موفقیت را دریاب


 • دانش آموزان آلاء

  موفقيت
  ما به عنوان اشرف مخلوقات و نايب خداوند در زمين میتوانيم به کارهای بزرگ دست
  بزنيم و میتوانيم به اهداف بزرگی برسيم. اين اتفاق موضوع کم و بی اهميتی نيست که
  اصطلاح اشرف مخلوقات را به انسان اعطاء کردهاند. اين موضوع به اين معنی است که
  خداوند ما را جانشين خودش و نماينده به حقش در زمين قرار داده تا در آن دست به کارهای
  بزرگی که در شان خداوند بزرگ و جانشينش يعنی انسان نيز باشد، بزند. پس در ابتدای راه
  خود را دست کم نگيريد و باور داشته باشيد که اولا خداوند عادل است و تقريبا به تمام
  انسانها عقل و استعداد لازم برای موفقيت را داده است و ثانيا انسان اگر خود بخواهد می-
  تواند راه های بزرگانی که به موفقيت دست پيدا نمودهاند طی کند و به همان موفقيتها دست
  پيدا کند.
  با توجه به حقايق فوق برای موفقيت در کنکور و يا هر هدف ديگر بايد با ساختار ذهن و
  تکنيکهای ضروری و ويژه برای خلق اهداف بزرگ آشنا شويم يعنی قبل از اينکه هدفی را
  آغاز کنيم بايد در رابطه با وسايل و شرايط لازم برای رسيدن به بهترين نتيجه در مورد
  هدفمان مطالعه انجام بدهيم و همه شرايطمان را بدانيم. اين موضوع بدين معنی است که در
  ابتدا بايد بدانيم که ذهن ما چگونه کار میکند و از چه تکنيکها و روشهايی وجود دارد که
  برای سهولت در رسيدن به اهدافمان میتوانيم از آنها استفاده نماييم.
  مادر اينجا ۴ تکنيک مهم و ساده که برای رسيدن به اهدافمان در دسترسمان میباشند و در
  اين راه ما را ياری میدهند و اين فرايند را تسهيل مینمايند، را معرفی مینماييم:
  ۱)قانون مدارها و قانون جذب
  ۲)تصويرسازی و متن نويسی
  ۳)برنامههای انعطاف پذير
  ۴)شکستن اهداف بزرگ به اهداف کوچکتر
  ۲)نردبان موفقیت
  www.zistamoozan.ir
  قانون مدارها: مدارهای ذهنی که قانون جذب هم بر همين اساس شگل گرفته میگويد شما به
  هر چيزی که فکر کنيد و آن موضوع ملکه ذهن شما شود و آنقدر به آن ايمان داشته باشيد
  که به اعتقاد شما تبديل شود، شما در مدار دستيابی و موفقيت به آن هدف قرار میگيريد و
  به شکل اعجاب انگيزی با همکاری کائنات به آن اهداف دست میيابيد. اين موضوع به هيچ
  وجه آنگونهای نيست که در برخی گروهها و توسط برخی انسانها بيان میشود و اعلام می-
  نمايند که فقط فکر کنيد به آن موضوع خواهيد رسيد!نه. توجه کنيد که همانگونه که ذکر شد
  آن موضوع بايد ملکه ذهن شود و برای اينکه يک موضوع ملکه ذهن و اعتقاد انسان شود
  تنها تفکر به آن موضوع کافی نمیباشد و نيز فعاليتهای عملی و فيزيکی هم برای آن نياز
  است. حسن اين موضوع اين است که اگر وارد اين مدار شويد حتما به اهداف خود دست
  میيابيد.
  در اينجا درجه خفيفتر از قانون مدار را مثال میزنيم که تا حدودی ما را به درک اين
  قانون و جدب خواستههايمان در ابتدای خواسته کمک مینمايد. توجه کردهايد که شما وقتی
  به يک موضوعی زياد تفکر مینماييد و دغدغه ذهنی شماست حتی بدون انجام فعاليت
  فيزيکی آن موضوع را بيشتر از همه ی موارد ديگر در زندگی خود حس مینماييدو به
  عنوان مثال وقتی به رشتهی پزشکی فکر مینماييد در تلويزيون، جامعه، مغازه و ... گويی
  همه پزشک میباشند و به نوعی با پزشکی ارتباط دارند! به نوعی پزشکی يا هر چيز در
  ارتباط با آن جذب زندگی ما خواهد شد.
  توجه داشته باشيد که قانون مدارها نيز همانند ساير قوانين موجود در طبيعت مانند قوانين
  فيزيکی ثابت و بدون تغيير میباشند و به صورت انتخابی عمل نمینمايند، يعنی اينطور
  نيست که اين قوانين در برخی موفقيت آميز باشد ولی در افراد ديگری مثلا شما اثر خود را
  نگذارد. اين موضوع مانند اين است که قانون گرانشی زمين روی برخی انسانها اثر نگزارد
  و آنها به جای انکه به سمت زمين سقوط کنند به سمت آسمان سقوط نمايند! پس مطمئن باشيد
  که افرادی که نا اميدانه مدام از شکستها و نرسيدن به اهدافشان صحبت مینمايند مطمئن
  باشد که بی چون و چرا شکست خواهد خورد(يعنی در مدار عدم موفقيت خواهيم افتاد).
  ۳) نردبان موفقیت
  www.zistamoozan.ir
  در صورتی که به موفقيت تفکر نماييد خود به خود راهها و عوامل دستيابی به موفقيت و
  راههايی که افراد موفق طی کردهاند در جلوی چشم شما قرار میگيرد و اگر شما به آن
