تست های فصل سفری به درون سلول


 • همیار

  تست های فصل سفری به درون سلول رو اینجا گذاشتم براتون دوستان!با این تستا میتونین این مبحثو جمع بندی کنین!لطفا از نظر دادن خودداری کنین تا ترتیب تستا مرتب باشه!


 • همیار

  تست شماره 1:
  کدام گزینه صحیح نیست؟
  1)سلول های پروکاریوتی فقط از باکتری ها و سیانوباکتری ها تشکیل نشده اند.
  2)در سلول سازنده سلولاز در روده بزرگ میتوان قسمتی همانند هسته در سلول های یوکاریوتی مشاهده کرد.
  3)در سیتوپلاسم سلول های پروکاریوتی میتوان مولکولی که دارای ساده ترین قند است را یافت.
  4)هر باکتری دارای ریبوزوم و ساختار حلقوی،قطعا دارای توانایی هم یوغی است.


 • همیار

  جواب تست شماره 1:
  1)❌طبق جمله کتاب درسی این گزینه کاملا درسته!فعلشو نگا کن!اونجا گفته عمدتا!خب اینجاهم گفتم همشون نیستن دیگ!!
  2)❌این سلول مظنون!!ما همون E.coli هستش که توی روده بزرگ زندگی میکنه!البته شما همون باکتری تجزیه کننده سلولز بشناسینش!خب!این سلول که باکتری هس سلولاز درست میکنه!و توی باکتریا هم که ناحیه نوکلئوئیدی تعریفش اینه که یه ناحیه هسته مانند هستش!هسته هم توی سلولای یوکاریوتی سروره ها!بعدا آشنا میشیم باهاش!
  3)❌این خیلی درسته!خیلیا!ساده ترین قند همون مونوساکاریدا هستن!خب این مونوساکاریدا حتما میگین توی کربوهیدارتاش هستن!خیلی هم درست میگین!بعدش هم!مگه ما توی ATP ریبوز نداریم!!تازشم!یه نکته بگم!برای دکتراها!مونوساکاریدا از 5 تا 7 کربن دارن!
  4)✅چرا این گزینه غلطه!مسئله این است!اولا بدونین همه باکتریا ریبوزوم دارن!پس با اون کاری نداریم!اما ساختار حلقوی!ما تو باکتریا دو تا ساختار حلقوی داریم!یکیش همون DNA حلقویه و یکیشم پلازمیده!خب همه باکتریا اون اولیو دارن!ولی پلازمیدو خیر!برخیشون پلازمید دارن!پس یه باکتری ممکنه DNA حلقویو داشته باشه ولی پلازمید نداشته باشه!درضمن!شرط هم یوغی هم داشتن پلازمید+پیلی هستن!


 • همیار

  تست شماره 2:
  چند مورد نادرست نیست؟
  1)واضح ترین تفاوت سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی داشتن قسمتی است که در یوکاریوت ها بیشتر DNA را داراست.
  2)کنترل کننده اعمال سلول های ترشح کننده موسین در میزنای برخلاف باکتری اوریون دارای غشا است.
  3)هر با کتری دارای بخش حفاظتی از خود،ممکن است دارای قسمتی که در اسپرم غشادار است،باشد.
  4)قارچ عامل زخم لای پای انگشتان شباهت هایی به آمیب اسهال خونی دارد.
  5)منشاء قسمتی از استرپتوکوکوس نومونیا که در انتقال ماده وراثتی به سلولی دیگر نقش دارد،عامل چسبندگی است.
  6)در باکتری ممکن است چندین سازنده عامل حرکتی در کنار هم باشند.
  1)3
  2)4
  3)1
  4)0


