تست های فصل سازمان بندی سلول ها


 • همیار

  تست های فصل سازمان بندی سلول ها رو اینجا گذاشتم براتون دوستان!با این تستا میتونین این مبحثو جمع بندی کنین!لطفا از نظر دادن خودداری کنین تا ترتیب تستا مرتب باشه!


 • همیار

  تست شماره 1:
  کدام مورد درمورد سازمان بندی سلول ها نادرست گفته شده است؟
  1)در هر مهره دار 4 نوع بافت اصلی در کنار بافت های فرعی یافت میشود.
  2)موفق ترین جانوری که 4 نوع بافت اصلی دارد،در رگ شکمی خروجی از قلب فقط خون تیره حمل میکند.
  3)در هر جانور دارای گردش خون بسته 4 نوع سازمان بندی سلولی یافت میشود.
  4)در جانوری کیسه تن میتوان 2 نوع بافت همانند 2 نوع بافت اصلی در گوریل یافت.


 • همیار

  جواب تست شماره 1:
  1)❌متنه کتابه دیگه!یکم تغییرش دادم تا شک بیفته!هر مهره دار 4 تا بافت اصلی داره!
  2)❌آقا هر جانوری که 4 تا بافت اصلی داشتش میشه مهره دار!موفق ترین مهره دار هم ماهیه!تو ی رگی که از قلبش خارج میشه که سرخرگه فقط خون تیره یا سیاه هستش!
  3)✅مثال نقضش!کرم خاکی گردش خون بسته داره،اما بی مهرس!و بی مهره ها نمیدونیم چنتا بافت دارن!
  4)❌در هیدر میتونیم بافتایی مثل بافت پوششی و بافت عصبی ببنیم!توی بافت پوششیشون هم مکعبی هس هم استوانه ای!گوریل! هم مهره داره و 4 تا بافت اصلی داره!نمیدونم از کجا در آوردمش!


 • همیار

  تست شماره 2:
  کدام مورد نادرست نیست؟
  1)هر سلول پوششی اندام پوشاننده بدن در ارتباط با پلی ساکارید های چسبناک است.
  2)غشای هر سلولی که با اریتروسیت های بالغ در ارتباط است میتواند در هر اسید چرب خود 10 عدد پیوند 3 گانه داشته باشد.
  3)سلول هایی که در موفق ترین مهره دار آمونیاک را مستقیما به آب دفع میکنند، همانند سلول های مویرگی در مغز انسان دارای منافذ هستند.
  4)در بدن انسان فقط بافت استوانه ای روده کوچک ریزپرز دارد.


 • همیار

  جواب تست شماره 2:
  1)❌اندام پوشاننده بدن که پوسته!پلی ساکاریدای چسبناک هم که زیر این سلولای پوششی هستن که همون غشای پایس!ولی نوع بافت پوششی پوست سنگفرشی چندلایس!شکل صفحه 44 رو نگا کنین!فقط لایه اول سلولا با غشای پایه در ارتباطن!
  2)✅اصن این گزینه ربطی با بافتا نداره!از سلوله گزینه!طبق کتاب اسیدای چرب فسفولیپیدای غشای سلول متفات باشن یا شبیه هم باشن!یا متفاوت!میتواند که اومده خیالت راحت!
  3)❌موفق مهره دار ماهیه!سلولایی که مستقیما آمونیاک به آب دفع میکنن سلولای پوششی سنگفرشی تک لایه کمان های آبششی هستن!در اصل مویرگن!این مویرگا بین سلولاشون منافذی هستش!اما توی مویرگای مغز ما اینا وجود ندارن!که بهش میگیم سد خونی-مغزی!
  4)❌اینم غلطه!شکل بینی سال سومو اگه خوب نگاش کنی میفهمی که سلولای پوششی اونجا هم ریزپرز داره!این فوق العاده مهمه


 • همیار

  تست شماره 3:
  کدام مورد درست نیست؟
  1)سلول هایی که در خارجی ترین قسمت پوست قرار دارند همانند سلول هایی که در خون ورودی به کبد از روده 97 درصد اکسیژن حمل میکنند،فاقد ریبوزوم هستند.
  2)سلول هایی که باعث کاهش چسبندگی آب در شش ها میشوند برخلاف داخلی ترین سلول های روده بزرگ پهن هستند.
  3)خوردن سوپ داغ باعث افزایش فعالیت آنزیم هلیکاز میشود.
  4)پروتئین ترشحی از سلول های استوانه ای تک لایه روده کوچک میتواند نقش آنزیمی داشته باشد.


 • همیار

  جواب تست شماره 3:
  1)✅سلولایی که تو خارجی ترین قسمت پوستن همون سلولای لایه شاخین که مردن! واما رگی که از روده به کبد میادش سیاهرگه توش سلولای اریتروسیت هستن که همه اندامکشونو از دست دادن وریبوزوم ندارن!توی سیاهرگا 78 درصد اکسیژن توسط اریتروسیتا حمل میشه نه 97 درصد!
  2)❌این سلولای اول منظورش سلولای پوششی تک لایه کیسه های هواییه!که اگه شکل صفحه 44 رو نگا کنین میبینین که اینا پهن هستن!اما سلولای داخلی ترین لایه روده بزرگه که میشه همون سلولای پوششیش،استوانه این و پهن نیستن!
  3)❌سوپ داغو که بخوری سلولای مریت داغون میشه!اونم سلولای پوششی سنگفشی چند لایش!بعدش اینا که داغون شدن میخوان ترمیم بشن میتوز میکنن!تو میتوز هم که هلیکاز فعالیت داره!
  4)❌اولا دقت کن گفتم ترشح!یعنی اگزوسیتوز!پس اون آنزیمای آزاد شده از سلولای کنده شده از دیواره روده نیسش!چون اونا آزاد میشن!پس میریم سراغ گزینه بعدی که پروتئین مکمل باشه!خب اینا پروتئین مکملو ترشح میکنن!کار پروتئین مکمل چی بودش؟!غشای سلول میکروبو تخریب میکردش!بهترش سوراخ میکردش!خیلی بهترش این غشا رو تجزیه میکردش!و عالی ترین جمله اینه که پروتئین مکمل با ویژگی آنزیمی ای که دارد غشای سلول میکروب را تجزیه میکند!


