صفر تا صد زیست و دبیر عوض بشه خواهشاااا :((((((((((((((((((((((((((((((