 • همیار

  جواب تست شماره 2:
  1)❌بیایم اول از همه عبارتو خلاصه کنیم!!قسمتی که توی یوکاریوتا بیشتر DNA رو داره همون هستس!خب!تو کتاب گفته آشکارترین یا همون واضح ترین تفاوت بین پروکاریوتا و یوکاریوتا اندامکا هستن نه هسته!!
  2)این سلولای ترشح کننده موسین یعنی همون یوکاریوتا!اون قسمتیم که اعمال سلولا رو کنترل میکنه هم باز هستس!پروکاریوتا هم اعمال کنترل کنندشون ناحیه نوکلئوئیدی هستش!میگه یوکاریوتا هستشون برخلاف ناحیه نوکلئوئیدی باکتریا غشا داره!یعنی ناحیه نوکلئوئیدی باکتریا غشا نداره!حالا چرا غلط شدش؟!آیا اوریون باکتری است؟!آیا اوریون را بجای باکتری گرفتن کار خوبیست؟!اوریون ما ویروسه!
  3)✅بخش حفاظتی دوتاس توی پروکاریوتا!یکی کپسول و یکی هم دیواره!توی اسپرم قسمتی که به این پروکاریوت ما بخوره بنظرتون چیه؟!اسپرم تاژک داره و اینا هم ممکن هست داشته باشن!منظور سوال اینه!هر باکتری ای که کپسول یا دیواره داره،میتونه تاژک داشته باشه!میتونه دیگه!برخی از باکتریا تاژک دارن!حالا ممکنه کپسول یا دیواره هم داشته باشن!این گزینه رو روش قشنگ تمرکز کنین!توی خیلی از تستا میبینین اینجوری!
  4)✅توی کتاب نوشته یوکاریوتا با هم شباهت دارن!خب اولی که قارچه و یوکاریوت!دومی هم آغازی و یوکاریوت!
  5)❌توی باکتریا ماده وراثتی منتقل میشه!اما نه نوکلئوئیدا!پلازمیدشون!حالا چچوری؟!توسط فرایند هم یوغی!دوتا باکتری میان نزدیک هم!بعدش پیلی این یکی میچسبه به اون یکی و ادغام میشن و یه راهی بوجود میادش بین دو سلول!بعدش پلازمید همانند سازی میکنه و میره تو اون یکی!پس اینجا پلازمید داره منتقل میشه و پیلی هم کمکش میکنه!پس پیلی توی هم یوغی نقش داره!حالا منشاش کجاس؟!این توی شکل صفحه 20 هستش!شکل فوق العاده مهم!منشا این پیلی غشای سلوله!!!بعدش این غشا ما چسبندس؟!خب نه!چسبندگی دوتا بودشا!یکی پیلی یکی کپسول!
  6)✅از آخریه شروع کن ترجمه!عامل حرکتی توی باکتریا؟!تاژک!چی میسازتش؟!خب جنسش پروتئینه!پس ریبوزوم میسازتش!خب چی میگه سوال؟!میگه تو باکتریا میتونه چنتا ریبوزوم کنار هم باشن؟!هیچ جایی نیس جز شکل صفحه 20!برو ببین!چنتا ریبوزوم کنار همن!بشون میگن پلی زوم!


 • همیار

  تست شماره 3:
  چند مورد درست نیست؟
  1)در کورینه باکتریوم دیفتریا پیوند فسفودی استر در مجاورت منشاء عامل حرکتی رو به جلو باکتری هاست.
  2)عمل اتصال آنتی ژن های عامل مولد ذات الریه به گیرندخود در سطح لنفوسیت ها همانند اتصال آنزیم به پیش ماده خود است.
  3)هر باکتری دارای کپسول به طور قطع یقین دارای دیواره است.
  4)برخی باکتری ها هنگام شرایط سخت دور تا دور همه ماده وراثتی خود را آندوسپور میکشند.
  5)آنتی بیوتیک اریترومایسین باعث تخریب ریبوزم های پروکاریوتی میشود.
  6)همه پیلی های باکتری از غشای سلول منشا میگیرند.
  1)1
  2)3
  3)2
  4)0