  اعتقاد داشته باشيد شک نکنيد به آن دست پيدا میکنيد.
  اين موضوع را به دليل اهميت بالای آن دو مرتبه ذکر مینماييم و کمی توضيح میدهيم که
  قوانين موجود در طبيعت انتخابی عمل نمینمايد و اينطور نيست که برخی موفق شوند و
  برخی ديگر خير. توضيح اينکه اين طور نيست که قانون موفقيت فقط برای انيشتين و يا
  افراد موفق عمل کند و برای ما غير فعال باشد، از اين جهت مطمئن باشيد اگر شما راه و
  روشی را که انيشتين يا افراد موفق طی نمودهاند را به طور دقيق انجام دهيد به موفقيتهای
  آنها نيز دست پيدا مینماييد. سوالی که در اينجا ممکن است برای شما پيش بيايد اين است که
  عامل هوش و ژنتيک و استعداد متفاوت انسانها کجای اين قانون جای ميگيرد. در اينجا
  نکتهای که لازم است بدانيد را بازگو مینماييم که بر اساس تحقيقات گستردهای که انجام شده
  مشخص شده که ۹۹ درصد انسانها دارای سطح هوش يکسان و يا نزديک به هم میباشند و
  همينطور که احتمالا شما هم میدانيد اکثر دانشمندان بزرگ افرادی بودهاند که در نوجوانی
  يا جوانی به آنها گفته میشد که آنها انسانهای خنگ و بی استعداد میباشند و برخی از آنها
  نيز حتی از مدرسه اخراج شده بودند! پس وقتی شما دورههای تحصيلی خود را به راحتی
  طی میکنيد يا کردهايد نمايانگر اين موضوع است که از لحاظ ذهنی ممکن است از خيلی از
  اين دانشمندان بزرگ نيز بالاتر باشيد. ولی چرا اين دانشمندان اينقدر موفق شدند ولی
  اکثريت دانشجويان و دانشآموزان نمیتوانند آنگونه باشند. ولی اين دانشمندان بزرگ نشان
  دادند که انسان اگر بخواهد و تلاش کند حتی اگر سطح هوشش پايينتر از متوسط اجتماع هم
  باشد میتواند به موفقيتهای بزرگ دست پيدا نمايد و از طرفی مغز انسان مانند عضلات
  میمانند و هرچه بيشتر از آنها کار بکشيد آنها قویتر خواهند شد.
  قانون و يا روش دوم: برای سهولت در دستيابی به موفقيت استفاده از تصاوير و نوشته های
  مربوط به اهدافمان در مکانهايی که احتمال حضور ما در آنجا بيشتر از جاهای ديگر باشد.
  اين موضوع هم در راستای خط فکری و قانون مدارها عمل میکند و باعث میشود
  موضوع مورد نظر ما ملکه ذهنمان شده و کم کم به اعتقاد ما تبديل شود. مثلا حتی ما می-
  توانيم خود را در آن شرايط و فرد موفق در نظرر بگيريم به عنوان مثال اگر هدف ما
  ۴)نردبان موفقیت
  www.zistamoozan.ir
  پزشکی دانشگاه تهران باشد میتوانيم عکسهايی از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تهيه
  نماييم و يا حتی اگر برای ما مقدور میباشد ساعاتی در ماه را به محيط دانشگاه تهران يا
  هر هدف ديگر برويد و خود را دانشجوی آنجا تصور نماييد.
  قانون سوم تنظيم يک برنامه انعطاف پذير میباشد: به اين معنی که اين برنامه بايد به
  گونهای باشد که اگر در مواردی ساعاتی را بنا به دلايل مختلف به کاری غير از انجام
  برنامهی خود مشغول شديم، روز يا ساعاتی را قرار دهيم تا اين کوتاهیها را به راحتی
  جبران نماييم و در صورتی که تمام برنامه ی خود را به خوبی و سر وقت انجام داديد آن
  ساعت يا روز جبران را به عنوان پاداش به انجام کارهايی که دوست داريم بپردازيم.
  قانون چهارم شکستن اهداف بزرگ به چند هدف کوچکتر: که اشاره دارد به برداشتن
  سنگ بزرگ که نشانهی نزدن است. يعنی هميشه برای رسيدن به موفقيتهای بزرگ بايد
  پلههای کوچکتر(موفقيتهای کوچکتر) را طی نماييم. پس برای برداشتن يک سنگ بزرگ
  آن را به سنگهای کوچکتر بشکنيد! شعار گروه زيست آموزان نيز نردبان موفقيت است که
  به کمک آن میتوان پله پله به موفقيتهای بزرگ دست پيدا نماييم. برای مرحله ی اول يا
  پله ی اول ما بايد يک هدف دست يافتنی که بالاتر از سطح کنونی ما نيز باشد را انتخاب
  نماييم تا به راحتی به آن هدف دست پيدا نماييم و بازخورد مثبتی از موفقيتهای بعدی در
  ذهن ما شکل بگيرد و اعتماد به نفس خودمان را تقويت نماييم

  این مطلب را برای شما از سایتی پیدا کردم به هیچ عنوان درج آدرس سایت جنبه تبلیغاتی نداشته بلکه برای استفاده شرعی از مطلب موظف بوده آدرس سایت این مطلب را بنویسم

  ان شاءالله که این مطلب نقطه عطفی درشروع موفقیت های توباشد


 

کاربران فعال این بخش

22
آنلاین

18.4k
کاربران

8.0k
موضوع ها

562.4k
دیدگاه‌ها