شیمی/شیمی3/استوکیومتری/حالت فیزیکی مواد شرکت کننده در واکنش


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.