 • همیار

  جواب تست شماره 3:
  1)❌پیوند فسفودی استر یعنی درست کردن DNA که اونم یعنی همانندسازی!عامل حرکتی هم که همون تاژکه که منشاش سیتوپلاسمه!منظور کلی سوال:همانند سازی توی سیتوپلاسم انجام میشه؟خب اره دیگه!ناحیه نوکلئوئیدیشون غشا نداره که!
  2)❌این آسمون ریسمونی که هستش تو سوال منظور کلیش اینه که عاقا!اتصال آنتی ژنا به گیرنده آنتی ژنی مثله اتصال آنزیم به پیش مادس؟!اره دیگه!هردوشون اختصاصین!
  3)❌اینطوری که این گفته یا گزینه خیلی درسته یا اینکه خیلی غلطه!تو شکل صفحه 20 نگا کنین کپسول روی دیوارس!پس هرکی کپسول داشت دیواره هم داره!پس خیلی درسته!
  4)✅همه چیش درسته ها!ولی اون همه ماده وراثتی غلطه!اولا بگم این آندوسپور چی هسش!عاقا شما توی سرما و گرما و ... چه میکنی؟!میری خودتو گرم میکنی یا خنک و ...!این باکتری هم همینجوریه!میادش دور تا دور کروموزومش آندوسپور میکشه تو شرایط سخت!
  5)✅این هم نکته کنکوریه در کل!ولی اون تخریبش کارو خراب کرده!تخریبش نمیکنن!توی کارش که پروتئین سازی باشه اخلال ایجاد میکنن!
  6)✅اینم باز نکته کنکوری!ولی اون پیلی جمعه!گفته همه پیلوس های ....!!عاقا باید تست ویرایش بشه تا درست بشه!پیلوس مفرد پیلی هستش!


 • همیار

  تست شماره 4:
  قسمت پروتئینی...
  1)که در سلول های یوکاریوتی در سازماندهی میکروتوبول ها نقش دارد،در سیتوکینز سلول های جانوری نقش دارد.
  2)که در ساختار ریبوزوم است،تعداد ژن آن در یک کروموزوم مرد با یک کروموزوم زن یکسان نیست.
  3)که در حفظ شکل سلول یوکاریوتی نقش دارد،در ایجاد تیغه میانی نمیتواند نقشی ایفا کند.
  4)که در حرکت سلول یوکاریوتی نقش دارد،منشاء آن همانند همان قسمت در سلول پروکاریوتی از سیتوپلاسم نیست.


 • همیار

  جواب تست شماره 4:
  1)❌گفته سازماندهی میکروتوبولا!یعنی سانتریول!توی سیتوکینز سلولای جانوری نقش داشت؟!خب نه دیگه!توی تشکیل دوک تقسیم نقش داشتش!این پروتئین همون پروتئین انقباضی که میادش دوتا سلول جانوریو دو شقه میکرد!!!!
  2)✅ریبوزوم از یه سری rRNA و پروتئین درست شده!حالا درمورد ژن اون قسمت پروتئینی سوال پرسیده!چون همه پروتئینا از روی DNA ساخته میشن دیگه!توی پیش یه عکسی هستش که خیلی مهمه!کروموزوم X رو نشون داده!روش کلی ژن هستش!یکیش هم پروتئین ریبوزومی L10 هستش!پس این پروتئین توی ساختار ریبوزوم هستشو ژنش هم روی کروموزوم X هس!حالا مرد یدونه کروموزوم X و زن هم دوتا کروموزوم X داشتش!پس اینا یکسان نیستن دیگه!
  3)❌حفظ شکل سلول اسکلت سلولی انجام میدادش!خب اینجا گفته توی ایجاد تیغه میانی نقشی نداره!خیلی هم خوب داره!توی سال سوم شکل مربوط به سیتوکینز سلولای گیاهیو ببینی میفهمی!این وزیکولا بودن از جسم گلژی میومدن!میان روی میکروتوبولا و ریزرشته های این اسکلت سلولی راه میانو توی وسط سلول بهم میرسن!برو حتما نگا کن!
  4)❌این عامل حرکتی منظورش تاژکه!که توی پروکاریوتا و یوکاریوتا از جنس پروتئینه!هردوشون!ولی منشا باکتریا سیتوپلاسم و یوکاریوتا سانتریول هستش!سوال گفته تاژک یوکاریوتی منشاش همانند تاژک پروکاریوتی سیتوپلاسم نیس!خب درمورد یوکاریوت درسته!ولی درمورد پروکاریوته نه!اون همانند بشه برخلاف درست میشه!


 • همیار

  تست شماره 5:
  هر سلول...
  1)دارای آنزیم های تجزیه کننده میتوکندری نمیتواند شبکه آندوپلاسمی داشته باشد.
  2)دارای حفاظت کننده میتواند با استفاده از زائده های بیرون زده از سلول حرکت کند.
  3)دارای جسم گلژی،همه پروتئین های تولیدی توسط شبکه آندوپلاسمی زبر از جسم گلژی عبور نمکنند.
  4)دارای لان میتواند با سلول های مجاور خود گلوکز مبادله کند.


