دفترخلاصه آنلاین زیست


 • همیار

  سلام بچه ها 🌺
  هر کی دوست داره خلاصه های زیست شو ونکات شو اینجا بزاره😊

  http://falshbaner.persiangig.com/image/khoshamadid/9.gif
  http://i3.glitter-graphics.org/pub/1050/1050043q0bb0ov6eh.gif


 • همیار

  رفتار غریزی

  🌀 🌀 🌀 🌀
  ✳ تنیدن تار در عنکبوت یک رفتار غریزی است

  ✳ کوکو و غاز پرنده هستند ؛ دارای 4 اندام حرکتی ، معده بین چینه دان و سنگ دان ، تعیین جنسیت فرزند بر عهده ی والد ماده است ، دارای کیسه های هوادار

  ✳ رابطه ی کوکو و پرنده ی میزبان به صورت انگلی می باشد

  ✳ هورمون ها نیز در انجام رفتارهای غریزی نقش دارند
  ✳ انعکاس ها رفتارهای غریزی هستند
  ✳ استتار در برگ متحرک یک رفتار غریزی است

  ✳ یادگیری در بسیاری از جانوران نقش مهمی در شکل گیری رفتار غریزی دارد


 • همیار

  رفتار
  🍃 🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
  ⚡ برخی رفتارهای مشارکتی مانند رفتار عنکبوت بیوه سیاه نر ، باعث انتقال مستقیم ژن ها به نسل می شود

  ⚡ همه ی رفتارهای جانوری توسط انتخاب طبیعی حفظ شده اند ، لذا این رفتارها در پی تغییرات ساختار ژنی جمعیت ها ایجاد و حفظ شده اند

  ⚡ رفتارهای مشارکتی به نفع گونه هستند ، نه خود فرد ، لذا در جهت بقای گونه صورت می گیرند .

  ⚡ در واقع هر رفتار جانور که به نظر می رسد انجام آن به نفع دیگر افراد است ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم بقای ژن های خود فرد را تضمین می کند


 • دانش آموزان آلاء

  پاسخ به محرک؛
  در جانور؛رفتار
  در گیاه؛حرکت
  در یوکاریوت تک سلولی و..؛عکس العمل

  هر رفتاری با تحریک گیرنده و پتانسیل عمله،اما هر تحریک گیرنده ای به احساس ختم نمیشه اگرچه پردازش میشه....

  ساده ترین دستگاه های عصبی هم میتوانند دارای قدرت یادگیری باشد

  موقعیت جدید؛حل مسئله
  موقعیت خاص؛ازمون و خطا
  دوره ی مشخص؛نقش پذیری

  اون سگه پاولف هم یادتون نره پاراسمپاتیک غالبه،
  اون با تحریک گیرنده بینایی،شنوایی و.. ما ببشتر لمس(تنوع کمتر) بزاق ترشحش افزایش پیدا میکنه


 • همیار

  الگوی_عمل_ثابت

  🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

  🐜 رفتار الگوی عمل ثابت شامل حرکت های مشخص و ثابت است

  🐜 رفتارالگوی عمل ثابت در افراد مختلف یک گونه به یک شکل انجام می شود

  🐜 رفتار الگوی عمل ثابت در موفق ترین مهره داران زنده دیده می شود :💠 حمله نوعی ماهی نر به سایر نرها که به قلمرو او وارد شده اند

  🐜 محرک شرطی جایگزین محرک غیر شرطی نمی شود


 • همیار

  بکرزایی

  🐚 🐚 🐚 🐚 🐚 🐚 🐚 🐚 🐚 🐚

  🐍 جانورانی که ازطریق بکرزایی تولید مثل می کنند ، قابلیت انجام تقسیم میتوز و میوز را دارند🐡 بعضی از ماهی ها ، سوسمارها ، قورباغه ها و هم چنین مارها و زنبورهای عسل جانوران بکرزا هستند ، این جانوران دارای قابلیت تقسیم میتوز ( برای بازسازی بدن ) و تقسیم میوز ( برای تولید گامت ) می باشند

