بی عدالتی در همه جا حتی کشور ما!!!!!!!!!!!!!!!!!!!