 • همیار

  جواب تست شماره 5:
  1)❌این میتوکندری اینجا مجازه یجورایی!!!مجاز از اندامکای سلول!خب!کیا اندامکارو تجزیه میکردن؟!توی جونورا لیزوزم و توی گیاهیا واکوئل!خب منشاشون کجاس؟!شبکه آندوپلاسمی!یعنی باید داشته باشن!این شبکه آندوپلاسمی اینارو میسازه و میره جسم گلژیو اونجا یکی از اون دوتا میشه!
  2)❌قارچا،گیاها،بسیاری از آغازیان و برخی از باکتریا دیواره دارن!خب!آغازیا مژک دارن!باکتریا تاژک!درمورد قارچا چیزی نمیدونیم ولی گیاهیا چی؟!ندارن دیگه!اصن با چی حرکت میکنه؟!هیچ!
  3)✅عاقا همه رد نمیشن!خود این شبکه آندوپلاسمی مگه به آنزیم نیاز نداره؟!چرا دیگه!پس لازم نیسش بره اون همه راهو که!
  4)❌لان چیه؟!یه سوراخیه که توی دیواره بوجود میادش!خب!حالا ممکنه این سوراخ ادامه پیدا بکنه و بره به دیواره سلول بغلی و یا نه!فقط همون سوراخ بمونه!اگه را پیدا کردش سیتوپلاسم میاد از این منفذ رد میشه که اسمش پلاسمودسمه!پس هر کی لان داشتش پلاسمودسم نداره!از این پلاسمودسم میتونن باهم موادای مختلفی ردوبدل کنن!


 • همیار

  تست شماره 6:
  همه موارد بجز گزینه... نادرست نیست.
  1)دیواره سلولی دیاتوم ها همانند دیواره سلولی گیاهان 10 تا 100 برابر غشای پلاسمایی است.
  2)جنس دیواره سلولی همه تاژکدار چرخان از سلولز ساخته شده است.
  3)ساختار یک ساختمان را میتوان به دیواره سلولی گیاهان تشبیه کرد که در آن آهن های اسکلت ساختمان همانند سلولز هستند.
  4)دورترین لایه دیواره سلولی گیاهان همان جوان ترین لایه است.


 • همیار

  جواب تست شماره 6:
  1)❌ جنس دیواره سلولی دیاتوما مثل دیواره سلولی گیاها نیسش که!از جنس سیلیس هسش!
  2)❌ جنس دیواره سلولی بیشتر تاژکدارای چرخان از سلولزه!نه همشون که!بعدش هم بیشتر اوقات روی این سلولز رو یه لایه سیلیس میپوشونه!
  3)✅اولا بگم که این گزینه درسته!چون کتاب گفته سلولز توی سیمانی از پروتئینو سایر پلی ساکاریداس!تازه خود سلولز هم رشته ایه!دوما اینکه هدفم از طرح این گزینه این بودش که بگم که طراحان عزیز میتونن از این چیزا طرح کنن!احتمالش هسش!
  4)❌دورترین لایه دیواره سلولی گیاها تیغه میانی که اول از همه درست میشه!جوون ترین لایه هم که دیواره دومین هستش!تیغه میانی دیگ از سنو سال این حرفا گذشته بخواد جوونی کنه!سر پیریو معرکه گیری!


 • همیار

  تست شماره 7:
  کدام گزینه درمورد گیاهان درست است؟
  1)لان نمیتواند تا نزدیکی تیغه میانی پیش روی کند.
  2)عاملی که باعث حجیم شدن دیواره سلولی میشود،برخلاف تیغه میانی جوان ترین لایه نیست.
  3)قسمتی از دیواره که برخلاف دیواره دومین نازکترین لایه دیواره است،توسط دو اندامک از دو سلول ساخته میشود.
  4)دیواره سلولی میتواند سخت و زخیم باشد.