  🐝زنبور عسل فاقد ایمنی اختصاصی و گیرتی ژنی است

  🐝زنبور عسل طناب عصبی شکمی دارد


 • همیار

  نکات مربوط به تولیدمثل گیاهان (قسمت اول) %(#91ff00)[گیاهی]

  🍀 گیاهان از تغییر جلبک های سبز پرسلولی (از آغازیان) پدید آمده اند

  ☘ 🍀 بسیاری از گیاهان به هر دو روش جنسی و غیر جنسی تولیدمثل میکنند

  ☘🍀 بزرگترین گیاه و همچنین بزرگترین جاندار زمین درخت سکویا است که از دسته ی گیاهان باز دانه (مخروطدار) است

  ☘🍀 گیاهان از نظر داشتن آوند دو دسته اند ۱- گیاهان بدون آوند که خزه گیان هستند و ۲-گیاهان آوند دار که شامل نهانزادان آوندی، نهاندانگان (گیاهان گلدار) و بازدانگان (گیاهان مخرو ط دار) هستند

  ☘ 🍀 گیاهان از نظر تولید دانه دودسته اند ۱- بدون دانه : خزه گیان و نهانزادان آوندی ۲- دانه ‌دار : بازدانگان و نهاندانگان

  ☘ 🍀 در گیاهان و قارچ ها و بعضی آغازیان گامت حاصل تقسیم میتوز است ولی در جانوران و برخی آغازیان گامت حاصل میوز است

  ☘🍀 چرخه ی تناوب نسل شامل دو مرحله‌ی اسپوروفیتی (2n) و گامتوفیتی (n) است و در گیاهان و برخی آغازیان مثل کاهوی دریایی و جلبکهای قهوه‌ای و بیشتر جلبکهای قرمز دیده میشود

  ☘ 🍀 در تناوب نسل در مرحله‌ی اسپوروفیتی با تقسیم میوز هاگ (اسپور) تولید میشود و در مرحله‌ی گامتوفیتی با تقسیم میتوز گامت تولید میشود

  ☘ 🍀 در گیاهان گامت نر آنتروزوئید نام دارد، متحرک است و در خزه و سرخس تاژکدار است و گامت ماده تخمزا نام دارد و بدون تحرک است
  @pouryarahimi


 • همیار

  ✅✅✅ نکات مربوط به تولید مثل گیاهان (قسمت دوم) #گیاهی

  ❄❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
  🌿 تفاوت هاگ و گامت در گیاهان :
  هاگ حاصل تقسیم میوز ولی گامت حاصل تقسیم میتوز است
  هاگ در مرحله‌ی اسپوروفیتی تولید میشود ولی گامت در مرحله‌ی گامتوفیتی تولید میشود
  هاگ میتواند رشد کرده و تکثیر شود ولی گامت فاقد توانایی تقسیم شدن است
  هاگ قدرت لقاح ندارد ولی گامت میتواند در لقاح شرکت کند

  🌿 ☘ خزه ها تنها گیاهانی اند که در آنها گامتوفیت از اسپوروفیت بزرگتر است و اسپوروفیت همواره به گامتوفیت وابسته است ولی گامتوفیت در تمام مراحل خود مستقل است

  🌿 ☘ خزه ها فاقد آوند و بافت های حقیقی هستند

  🌿 ☘ گامتوفیت خزه فوتوسنتز کننده است ولی اسپوروفیت (تار و کپسول ) فاقد توانایی فوتوسنتز است

  🌿 ☘ در داخل هر آنتریدی تعداد زیادی آنتروزوئید با میتوز تولید میشود ولی در داخل هر آرکگن فقط یک تخمزا با میتوز تولید میشود

  🌿 ☘ در نهانزادان آوندی نظیر سرخس اسپوروفیت بزرگتر از گامتوفیت است و فقط در دوره‌ی کوتاهی در جوانی وابسته به گامتوفیت است

