سوال درسی: ببخشید عدد اکسایش عناصر نیتروگلیسرین چنده؟