 • همیار

  جواب تست شماره 7:
  1)❌اگه برین شکل صفحه 24 رو نگا کنین میبینین که لان کلا میتونه توی ضخامت دیواره سیروسلوک کنه!
  2)❌وقتی که دیواره دومین ایجاد بشه ضخامت دیواره زیاد میشه!حجیم میشه!پس فک نکنین فقط سلول حجیم میشه ها!بعدش جوون ترین لایه دیواره دومینه!پیرترین لایه هم تیغه میانی!تست گفته که دیواره دومین برخلاف تیغه میانی جوان ترین لایه نیس؟!خب بالا گفتم که تیغه میانی پیرترینه و دیواره دومین هم جوون ترین!خخخخ!داره میگه تیغه میانی جوونه!مث اون پیرمردایی که بهشون میگی بابابزرگ برمیگرده میگه خودت بزرگی!من 20 سالمه!!!!
  3)✅نازک ترین لایه هم تیغه میانیه!دیواره دومین هم ضخیم ترین!پس تا اینجای سوال درسته!آخرش گفته که این نازک ترین لایه که همون تیغه میانی ما باشه توسط دوتا اندامک از دوتا سلول ساخته میشه!اره دیگه!کتاب گفته مشترکه تیغه میانی بین دوتا سلول!تازشم!توسط شبکه آندوپلاسمی دوتا سلول مجاور هم ساخته میشه!
  4)❌اون میتواندش گزینه رو غلط کرده!کتاب گفته است!فعلا هم خیلی مهمن تو زیست علاوه بر قیدا!


 • همیار

  تست شماره 8:
  کدام یک از موارد زیر عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل میکند؟
  دیواره سلولی...
  1)گیاهان همانند دیواره سلولی قارچ ها دارای مونومر تولیدی در روده بزرگ است.
  2)اندامک نیست و در کل ساختاری است که نمیتواند انرژی تولید و مصرف کند.
  3)گیاهان از پادتن ها دارای تعداد مونومر بیشتری هستند.
  4)باکتری ها در هنگام فرایند هم یوغی نمیتواند در مناطق خاصب از بین برود.


 • همیار

  جواب تست شماره 8:
  1)❌دیواره سلولی گیاها سلولز داره!دیواره سلولی قارچا هم همینطور!خب!مونومر تولیدی تو روده بزرگ گلوکزه که توسط باکتریای تجزیه کننده سلولزه!سلولز هم که گلوکز داره!
  2)❌دیواره سلولی و در کل قسمتایی که توی کتاب بهشون اندامک گفته نمیشه رو میگن ساختار سلولی!دیواره سلولی مرده هستش و نه میتونه انرژی درست که و نه مصرف!
  3)❌دیواره سلولی گیاها در کل میتونه بیشتر از 21 مونومر داشته باشه!20 تاش برای پروتئینای دیواره!یکیش برای سلولز!یکی دیگه هم سایر پلی ساکاریدا!مثلا ممکنه اون سایر پلی ساکاریدا از فروکتوز ساخته شده باشه که در این صورت میشه 22 تا مونومر!پادتنا هم که پروتئینی هستن و 20 تا مونومر بیشتر ندارن!
  4)✅این دیگه غلطه!خودشه!اما چجوری!خب هم یوغی چی بودش!؟دوتا باکتری میومدن در کنار هم تبادل ماده وراثتی میکردن!دوتاشون قسمتی از دیواره و غشا و کپسول درصورت وجود محو میشه!یعنی از بین میره!و توی اون یه تیکه سیتوپلاسم اون دوتا باکتری یجورایی باهم یکی میشه!


 • همیار

  تست شماره 9:
  درمورد غشای سلول کدام مورد نادرست نیست؟
  1)در ساختار آن میتوان همه مولکول های زیستی را یافت.
  2)کربوهیدرات ها را میتوان در دو طرف غشاء یافت.
  3)قسمتی از بیشترین مولکول های آن که در استروئید ها وجود ندارد،در مجاورت با پروتئین های آن است.
  4)رشته های بین سلولی همانند ریزرشته های اسکلت سلولی از داخل به پروتئین های غشاء متصل هستند.


 • همیار

  جواب تست شماره 9:
  1)❌تو بمن بگو!آخه نوکلئوتید میبینی تو غشا!ها؟!نوکلئوتید نداره غشا!ولی بقیه رو داره!
  2)❌حتما برین شکل صفحه 25 زیست 1 رو یاد بگیرین!خیلی مهمه!کربوهیدراتای غشا فقط توی خارج از سلول هستن!بیرونن!تو راشون ندادن!
  3)✅تست سراسری 95!بله!این گزینه در کنکور امسال مطرح شدش!بیشترین مولکولای غشا که فسفولیپیدان!استروئیدا هم که اسیدچرب نداشتن!داره میگه اسیدای چرب نزدیک پروتئینا هستن!خب تو شکل معلومه دیگه!بله درسته!
  4)❌بازم شکل!ریزرشته ها از داخل و رشته های بین سلولی از خارج به روتئینا متصل هستن!
  دوستان این شکل خیلی مهمه.