  🌿 ☘ در سرخس هم اسپوروفیت و هم گامتوفیت توانایی فوتوسنتز دارند

  🌿 ☘ در سرخس (بر خلاف خزه) گامتوفیت نر و ماده هر دو بر روی یک ساختار و در کنار هم قرار دارند که همان پروتال (صفحه‌ی قلبی شکل ) است

  🌿 ☘ تقسیم میوز در سرخس فقط در داخل هاگها که آنها هم درون هاگینه ها قرار گرفته اند رخ میدهد که در این محل امکان مشاهده‌ی تتراد ، کراسینگ اور و نوترکیبی اللها وجود دارد
  @pouryarahimi


 • همیار

  🔍 مقایسه چرخه لیتیک و لیزوژنی🔍
  🐉 🐉 🐉 🐉 🐉 🐉 🐉 🐉 ر 🐉 🐉
  %(#3c00ff)[⚠️چرخه لیتیک⚠]

  ✅ آلوده سازی—تکثير ویروس— تخریب ميزبان

  ✅ همانند سازی DNA ویروس با استفاده از هليکاز وDNAپلی مراز ميزبان

  ✅ همانند سازی DNA ویروس مستقل از DNA ميزبان وبا سرعت ­ همانند سازی DNA ویروس بيشتر از ميزبان

  ✅ ­بيان ژنهای پروتئين های ویروسی اتفاق می افتد وپروتئينهای ویروسی (مانند کپيسيد) ساخته می شوند

  ✅ ­رونویسی از ژنهای ویروسی توسط RNA پلی مراز پروکاریوتی اتفاق می افتد

  ر✅ ­ترجمه توسط ریبوزوم های کوچک وساده رخ می دهد

  ✅ با ازدیاد ویروس سلول ميزبان از بين می رود

  ✅ ­ویروس های آزاد شده ميزبان جدیدی را آلوده می کند
  🐉 🐉 🐉 🐉 🐉 🐉 ر 🐉 ر 🐉
  %(#dd00ff)[⚠️چرخه لیزوژنی⚠️]🌿

  ✅ همانند سازی DNA ویروس با آلوده سازی—اتصال ژنوم ویروس به ژنوم ميزبان—تشکيل پرو­ویروس

  ✅ همانند سازی DNA ویروس با استفاده از هليکاز وDNAپلی مراز ميزبان

  ✅ همانند سازی DNA ویروس، هماهنگ با DNAميزبان

  ✅ کپسید ساخته نمی شود

  ✅ به سلول های حاصل از تقسيم ميزبان ،پرو­ویروس انتقال می یابد

  ✅ ­­سلول ميزبان تخریب نمی شود

  ✅ ­تا تغيير شرایط محيطی ادامه می یابد


 • همیار

  ازمون_خطا
  🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡 🍡

  🍄 یادگیری حرکات نمایشی توسط حیوانات در سیرک ها

  🍄در اين نوع يادگيري، جانور ياد مى گيرد كه انجام يك عمل يا رفتار خاص،منجر به پاداش يا تنبيه خواهد شد.اگر انجام آن رفتار به پاداش منتهى شود؛ احتمال تكرار آن افزايش مى يابد.ولى اگر با انجام آن جانور با تنبيه روبرو شود، احتمال بروز دوباره ى آن رفتار كاهش مى يابد.

  🍄با آزمون_و_خطا مى توان به جانور ياد داد كه در موقعيتي خاص، رفتار مشخصى انجام دهد و يا آن را انجام ندهد.

  🍄پرندگان شکارچی که پروانه سمی ک مقلد را شکار می کرد و اگر این پروانه از نوع سمی بود از تکرار این کار امتناع می کرد


 • همیار

  #🔷 پمپ_غشایی
  ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨

  🔷 همه ی مولکول های پروتئینی که در ایجاد شیب غلظت یون هیدورژن نقش دارند ، واجد قدرت دریافت و انتقال الکترون هستند
  🔷 پمپ غشایی و انزیم تجزیه کننده ی آب در ایجاد شیب غلظت یون هیدروژن نقش دارند .پمپ غشایی الکترون را در زنجیره ی انتقال الکترون جابه جا می کند و آنزیم تجزیه کننده ی آب ، الکترون های آب را به فتوسیتم II منتقل می کند

