipit:الل های نامطلوب غالب بیشتر تحت تاثیر انتخاب طبیعی قرارگرفته و زودتر از الل های نامطلوب مغلوب از جمعیت حذف میشوند چون این الل ها هم در حالت خالص غالب و هم ناخالص خود را نشان میدهند

  :shipit:زادگیری انتخابی در مورد براسیکااولراسه همانند افزایش روغن دانه های ذرت نوعی انتخاب مصنوعی است

  :shipit:نکات ترکیبی خرچنگ نعل اسبی : سخت پوست - دارای گردش خون باز - دارای همولنف - دارای لقاح داخلی با اندام تخصص یافته - دارای نوع خاصی از آبشش - معروف به فسیل زنده در طی 225 میلیون سال تغییری نداشته و تحت اثر انتخاب طبیعی از نوع پایدارکننده است

  :shipit:در انتخاب پایدارکننده فراوانی فنوتیپ های آستانه ای کاهش یافته و فراوانی افراد فنوتیپ میانه افزایش میابد مثل خرچنگ نعل اسبی و وزن نوزاد انسان

  :shipit:انتخاب گسلنده مربوط به محیط های ناهمگن بوده و در آن فروانی فنوتیپ های آستانه ای همزمان افزایش میابند و فراوانی افراد حدواسط کاهش میابد و به مرور زمان و در یک دوره طولانی ممکن است فنوتیپ های آستانه ای از هم جدا شوند و گونه هایی جدا تشکیل دهند مثل حلزون ها و سهره های کامرون

  :shipit:در حلزون ها رنگ بدن دارای الل های هم توان است چون هر دو رنگ خود را نشان میدهند

  :shipit:در انتخاب گسلنده جمعیت ممکن است به گروه جدا از هم تقسیم شود ولی در آمیزش همسان پسندانه جامعه به دو زیر گروه فنوتیپی تقسیم میشود

  :shipit:در انتخاب گسلنده زاده های حدواسط شایستگی کمتری از افراد آستانه ای دارند و در رقابت بین جانداران هم گونه خود حذف میشوند چون دارای ویژگی نامطلوب یا ناسازگار با محیط هستند
  @pouryarahimi • نکات مربوط به ژنتیک جمعیت (قسمت سوم)

  نوترکیبی در پی تولیدمثل جنسی است بنابراین جاندارانی که تولید مثل جنسی ندارند نوترکیبی دیده نمیشود

  در نوترکیبی حتما لازم نیست الل های جدید پدید آیند و نوترکیبی می تواند بدون نیاز به پیدایش الل های جدید بر تنوع ژنتیکی جمعیت بیفزاید

  کراسینگ اوور مربوط به مرحله متافاز l میوز است یعنی مرحله ای که تتراد ها ردیف میشوند

  امکان ندارد که کراسینگ اوور بین کروماتید های خواهری باشد بلکه بین کروماتیدهای غیر خواهری کروموزوم های همتا صورت میگیرد

  افراد مبتلا به کم خونی مربوط به گلبول های قرمز داسی شکل کم خونی شدید دارند و اغلب میمیرند ولی ممکن است زنده بمانند

  افراد Hbs Hbs بیمار اند و در همه حالت ها شایستگی تکاملی آنها صفر است

  افراد HbA HbA در مناطق عادی دارای سایستگی ۱ ودر مناطق مالاریاخیز ۰/۸ است

  افراد HbA HbS در همه مناطق دارای شایستگی ۱ هستند چون بر خلاف افراد خالص غالب در مناطق مالاریا خیز در برابر مالاریا مقاومت نشان میدهند

  نخوردن پروانه های سمی توسط پرنده با استفاده از رفتار آزمون و خطا انجام میگیرد

  جدایی خزانه های ژنی گونه های مختلف در اثر :

  موانع پیش زیگوتی

  جدایی بوم شناختی: مثل مار های آمریکای شمالی و انگل ها با میزبان اختصاصی
  جدایی رفتاری : مثل حشره های شب تاب و گونه های چکاوک
  جدایی زمانی : مثل گونه های راسو و و جدایی ۵ گونه از قورباغه از یک سرده
  جدایی مکانیکی : مثل وزغ ها ی بزرگ و کوچک درخت بلوط
  جدایی گامتی : مثل دانه های گرده ی هر گیاه که فقط لوله گرده را بر روی گیاه هم گونه خود میسازد