 • همیار

  تست شماره 10:
  کدام گزینه نادرست نیست؟
  *1)بسیاری از بیشترین مولکول های غشاء در غشای سلول های کبدی شبیه هم هستند.
  *2)همه پروتئین های غشای سلول های جانوری حداقل دارای 20 نوع مونومر هستند.
  *3)مونوساکارید های غشای سلول میتوانند از نوع مونوساکارید هایی باشند که در ساختار دی ساکاریدها نقش ندارند.
  *4) گروهی از پروتئین های غشاء میتوانند علاوه بر نقش خود،نقش آنزیمی را بازی کنند.


 • همیار

  جواب تست شماره 10:
  1)❌بیشترین مولکولای غشا که فسفولیپیدان!بعدش خیلی از این فسفولیپیدا که توی غشا هستن با هم متفاوتن نه شبیه!اونم بخاطر اسیدای چربشون هس!سلولای کبدی هم برا انحراف بودش!
  2)❌این بیشتر مربوط به مولکولای زیستی هسش!حداقل یعنی کم کمش!یعنی پروتئینا میتونن از 20 نوع آمینواسید داشته باشن!؟خیر!اون حداقل بشه حداکثر درست میشه جمله!
  3)❌مونوساکاریدای غشا هگزوزن!6 ضلعین!تو شکل کتاب خوب معلومه!قبلا هم تو تستای مولکولای زیستی گفتم که پنتوزا نمیتونن توی ساختار دی ساکاریدا نقش داشته باشن!
  4)✅این نکتش خیلی قشنگه!براتون یه مثال هم میزنم! تا براتون جا بیفته!اولا توی تست به اون گروهی دقت کنین!این گروهی میتونه بسیاری،برخی باشه!خب بریم سراغ مثال!پمپا یا همون پروتئینای ناقل!نقش آنزیمیشون:تجزیه ATP!باز هم هستن!


 • همیار

  تست شماره 11:
  کدام گزینه نادرست است؟
  1)همه محتوای ژنتیک موجود در سلول های کبدی در اندامک های دو غشایی نهفته است.
  2)سلولی که در حمل گازهای تنفسی در خون نقش دارد،برخلاف سلولی که در انتقال پیام عصبی نقش دارد،فاقد هسته است.
  3)قسمتی که دو نیمکره مخ را به یکدیگر متصل میکند،دارای بخش 3 قسمتی موجود در نوتروفیل است.
  4)قسمت دستور دهنده ی کورینه باکتریوم دیفتریا بر خلاف همان قسمت در ماکروفاژ دارای پوشش نیست.


 • همیار

  جواب تست شماره 11:
  1)❌محتوای ژنتیک که همون DNA و کروموزوم هستش،بیشترش توی هسته هسش!بقیش تو کلروپلاستو میتوکندری هستش!هر 3 تای اینا دو غشایی هستن!
  2)❌این سلول اولی همون اریتروسیته!دومی هم منظورش نورونه!اریتروسیت که هسته ندارن توی ما انسانا!نورون هم هستش توی جسم سلولیشه!
  3)✅اسم این قسمت جسم پینه ای هسش!جسم پینه ای از تار عصبی تشکیل شده!تار عصبی هم که از آکسون و دندریته!بخش 3 قسمتی توی نوتروفیل همون هستشه دیگه!هسته نورونا توی جسم سلولیشونه!پس جسم پینه ای هسته نداره!
  4)❌قسمت دستور دهنده منظور هسته هستش!البته توی کورینه باکتریوم دیفتریا هسته نیسش!ناحیه نوکلئوئیدی هستش که مثل هسته سلولای یوکاریوتی پوشش یا غشا!ماکروفاژم که یوکاریوته!


