طرح 4 ماهه ترکوندن زبان و ادبیات فارسی با روزی 1 تست


 • ادمین

  طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  24▪ همه ی واژه ها در تمام گزینه ها، به جز گزینه ی ....... صامت میانجی دارند.

  1⃣ نیاکان، نامه ای، بچگانه
  2⃣ فرسودگی، ابروان، آزادگان
  3⃣ بیگانگی، فرومایگان، خوبرویان
  4⃣ کم رنگی، سهمگینی، زنگاری

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/024.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  23 ▪ « .......... ایجاد فضا در کلام است و .......... فکر اصلی و مسلّط بر هر اثر است.»

  1⃣ هسته - طرح داستان
  2⃣ راوی - هسته
  3⃣ لحن - درون مایه
  4⃣ درون مایه - لحن

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/023.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  22▪عبارت «هرگونه سهل انگاری در عبرت پذیری و یا نادیده گرفتن صحیفه ای از اوراق پُر ماجرای تاریخ می تواند پی آمدهای نامطلوب داشته باشد.» به ترتیب چند تکواژ و چند واژه دارد؟
  1⃣ ٤٠، ٢٠
  2⃣ ٣٨، ١٩
  3⃣ ٤٠، ٢١
  4⃣ ٤١، ٢٢

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/022.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  21▪ همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ......... از عوامل مؤثّر در نوشته های ادبی و هنری است.
  1⃣ چگونگی کاربرد زبان
  2⃣ صداقت و صمیمیّت
  3⃣ احساس و عاطفه
  4⃣ دستور زبان

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/021.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  20▪ هنگام بازگردانی مصراع «جمله عالم صورت و جان است علم» کدام کلمه در مرتبه ی پنجم قرار می گیرد؟

  1⃣ جمله
  2⃣ علم
  3⃣ جان
  4⃣ عالم

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/020.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  19 ▪ مناسب ترین گزینه در بازگردانی بیت زیر کدام است؟
  خاتم ملک سلیمان است علم / جمله عالم صورت و جان است علم

  1⃣ خاتم ملک سلیمان همچون علم است و صورت و علم آن، جانِ آن است.
  2⃣ علم خاتم ملک سلیمان است و همه ی عالم صورت و علم، جانِ آن است.
  3⃣ خاتم ملک سلیمان علم است و همه ی صورت و جان، علمِ آن است.
  4⃣ علم خاتم ملک سلیمان است و صورت و جان همه عالم است.

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/019.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  ١٨▪ همه ی گزینه ها، به چز گزینه ی ........ درباره ی زندگینامه درست است.

  1⃣ رنگ ادبی زندگینامه نباید از جنبه ی تاریخی آن بکاهد.
  2⃣ برای پرهیز از دور شدن از واقعیت، نباید در زندگینامه نویسی از آرایه های ادبی استفاده کرد.
  3⃣ زندگینامه باید دور از تعصّب و غرض ورزی نوشته شود.
  4⃣ امانت و دقت یک نویسنده به زندگینامه اعتبار می بخشد.

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/018.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  17 ▪همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ...... از شیوه های ساخت طنز است.
  1⃣ بر هم زدن نظم تاریخی و علمی حوادث
  2⃣ بزرگ نمایی و اغراق در توصیف چهره ها، حالات و خصایص انسانی
  3⃣ کش دار کردن یک موضوع یا ماجرا
  4⃣ نقیضه پردازی یا تقلید از آثار ادبی

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/017.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  ١٧▪ همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ...... از شیوه های ساخت طنز است.
  1⃣ بر هم زدن نظم تاریخی و علمی حوادث
  2⃣ بزرگ نمایی و اغراق در توصیف چهره ها، حالات و خصایص انسانی
  3⃣ کش دار کردن یک موضوع یا ماجرا
  4⃣ نقیضه پردازی یا تقلید از آثار ادبی

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/017.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  15▪ کدام گزینه را نمی توان از شیوه های ساخت طنز دانست؟

  1⃣ بزرگ نمایی و اغراق در توصیف چهره ها و حالات و خصایص انسانی
  2⃣ کاربرد بیش از حدّ آرایه های ادبی در نثر
  3⃣ کش دار کردن یک موضوع یا ماجرا
  4⃣ نقیضه پردازی یا تقلید از آثار ادبی

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/015.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  🔴 طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  14▪ همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ..... به شیوه ی طنز بیان شده است.
  1⃣ حقاً رسم تازه ای است که ملوک مددکار ملک الموت باشد.
  2⃣ اعدام، حبس و تبعید هر سه امتیاز مخصوصی است که سلطنت به اهل هنر می دهد.
  3⃣ در خانه هم بچّه های شیرین بیشتر مورد عنایت پدر هستند.
  4⃣ بسیار ابتکار بدیع و صناعت ظریفی است اعلی حضرت.