  🔷 پمپ غشایی و کانال یونی تولید کننده ی ATP توانایی عبور H+ از غشا را دارند ؛ پمپ غشایی از انرژی الکترون برای عمل خود استفاده می کند ؛ اما کانال یونی ، ADP را که دارای سه حلقه است ، مصرف می کند


 • همیار

  %(#8c00ff)[♦️سلول‌هایی که سوبرین دارند:]

  ✔️ کلاهک ریشه

  ✔️ آندودرم ریشه

  %(#ff00a6)[♦️سلول‌هایی که لیگنین دارند:]

  ✔️ تراکئیدها و عناصر آوندی

  ✔️ اسکلرئید و فیبرها

  %(#0073ff)[♦️سلول‌هایی که دیواره‌ی غیر یکنواخت دارند:]

  ✔️ کلانشیم

  ✔️ سلول نگهبان روزنه

  ✔️ آندودرم ریشه

  %(#2eab47)[♦️برخی از سلول‌های گیاهی سانتریول و کلروپلاست دارند:]

  ✔️ اسپوروفیت سرخس

  ✔️ گامتوفیت خزه

  ✔️ پروتال سرخس

  %(#c6e610)[♦️سلول‌های گیاهی که توانایی میتوز دارند:]

  ✔️ سلول‌های بنیادی

  ✔️ سلول‌های مریستمی و کامبیوم

  ✔️ سلول‌های جوان پارانشیمی

  %(#eb03eb)[♦️هر سلول گیاهی که کلروپلاست دارد قطعاً میتوکندری دارد، ولی عکس آن درست نیست.]

  ♦️قارچ‌ها و باکتری‌ها منحصراً گوارش برون‌سلولی دارند.


 • همیار

  %(#bf00ff)[نکات مربوط به تولیدمثل گیاهان (قسمت سوم)] #گیاهی

  🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱
  🍀 ☘ گیاهان دانه دار گیاهان پیشرفته (عالی) هستند و در آنها گامتوفیت همواره کوچکتر از اسپوروفیت و وابسته به آن است

  🍀 ☘ گیاهان دانه دار دارای سلولهایی فاقد سانتریول هستند ولی در هنگام میتوز و میوز رشته‌ی دوک تشکیل میدهند

  🍀 ☘ بخش تخصص یافته برای تولیدمثل در بازدانگان مخروط نام دارد و از اجتماع برگهای تغییرشکل یافته به نام پولک ساخته شده است

  🍀 ☘ در دانه‌ی گرده بازدانگان ژنوتیپ های هر ۴ سلول یکسان است ولی در درون کیسه‌ی گرده ، سلولهای دانه‌ی گرده نارس که حاصل میوز اند میتوانند ژنوتیپ های متفاوت داشته باشند

  🍀 ☘ دانه گرده رسیده در بازدانگان دارای یک سلول رویشی(منشا لوله‌ی گرده) - یک سلول زایشی (منشا آنتروزوئیدها) - دو سلول پروتالی (نقشی در لقاح ندارند)

  🍀 ☘ پس از گرده افشانی ، گرده رسیده یک سال در اتاق دانه‌ گرده در تخمک نارس باقی میماند تا تخمک رسیده و آماده لقاح شود

  v
  🍀 ☘ تخمک نارس شامل : پارانشیم خورش(۲n) - پوسته (۲n) - منفذ سفت است
  تخمک بالغ شامل : بافت آندوسپرم (حاصل میوز یک سلول پارانشیم خورش و سپس میتوز متوالی یکی از چهار سلول حاصل و n است) - پوسته (۲n) - آرکگن (n) - تخمزا (n) - منفذ سفت است

  🍀 ☘ اندوخته دانه در بازدانگان همان گامتوفیت ماده یعنی بافت هاپلوئیدی آندوسپرم است