 • همیار

  تست شماره 12:
  کدام گزاره نادرست نیست؟
  1)سلول های مژک دار لوله های دایره ای عروس دریایی با مصرف انرژی زیستی فعالیت میکنند.
  2)بخش حرکتی موجود در اسپرم توسط فسفولیپید پوشانده نشده است.
  3)هر سلول ولوکس دارای 2 عدد تاژک به طرف بیرون از سلول است.
  4)منشا مژک های نایژک های انتهایی برخلاف تاژک توبر کلوسیز از سیتو پلاسم است.


 • همیار

  جواب تست شماره 12:
  1)✅عروسی دریایی یه لوله دایره ای داره و چندین لوله شعاعی!هر دوشون مژکدارن!
  2)❌توی شکل صفحه237 زیست 2 تاژک که بخش حرکتی اسپرم هستش،توسط یه غشایی احاطه شده!غشا هم که فسفولیپید داره!
  3)❌همه سلولاش ندارن که!سلولای سطحیش دارن!سلولای سطحیش همشون 2 تا تاژک به سمت بیرون از سلول دارن!
  4)❌نایژکای انتهایی مژک دارن!منشاش هم از سیتوپلاسم نیسشو از سانتریوله!ولی تاژک توبرکلوسیز که یه باکتریه از سیتوپلاسمه!


 • همیار

  تست شماره 13:
  کدام گزینه درمورد سلول ها درست نیست؟
  1)یکی از ژن های موثر در تولید بیشترین ساختار سلول روی کروموزوم X قرار دارد.
  2)آنتی بیوتیک اریترومایسین بروی ریبوزوم های داخل میتوکندری سلول های قلبی برخلاف ریبوزوم های متصل به شبکه آندپلاسمی آن ها تاثیر میگذارد.
  3)در مرحله G2 سلول میتوان 108 میکروتوبول را در قطبین سلول مشاهده کرد.
  4)قطر ریز رشته های سیتوپلاسم سلول های رشته ای زردپی آشیل از ریز لوله های سیتوپلاسم سلول های حاشیه ای بیشتر است.


 • همیار

  جواب تست شماره 13:
  1)❌بیشترین ساختار سلول از توی شکل صفحه 22 معلومه که ریبوزومه!توی پیش دانشگاهی میخونیم که ژن پروتئین ریبوزومی L10 روی کروموزوم X قرار داره!
  2)❌اریترومایسین روی ریبوزومای پروکاریوتی تاثیر میذاره!ریبوزومای میتوکندری و کلروپلاست هم که از نوع پروکاریوتین!اما ریبوزومای دیگه مثل ریبوزمای متصل به شبکه آندوپلاسمی تاثیر نداره!چون یوکاریوتین!
  3)❌مرحله G2 مرحله تقسیم سلولیه!توی تقسیم سلولی سانتریولا 2 جفت میشدن!هر سانتریول 54 تا میکروتوبول داشتش!دقت کنین که سوال گفته قطبین!یعنی دوتا قطبش!اگه یدونه بودش غلط میشدشا!پس توی دوطرف سلول 108 تا میکروتوبول میتونیم ببینیم!
  4)✅اون اسمای سلولا برای انحراف اومده!همشو حذف کنین!میشه اینجوری!قطر ریزرشته از ریزلوله بیشتره!خب توی شکل صفحه 22 اگه نگا کنین میبینین که برعکسه!


 • همیار

  تست شماره 14:
  درمورد یاخته ها کدام گزینه درست است؟(یاخته:سلول)
  1)آمینواسید های مژک سلول های مژکدار مجاری نیم دایره ای توسط ریبوزوم هایی که در مجاور لیزوزوم هستند،سنتز نمیشود.
  2)همه پروتئین های ساخته شده در ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی زبر به سمت نشان گذار سلول میروند.
  3)اینترفرون تولید شده از اریتروسیت ها توسط ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی سنتز شده است.
  4)پروتئین 4 رشته ای موجود در اریتروسیت ها توسط ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی سنتز شده است.


