نکات مربوط به پروتئین سازی


 • ناظم ادمین

  🔴🔴🔴نکات مربوط به پروتئین سازی (قسمت اول)

  💉در بیمار مبتلا به آلکاپتونوریا به دلیل نبود آنزیم تجزیه کننده هموجنتسیک اسید مقدار آن در خون زیاد میشود ولی تولید این اسید در بدن این شخص همانند افراد عادی است

  💉خون بیماران مبتلا به آلکاپتونوریا اسیدی است و PHکمتری دارد و کلیه ها برای تنظیم PH مجبورند +Hبیشتری را دفع کنند

  💉جاندار مورد مطالعه بیدل و تیتوم کپک نوروسپوراکراسا بود که از قارچ های آسکومیست است و برای تولید مثل جنسی آسک با 8هسته تشکیل میدهد که این هسته ها به هاگ نمو می یابند

  💉در محیط کشت حداقل همه ی مواد مورد نیاز کپک قرار ندارد بلکه موادی وجود دارد که برای رشد الزامی است ولی کپک خودش توانایی ساخت آنها را ندارد

  💉در رونویسی از ژن ها همواره جایگاه پایان رونویسی هم توسط آنزیم RNAپلیمراز رونویسی میشود

  💉در یوکاریوت ها 4 نوع آنزیم RNAپلیمراز یافت میشود که سه نوع آن مختص یوکاریوت هاست و علاوه بر آن در میتوکندری و کلروپلاست هم RNAپلیمراز پروکاریوتی دیده میشود

  💉در طی رونویسی از ژن ها به دلیل تشکیل پیوند فسفودی استر بین ریبونوکلئوتید ها ی RNA آب آزاد میشود

  💉در یوکاریوت ها به دلیل گسسته بودن ژن ها به ازای هر ژن یک راه انداز وجود دارد ولی در باکتریها تعداد راه انداز ها از تعداد ژن ها کمتر است

  💉آنزیم RNAپلیمراز یک آنزیم درون سلولی است پس در نتیجه در شبکه آندوپلاسمی زبر و گلژی ساخته نمیشود و توسط ریبوزوم های آزاد در سیتوپلاسم ساخته میشود

  💉توجه کنید که رمز ها بر رویDNA و کدون ها بر روی mRNA و آنتی کدون ها بر روی tRNA قرار دارند

  💉در آزمایش نیرنبرگ که به منظور شناسایی آمینواسید مربوط به کدونUUU (فنیل آلانین) بود، mRNA فاقد کدون آغاز و پایان است
  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  🔴🔴نکات مربوط به پروتئین سازی(قسمت دوم)

  💉برای هر آمینواسید حداقل یک tRNA وجود دارد یعنی اینکه برخی از آمینو اسیدها چند رمز و چند نوع tRNA دارند

  💉همه ی فرایند های مربوط به پروتئین سازی نیازمند انرژی یعنی ATP است بنابراین زمانی که پروتئین سازی در سلول شدید است مثل مرحله G1 در چرخه سلولی فعالیت میتوکندری ها هم بیشتر میشود

  💉تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها بر عهده ی اپران ها است ولی یوکاریوت ها در هسته ی خود هیچ اپرانی ندارند

  💉اپراتور در مجاورت راه انداز قرار دارد و اپراتور محل اتصال پروتئین مهارکننده یا پروتئین تنظیم کننده است که این پروتئین نیز خود به وسیله رونویسی از ژن تنظیم کننده ساخته میشود

  💉ژن تنظیم کننده ممکن است فاصله ی زیادی از اپراتور و راه انداز داشته باشد ولی تمامی این بخش ها بر روی DNAواقع شده اند

  💉اگر پروتئین تنظیم کننده( مهارکننده) به اپراتور متصل باشد مانع از رونویسی آنزیم RNAپلیمراز میشود و ژن خاموش می ماند ولی اگر از اپراتور جدا شود رونویسی صورت گرفته و ژن روشن میشود

  💉تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها ممکن است قبل از رونویسی یا هنگام رونویسی یا بعد از آن انجام گیرد ولی در یوکاریوت ها علاوه بر این موارد ممکن است هنگام ترجمه و یا بعد از آن هم رخ دهد

  💉به اپران مربوط به ژن آنزیم های تجزیه لاکتوز در باکتری اشرشیا کلای اپران لک میگویند که شامل سه ژن ساختاری است و mRNA حاصل از آن سه ژنی خواهد بود

  💉لاکتوز پس از ورود به باکتری تبدیل به آلو لاکتوز میشود بنابراین در خارج از باکتری آلولاکتوز وجود ندارد

  💉دقت کنید که آلولاکتوز عامل تنظیمی است( نه لاکتوز) و به پروتئین مهار کننده متصل و مانع از اتصال آن به اپراتور میشودو رونویسی از ژنها آغاز میشود

  @pouryarahimi


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

6
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

633.4k
دیدگاه‌ها