سوال :ساختمان واژه های زیر را بنویسید (مشتق، مشتق-مرکب)


  • دانش آموزان آلاء

    آشفتگی، جور پیشگی، پادشاه، گران مایه، تکاپو، نیک خواهی، چهارپایان، جاندار، فروزش، عدالت پیشگی، موبدان، خورش خانه، عنان گسسته، آسودگی، دادخواه، ستم دیده. تصویر آفرینی، داد و دهش، استشهاد نامه