درباره ی قرابت معنایی و زدن ادبیا با درصد بالا در کنکور