کسانی که دیپلم تجربی ندارند اما میخواهند کنکور تجربی بدهند