یک اینکه زیست دوم کامل از اقای پازوکی رو پیدا نکردم.و دو اینکه جزوات زیست دو تو صفحه اقای راد چرا تا فصل سه بیشتر نیست