درخواست تدریس مبحث گاز ها و اینه و عدسی فیزیک از دکتر طلوعی