معرفی رشته فیزیوتراپی و خدمت کردن به مردم و درآمد آن