  موانع پس زیگوتی :

  نازیستایی دورگه : مثلا اگر آمیزش بین قورباغه های گونه های جدا از هم صورت بگیرد جنین در مراحل اولیه از بین میرود
  🔹نازایی دورگه : مثل آمیزش بین اسب و الاغ که نتیجه ی آن قاطر میشود که زنده میماند ولی نازاست
  ناپایداری دودمان دورگه : آمیزش بین گونه های مختلف پنبه

  💉درمورد گونه های قورباغه گونه های ۱و۲و۳ به طور کامل با گونه های ۴و ۵ جدایی زمانی دارند و گونه های ۱و۲و۳ باهم در برخی نقاط تداخل دارند و گونه های ۴و۵ هم در نقطه ای تداخل دارند

  💉همه ی جانداران نازیستا نازا هم هستند ولی جانداران نازا ممکن است زیستا باشند مثل قاطر
  @pouryarahimi • 🍀 پلاسما،لنف،مایع مفصلی،مایع درون مجاری نیم دایره ای ،مایع درون حلزون گوش،زلالیه،مایع مغزی نخاعی،جزء محیط داخلی محسوب می شوند.اما مایع درون لوله های نفرون ها،مجاری جمع کننده،لگنچه،میزنای،مثانه و میزراه و مایع درون لوله ی گوارش،مایع ترشح شده توسط غدد پیازی-میزراهی و پروستات و مایع واژینال جزء محیط داخلی نیستند.

  🍀چون هومئوستازی شامل اعمالی نظیر تنظیم قند،نمک،آب ،اسید-باز،دما و نیز دفع مواد زائد است.بنابراین عواملی مثل هورمون ها،دستگاه عصبی،دستگاه تنفس،دستگاه گردش خون و دستگاه دفع مواد زائد(کلیه ها) در ایجاد هومئوستازی نقش دارند.
  وال پستاندار است و شش دارد،مننژ و دیافراگم دارد،نوزادش رنین تولید می کند،دمش افقی است و اوره دفع می کند.

  🍀از متابولیسم کربوهیدرات ها مثل کیتین و نشاسته و گلیکوژن و لاکتوز و ساکارز و گلوکز و همچنین لیپیدها مثل کوتین و کلسترول و تری گلیسیرید و فسفولیپید،ماده ی دفعی زائد نیتروژن دار،تولید نمی شود.

  🍀از آمونیاک به سمت اوره و اوریک اسید،سمیّت و آب لازم برای دفع کاهش و انرژِی لازم برای دفع و پیچیدگی فرمول افزایش می یابد.

  🍀دوزیستانی مثل بعضی وزغ ها به تناسب زیستگاه در آب،آمونیاک و در خشکی،اوره دفع می کنند،انسان به طور همزمان اوره،اوریک اسید و مواد خارجی مثل داروها و حشره کش ها را به کمک کلیّه ها دفع می کنند و تک سلولی های آبزی مثل آمیب،پارامسی،تاژکداران چرخان و ... آمونیاک دفع می کنند.

  🍀بخش انتهایی هر نفرون،لوله ی خمیده ی دور است که به مجاری جمع کننده ختم می شود،این مجاری،جزء نفرون محسوب نمی شوند.

  🍀مسیر عبور ادرار در آقایان به این صورت است:

  🍀نفرون⬅️ مجاری جمع کننده⬅️لگنچه⬅️میزنای⬅️مثانه⬅️پروستات⬅️میزراه (در خانم ها پروستات وجود ندارد).

  🍀در یک فرد ایستاده حرکت ادرار در میزنای و حرکت غذا در مری هرچند در جهت جاذبه است،امّا عامل اصلی موثر در ایجاد آن،انقباضات دودی ماهیچه های صاف است.

  🍀چون حجم تراوش 24 ساعته 180 لیتر است و حجم پلاسما 3 لیتر می باشد، می توان گفت در هر شبانه روز 60 بار کل پلاسما از کلیه ها عبور کرده و تصفیه می شود.

  🍀میزنای ادرار را از لگنچه ی کلیّه در ناحیه ی شکمی ضمن عبور از روز شاخه ی آئورت و بزرگ سیاهرگ زیرین به مثانه در ناحیه ی لگنی انتقال می دهد و سطح پشتی و جانبی وارد مثانه می شود.