  🍀 ☘ هنگام لقاح با رشد سلول رویشی گرده لوله‌ی گرده حاصل شده و تا سفت امتداد میابد و با میتوز سلول زایشی دو آنتروزوئید بدون تاژک حاصل میشود که یکی از بین میرود و یکی در داخل آرکگن با تخمزا لقاح میکند
  @pouryarahimi


 • همیار

  نکات مربوط به تولیدمثل گیاهان (قسمت چهارم) #گیاهی
  🍃 🍃v🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

  ⚡ ☘ اجزای گل در گیاهان گلدار ( نهاندانگان) :
  ۱- کاسبرگ : حفاظت از غنچه
  ۲- گلبرگ :جلب گرده افشانها
  ۳- پرچم : دارای میله و بساک (درون بساک کیسه های گرده قرار دارد که گرده در آن تولید میشود)
  ۴- مادگی : دارای کلاله ، خامه و تخمدان (درون تخمدان تخمک قرار میگیرد که کیسه‌ی رویانی در آن تشکیل میشود)

  ⚡ ☘ گلی که هر چهار حلقه را دارد گل کامل است و گلی که هم پرچم و هم مادگی دارد را گل دوجنسی میگویند و در غیر اینصورت به ترتیب گل ناکامل و گل تک جنسی خواهد بود

  ⚡ ☘ کوچکترین گامتوفیت در گیاهان مربوط به گامتوفیت نر نهاندانگان با ۲ سلول (زایشی و رویشی) است

  ⚡ ☘ نهاندانگان تنها گیاهانی اند که آرکگن تشکیل نمیدهند و لقاح مضاعف دارند و عناصر آوندی دارند

  ⚡ ☘ گرده رسیده نهاندانگان همانند بازدانگان دارای دو پوسته است

  ⚡ ☘ تخمک نهاندانگان دارای دو پوسته است در حالیکه تخمک بازدانگان تک پوسته است

  ⚡ ☘ گامتوفیت ماده نهاندانگان کیسه‌ی رویانی است که دارای ۸ هسته و ۷ سلول است که سلول دوهسته ای در وسط و سلول تخمزا مجاور سفت قرار میگیرد

  ⚡ ☘ در نهاندانگان با تقسیم میتوز سلول زایشی در لوله گرده دو آنتروزوئید بدون تاژک حاصل میشود که هر دو در کیسه رویانی لقاح میکنند (یکی با تخمزا و یکی با سلول دوهسته‌ای) این در حالیست که در بازدانگان یکی از آنتروزوئیدها از بین میرود

  ⚡ ☘ تشکیل رویان گیاهان گلدار با تقسیم نامساوی سلول تخم آغاز میشود که بخش بزرگتر موجب اتصال رویان به گیاه مادر و بخش کوچکتر با تقسیم های پی در پی توده‌ی رویان را تشکیل میدهد

  ⚡ ☘ لپه ها برگهای تغییر شکل یافته هستند که بخشی از رویان را تشکیل میدهند و در ذخیره یا انتقال مواد غذایی به رویان نقش دارند ، تعداد لپه ها در نهاندانگان ۱ یا ۲ است ولی در باز دانگان بیشتر است مثلا کاج ۸ لپه‌ای است

  ⚡ ☘ در دانه‌ی بالغ نهاندانگان تک لپه مثل ذرت آلبومن وجود دارد و ۳n است و لپه‌ها و ریشه و برگهای رویانی و پوسته ۲n هستند

  ⚡ ☘ در دانه‌ی بالغ نهاندانگان دولپه مثل لوبیا آلبومن وجود ندارد و همه‌ی اجزاء ۲n هستند

  ⚡ در بیشتر گیاهان تولید مثل رویشی (غیرجنسی) بسیار سریعتر از تولیدمثل جنسی است

  ⚡ ☘ در گیاه برگ بیدی از قطعات ساقه برای تولیدمثل رویشی استفاده میشود و در بنفشه‌ی آفریقایی از برگها استفاده میشود ، در درختان از پیوند زدن استفاده میشود
  @pouryarahimi


