به نظر من که برو گزینه چون خودش بهت برنامه هم میده