  🍀وجود سلول های خونی یعنی گلبول قرمز و سفید و پلاکت و همچنین وجود متعلقات این سلول ها مثل هموگلوبین،پرفورین و انیدرازکربنیک و ترومبوپلاستین و همچنین وجود پروتئین های خون مثل آلبومین و فیبرینوژن در کل لوله های ادراری و وجود آمینواسید و گلوکز از لوله ی خمیده ی نزدیک به بعد غیر طبیعی است.

  🍀کلیه ها با دفع بی کربنات در زمان قلیای شدن محیط داخلی و دفع یون هیدروژن ،در زمان اسیدی شدن محیط داخلی ، PH محیط داخلی را در حد ثابت (تقریبا 7.4) نگهداری می کنند.

  🍀از شاخه ی پایین رو لوله ی هنله، تنها آب بازجذب می شود ،هورمون آلدوسترون،روی این بخش تاثیر ندارد.

  🍀از آنجا که بخش بالا روی لوله ی هنله و لوله ی خمیده ی دور به آب نفوذ ناپذیرند هورمون ضد ادراری ،روی این بخش ها اثر ندارد.

  🍀هورمون های آلدوسترون ،ضد ادراری و پاراتیروئیدی ، روی بازجذب کلیوی اثر گذارند و هورمون آلدوسترون علاوه بر بازجذب ،روی ترشح کلیوی نیز موثر است.

  🍀هرچند آلدوسترون اثر مستقیمی روی شبکه ی اول مویرگی و تراوش ندارد، اما چون سبب افزایش فشار خون می شود ،به طور غیر مستقیم ،سبب افزایش تراوش و افزایش تولید ادرار می شود.

  🍀ترشح بیش از حد کورتیزول دارای عوارض زیر است:
  🍀خیز –افزایش میزان اوره و اوریک اسید-افزایش میزان تراوش کلیوی-اختلال در ساختار ربات،زردپی ،غضروف و استخوان، ضعف سیستم ایمنی

  🍀در بین هورمون های موثر بر کلیه ،هورمون های ضد ادراری و پاراتیروئیدی ،گیرنده های غشایی داشته و تنها بر بازجب کلیوی اثرگذارند و هورمون آلدوسترون، گیرنده ی درون سلولی داشته و هم بر بازجذب و هم بر ترشح کلیوی موثر است.

  در بیماری های دیفتری و مالاریا، آسیب کلیوی ایجاد می شود. • 1-در اسپیروژیر طی هم یوغی سلول زیگوتی که در شرایط نامساعد تولید می شود در محیط باقی مانده و پس از مساعد شدن شرایط، تقسیم میوز انجام داده و سلول های هاپلوئیدی حاصل می آورد که با تقسیم های متوالی میتوز، رشته های جدید را ایجاد میکنند.
  2-اسپیروژیر بر خلاف کاهوی دریایی و کلامیدوموناس هاگ تاژک دار(زئوسپور) و گامت ها گامت تاژک دار ندارد و برخلاف کاهوی دریایی اسپورانژر تشکیل نمی دهد.
  3-اگر جهشی در سلول های پیکری جانداری که فقط تولیدمثل جنسی دارد، رخ دهد این جهش به نسل بعد انتقال پیدا نمی کند، اما اگر جهشی در سلول سوماتیک جانداری مثل اسپیروژیر یا مخمر که تولید مثل غیر جنسی دارند رخ دهد این جهش می تواند به نسل بعد انتقال پیدا کند. • نکات زئوسپور در کاهوی دریایی و کلامیدوموناس:
  1-زئوسپور کاهوی دریایی 4 و زئوسپور کلامیدوموناس 2تاژک دارد.
  2-زئوسپور کاهوی دریایی محصول میوز و زئوسپور کلامیدوموناس محصول میتوز است.
  3-زئوسپور کاهوی دریایی تکثیر می کند اما زئوسپور کلامیدوموناس تکثیر نمی کند.
  4-زئوسپور کاهوی دریایی عدد کروموزومی متفاوت با سلول مولدش دارد اما زئوسپور کلامیدوموناس عدد کروموزومی مشابه با سلول مولدش دارد. • نکات کلامیدوموناس:
  ☑ 1-سلولهای تشکیل دهنده ی کره ی ولوکس، آنتروزوئید های خزه، کلامیدوموناس بالغ، گامت و زئوسپور کلامیدوموناس، گامت کاهوی دریایی، اوگلنا و تاژک داران چرخان، همگی دوتاژکی اند.