 • دانش آموزان آلاء

  پویا اینجا هیچکی فعال نیست،خودتو اذیت نکن😕


 • همیار

  سهره های داروین

  🐧 سهره آمریکای جنوبی:
  💎 جد مشترک است
  💎 گوشتخوار= حشره خوار
  💎 زندگی در آمریکای جنوبی
  💎 منقار نازک

  🐧 سهره گیاه خوار درختی:
  💎 گیاه خوار = میوه خوار
  💎 زندگی گالاپاگوس
  💎 منقار ضخیم

  🐧 سهره کوچک حشره خوار درختی :
  💎 گوشتخوار = حشره خوار
  💎 خیلی شبیه به جد مشترک
  💎 زندگی در گالاپاگوس
  💎 منقار نازک

  🐧 سهره کاکتوس خوار زمینی :
  💎گیاه خوار
  💎زندگی در گالاپاگوس
  💎 منقار ضخیم

  🐧 سهره بزرگ زمینی :
  💎گیاه خوار = دانه خوار
  💎 زندگی در گالاپاگوس
  💎 منقار ضخیم
  #چهارم_فصل4_سهره


 • دانش آموزان آلاء

  دست شما درد نکنه اقای دکتر
  ببخشید من این قدر ضعیفم ک اینجا نقش هتروتروف دارم🙈


 • همیار

  میتوز

  🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃

  🐼 سلول های فاقد قدرت تقسیم میتوز

  ⚡ گلبول های قرمز
  ⚡ فیبر
  ⚡ عناصر اوندی ، تراکئید ، اسکلروئید ، کلاهک ریشه
  ⚡ سلول های شاخی شده پوست
  ⚡ گامت های نر و ماده انسان
  ⚡ باکتری
  ⚡ نورون ( سلول عصبی )
  ⚡ انتروزوئید و تخمزادر گیاهان
  ⚡ سلول های ماهیچه ی قلبی
  ⚡ سلول تخم حاصل از امیزش گوسفند و بز


 • همیار

  نکات مربوط به دستگاه تنفس انسان

  🎾 بیشتر مهره داران ساکن خشکی از جمله انسان دارای شش هستند

  🎾 دستگاه تنفس انسان شامل شش ها ، مجاری تنفسی و قفسه سینه است

  🎾 مجاری تنفسی شامل نای و نایژه و نایژک میشود که نای و نایژه و نایژک هرسه بافت پوششی مژکدار دارند و نایژک بر خلاف نای و نایژه غضروف ندارد

  🎾 کمترین فشار جنب مربوط به دم عمیق و بیشترین فشار مربوط به بازدم عمیق است

  🎾 دم و بازدم از طریق بصل‌النخاع در مغز کنترل میشود

  🎾 در موقعیت سمپاتیک و تنشی با افزایش تعداد تنفس و ضربان قلب ارتفاع موج QRS در نوار قلب زیاد شده و فاصله ی QRS های متوالی به هم نزدیکتر میشود

  🎾 دقت کنید شش راست بزرگتر از شش چپ است

  🎾 دقت کنید همه ی سلول های دیواره ی کیسه هوایی نمیتوانند سورفاکتانت ترشح کنند و برخی از آنها این توانایی را دارند

  🎾 همه ی هوای جاری حاصل از دم وارد شش نمیشود بلکه نزدیک به دو سوم وارد شش میشود و مابقی آن در مجاری تنفسی باقی میماند

  🎾 میل ترکیبی هموگلوبین با مونواکسید کربن (CO) بیشتر از اکسیژن (O2) است این گاز سمی است و خطرناک است

  🎾 هر هموگلوبین با ۴ مولکول اکسیژن ترکیب میشود یعنی با ۸ اتم اکسیژن

  🎾 در شروع سرفه و عطسه حنجره بسته میشود ولی در طول سرفه و عطسه حنجره باز است

  🎾 در عطسه زبان کوچک پایین می آید در حالیکه در بلع زبان کوچک بالا میرود
  @pouryarahimi


 • دانش آموزان آلاء

  slm dostan khaste nabashid,ketab test zist vase pish o sevom chi khobe?/ketabe kheili sabz chetore??