چرا جامعه امورش و پرورششا مثل سایر کشور های پیشرفته به روز نمیکنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