 • همیار

  تست شماره 4:
  کدام یک از موارد زیر عبارت را به طور نادرست تکمیل میکند؟
  هر....نیست.
  1)بافت پوششی ای که به غشای پایه متصل است،فاقد فاصله سلولی کم
  2)سلول پوششی موجود در اندامی که 4 عدد سیاهرگ از آن خارج میشود،بخش آبدوست آن بابخش آبدوست سلول مجاور خود فاقد فاصله فراوان
  3)سلول پوششی که عمل سلول های بنیادی مغز قرمز استخوان که به تولید اریتروسیت می انجامد،در آن به وفور دیده میشود،با غشای پایه قطعا دارای اتصال
  4)سلولی که دارای 3 اندامک دوغشایی است،برخلاف سلول حمل کننده اکسیژن در رگ خروجی از دهلیز چپ فاقد توانایی تولید قند خون همانند سیانوباکتری ها


 • همیار

  جواب تست شماره 4:
  اولا یه نکته تستی بگم!وقتی که میادش میگه که یچیزی فاقد فلان چیز نیست،یعنی اون چیزو داره!فاقد رو حذف کن و فعل جمله رو برعکس کن!
  1)❌بافت پوششی به غشای پایه متصله!خب اینا فاصله کمی دارن!فاقد رو حذف کن و فعلو بکن است!
  2)✅این اندام موردنظر همون ششه دیگه که 4 تا سیاهرگ ازش خارج میشه!خب درمورد سلولای پوششی سنگفرشی تک لایش پرسیده!فقط درمورد این سلولا!فاصله این سلولا کمه!خب خارجی ترین بخش یه سلول فسفاته دیگه!یعنی بخش آبدوست سلول!وقتی هم که فاصله اینا کم باشه یعنی اینا بهم یجورایی چسبیدن!فاقدو حذف کن فعلو کن است!که جمله غلطه!
  3)❌عملی که سلولای بنیادی انجام میدن تا که اریتروسیت تولید بشه،همون میتوزه!یعنی سلولای پوششی ای که میتوز زیادی دارن!خب میشن همون سلولای پوششی سنگفرشی چند لایش!هر کدوم از این سلولا با غشای پایه اتصال ندارن!طبق شکل صفحه 44!پس اینجا فاقد نداره و نمیخوادش فعلو عوض کنیا!
  4)❌کلا 3 تا اندامک 2 غشایی داریم!هسته،میتوکندری و کلروپلاست!خب این سلول هر 3 تا رو داره!پس گیاهیه!سلولی که اکسیژن حمل میکنه همون اریتروسیته!سیانوباکتریا هم که میتونن فتوسنتز کنن!قند خونم که گلوکزه!بازسازی سوال:هر سلول گیاهی،برخلاف اریتروسیت فاقد توانایی گلوکز همانند سیانوباکتری ها نیست؟!خب سلولای جانوری که نمیتونن فتوسنتز کنن!پس تا اول سوال درسته!سیانوباکتریا هم که گفتم فتوسنتز دارن!فاقد رو حذف کن و فعلو است بکن که جمله منظور کلیش اینه که یه سلولی که کلروپلاست داشته باشه میتونه فتوسنتز کنه!یه مفهموم کاملا ساده از این سوال سخت!


 • همیار

  تست شماره 5:
  کدام یک از موارد زیر نادرست است؟
  1)هر سلول پوششی جذب کننده روده در مقابله با عوامل بیماری زا نقش دارد.
  2)نسبت تاژک های کلامیدوموناس به زئوسپور های آن برابر 1 است.
  3)آنزیمی که در نهایت باعث انعقاد خون میشود،همانند پیش ماده خود بعد از ترجمه بیان میشود.
  4)در سیتوپلاسم سلول های استوانه ای نایژک ها برخلاف سلول های قلبی انرژی زیادی تولید میشود.


 • همیار

  جواب تست شماره 5:
  1)❌فقط سلول های استوانه ای روده باریک جذب انجام میدن!خب اینا هم که پروتئین مکمل تولید میکنو با عوامل بیماری زا مقابله میکنن!
  2)❌خود کلامیدوموناس 2 تا تاژک داره!زئوسپورش هم 2 تا!پس نسبت اینا میشه 1!
  3)❌اول از همه پروترومبین توسط ترومبوپلاستین به ترومبین تبدیل میشه!بعدش خود این ترومبین میادش رو فیبرینوژن اثر میذاره و به فیبرین تبدیل میشه!خب آخرین آنزیمش میشه ترومبین!پیش ماده ترومبین هم که فیبرینوژنه!ترومبین از پروترومبین غیرفعال درست میشه!یعنی بیان میشه!فیبرینوژن هم که مث خودشه!
  4)✅سلولای استوانه ای نایژکا مژک دارن!خب اینا هم که ATP زیادی مصرف میکنن!سلولای قلبی هم مثل ایناس!پس هردوشون انرژی زیستی زیادی مصرف میکنن!


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

31
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

633.6k
دیدگاه‌ها