یعنی اگر ای نماد نداشته باشه نباید خرید کرد


قفل شده است