  ☑ 2- کلامیدوموناس، جلبک سبز تک سلولی و هاپلوئید می باشد که دارای کلروپلاست نعلی شکل و دو تاژک است. دارای روبیسکو و چرخه ی کالوین است. در تولیدمثل غیر جنسی آن سلول های حاصل از میتوز که درون دیواره ی سلول مادر قرار دارند، فاقد وسیله ی حرکتی اند ولی سلول هایی که دیواره ی سلول مادر را پاره کرده و رها می شوند (زئوسپور) دارای تاژک اند. لقاح در این جاندار از محل رویش تاژک ها صورت می گیرد وساختار حاصل از آن (زیگوسپور) فاقد توانایی فتوسنتز کردن می باشد.

  ☑ 3-زئوسپور کلامیدوموناس محصول میتوز، هاپلوئید، دوتاژکی وفاقد قدرت تکثیر است.

  ☑ 4-در کلامیدوموناس تشکیل گامت ،لقاح و تشکیل زیگوسپور در شرایط نامناسب و تشکیل زئوسپور و میوز در شرایط مساعد رخ می دهد ،ضمنا در این جاندار تقسیم میتوز هم در شرایط مساعد و هم در شرایط نامساعد صورت میپذیرد.

  ☑ 5-گامت و زئوسپور کلامیدوموناس هر دو هاپلوئید، 2تاژکی و فوتوسنتز کننده بوده و محصول تقسیم میتوزاند، ابتدا درون دیواره ی سلول مادر قرار دارند و از سلولی با عدد کروموزومی مشابه خود حاصل می آیند اما گامت ها برخلاف زئوسپور ها قابلیت لقاح دارند. • جمع بندی تاژکی !!!

  💥 ولوکس که نوعی جلبک سبز پرسلولی بوده و هر سلول پیکر آن دارای ۲ تاژک است.

  💥 برخی سلولهای پوششی درون کیسه گوارشی هیدر که ۱ تاژک دارند.

  💥 آنتروزوئید در خزه که ۲ تاژکی و در سرخس چندتاژکی است.

  💥اسپرم درانسان که دارای ۱ تاژک است.

  💥کلامیدوموناس بالغ که ۲ تاژکی است.

  💥زئوسپور کلامیدوموناس و کاهوی دریایی که در کلامیدوموناس ۲ تاژکی و در کاهوی دریایی ۴ تاژکی است.

  💥 گامت کلامیدوموناس و کاهوی دریایی که در هر دو جاندار ۲ تاژکی است.

  💥 تاژکداران چرخان که اغلب ۲ تاژک دارند.

  💥 تاژکداران جانور مانند که ۱ تا هزاران تاژک میتوانند در ساختار خود داشته باشند.

  💥 اوگلنا که دارای ۲ تاژک کوتاه و بلند در ساختار است.

  💥 برخى از باكترى ها ( با ساختار و عملكرد متفاوت)

  💥 گامت نر هاگداران

  💥برخی از گامتهای کپک های مخاطی پلاسمودیومی. • خلاصه چرخه ى قلب:
  💜 در يك انسان بالغ در حالت استراحت (بانبض٧٥ضربان در دقيقه) يك چرخه ي كامل ٠/٨ ثانيه طول ميكشد .

  💞 تصوير ١) درطي مرحله ي استراحت (دهليزهاو بطن ها در حال دياستول)، خون برگشتي از سياهرگ هاي بزرگ به داخل دهليزها ميريزند .
  ٠/٤ثانيه

  ❤ تصوير ٢) در ٠/١ثانيه ى انقباض دهليزها(سيستول دهليزي )تمام خون باقيمانده از دهليزها خارج شده و وارد بطن ها مى شود.

  💙 تصوير ٣) در اين مرحله انقباض بطن ها(سيستول بطني) خون داخل بطن ها را به داخل سرخرگ هاپمپ مى كند.(٠/٣ثانيه) .

  💚 توجه داشته باشيد كه ٧/٨ اين زمان دهليزها درحالت استراحت هستند و تنها همان ٠/١ ثانيه كه در تصوير شماره ٢ توضيح داديم منقبض ميشود و در حالت سيستول به سر ميبرند.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

25
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

634.0k
دیدگاه‌ها