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/014.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  🔴 طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  13 ▪همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ......... درست است.

  1⃣ راوی داستان «هدیه ی سال نو» دانای کل است.
  2⃣ راوی داستان «کباب غاز» سوم شخص است.
  3⃣ سراسر داستان «کلبه ی عمو تم» تا پایان داستان، شخصیتی ثابت و بدون تغییر دارد.
  4⃣در داستان «خسرو» شخصیت قهرمان داستان بر اثر حوادث تغییر می یابد.

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/013.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  12 ▪ زاویه ی دید داستان های «کباب غاز» و «هدیه ی سال نو» به ترتیب در کدام گزینه، درست است؟

  1⃣ سوم شخص- دانای کل
  2⃣ دانای کل- اول شخص
  3⃣ اول شخص- دانای کل
  4⃣ دانای کل- سوم شخص

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/012.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  25▪ در کدام گزینه، سوم شخص مفرد ماضی استمراری با دوم شخص جمع مضارع اخباری آن تفاوت دارد؟

  1⃣ چشیدن
  2⃣ دیدن
  3⃣ فهمیدن
  4⃣ رهیدن

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/025.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  26 ▪ کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
  «چون حسنک بیامد، خواجه او را تکریم کرد، چون او این مکرمت بکرد همه - اگر ..... - یا نه - بر پای ......»
  1⃣ خواستند - خواستند
  2⃣ خواستند - خاستند
  3⃣ خاستند - خواستند
  4⃣ خاستند - خاستند

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/026.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  🔴 طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  27▪ در عبارت «ندانی و ندانی که ندانی و نخواهی که بدانی که ندانی» به ترتیب چند فعل مضارع اخباری و چند مضارع التزامی وجود دارد؟
  (از راست به چپ)

  1⃣ دو - چهار
  2⃣ چهار - دو
  3⃣ پنج - یک
  4⃣ یک - پنج

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/027.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • ادمین

  طرح 4 ماهه ترکوندن 🔫 #زبان_و_ادبیات_فارسی با روزی 1 تست

  28▪ در عبارت زیر، کلمه ی «پرداخته اند» چه نوع فعلی است؟

  «گروهی در مزیّت معنی بر لفظ به مبالغه پرداخته اند.»

  1⃣ مضارع اخباری
  2⃣ ماضی استمراری
  3⃣ ماضی ساده
  4⃣ ماضی نقلی

  🔶 پاسخ تشریحی 👇

  🔑 http://dl1.sanatisharif.ir/media/91/hq/028.mp4

  👤 آقای #صادقی
  🆔 @alaa_sanatisharif


 • دانش آموزان آلاء

  @mohammadhassan
  سوال 28 بجای اینکه بگه ماضی نقلی میگه مضارع اخباری


 • ادمین

  @m_azad20 در طرح 4 ماهه ترکوندن زبان و ادبیات فارسی با روزی 1 تست گفته است:

  @mohammadhassan
  سوال 28 بجای اینکه بگه ماضی نقلی میگه مضارع اخباری

  بله ولی ایشون روی صفحه تلویزیون به ماضی نقلی اشاره میکنن ولی میگن مضارع اخباری


 • دانش آموزان آلاء

  @mohammadhassan در طرح 4 ماهه ترکوندن زبان و ادبیات فارسی با روزی 1 تست گفته است:

  @m_azad20 در طرح 4 ماهه ترکوندن زبان و ادبیات فارسی با روزی 1 تست گفته است:

  @mohammadhassan
  سوال 28 بجای اینکه بگه ماضی نقلی میگه مضارع اخباری

  بله ولی ایشون روی صفحه تلویزیون به ماضی نقلی اشاره میکنن ولی میگن مضارع اخباری

  اره منم روی همین موضوع شک کردم وگرنه کلا ذهنیتم از ماضی نقلی و مضارع اخباری عوض میشد


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.