سه سوال با کمترین درصد پاسخ گویی در آزمون 14آبان سنجش