 • همیار

  جواب تست شماره 14:
  1)❌ریبوزومایی که کنار لیزوزوم هستن یعنی ریبوزومای توی سیتوپلاسم!پروتئینای تاژک و مژک توسط همین ریبوزوما سنتز میشن!
  2)❌همشون نه!برخیشون که سفارشیه!مخصوص خود شبکه آندوپلاسمی هسش دیگه نمیره سمت جسم گلژی که!نشان گذار سلول همون جسم گلژیه!
  3)❌اینترفرون توسط ریبوزومای شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته میشن!درسته!اما اریتروسیتی بالغ باشه هیچی نداره که بخوادش پروتئین سازی کنه!اریتروسیت خالی یعنی بالغ!
  4)✅پروتئین 4 رشته ای که توی اریتروسیتا هستش همون هموگلوبینه!این هموگلوبین قبل ازاینکه اریتروسیتا بالغ بشن،توی ریبوزومای شبکه آندوپلاسمی زبرشون ساخته میشه و بعدش اندامکاشو از دست میده!این از قبل بوده توش!مث اینترفرون نیسش!


 • همیار

  تست شماره 15:
  کدام گزینه نادرست است؟
  1)هر سلول دارای جسم گلژی گسترده،شبکه آندوپلاسمی با وسعت کم ندارد.
  2)سلول دارای شبکه آندوپلاسمی صاف با خاصیت سم زدایی میتواند دارای ژن فعال کاتالاز باشد.
  3)انواع لیزوزوم توسط جسم گلژی تعیین نمیشود.
  4)هر سلولی که تعداد زیادی لیزوزوم داشته باشد،میتواند انرژی زیادی تولید میکند.


 • همیار

  جواب تست شماره 15:
  1)❌وقتی جسم گلژی گسترده باشه،مطمئنا وزیکولای زیادیو باید نشانه گذاری کنه!وزیکولا هم از شبکه آندوپلاسمی زبر میان به سمت گلژی!پس وزیکول زیاد=جسم گلژی گسترده!در کل این جمله درسته!
  2)❌ژنی که فعال باشه پروتئین مربوط بهش ساخته میشه!اون یه تیکه یعنی اینکه عاقا!ژن کاتالاز که فعال بشه حتما باید توی پراکسی زوم فعال بشه!در ضمن!اول سوال منحرف کنندس!اون میتواند که بیادش قبلا توضیح دادم دیگه!کار تمومه!البته منظور از این سلول همون سلولای کبدیه!
  3)✅توی شکل صفحه 30 دو نوع لیزوزوم وجود دارن!بعدش هم نشون داده شده که از جسم گلژی منشا میگیرن!یعنی اینکه گلژی داره به هر کدومشون میگه که تو برو آشپزخونه یا برو نظافت!!!این همون نشونه گذاری هستش!
  4)❌لیزوزوم کارش هیدرولیزه!آب مصرف میکنه!ولی در عوضش انرژی تولید میکنه!تعدادش هم که بیشتر باشه،انرژی تولید شده هم بیشتره!


 • همیار

  تست شماره ی 16:
  کدام جمله درمورده سلول نادرست است؟
  1)جنس ریبوزوم ها از پروتئین و ریبونوکلئیک اسید می باشد.
  2)پروتئین های لازم برای ساخت اسکلت سلولی و اسکلت هسته ای توسط ریبوزوم های ازاد در سیتوپلاسم ساخته میشوند.
  3)جنس تاژک در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها از نظر نوع و ساختار کاملا یکسان است.
  4)اسکلت سلولی را فقط در سلولهای یوکاریوتی میتوان دید و در پروکاریوتها اسکلت سلولی نداریم.


 • همیار

  جواب تست شماره 16:
  1)❌خیلی معلومه دیگه!
  2)❌اینم باز خیلی معلومه!
  3)✅بازم مث قبیلا معلومه!اصلا یکسان نیسش!
  4)❌نکته خوبیه!بعدا ازش استفاده خواهیم کرد!


 • همیار

  تست شماره 17:
  کدام گزینه نادرست است؟
  1)هر سلول دارای واکوئل قطعا نمیتواند کربن دی اکسید را تثبیت کند.
  2)هر سلول دارای واکوئل حاوی مواد غذایی قطعا لیزوزوم ندارد.
  3)هر جانور دارای ژن روبیسکو فقط از راه فتوسنتز تغذیه میکند.
  4)هر سلول دارای شبکه آندوپلاسمی صاف قطعا نمیتواند سم زدایی کند.


 • همیار

  جواب تست شماره 17:
  1)❌هر سلولی که واکوئل داشته باشه!کدوم واکوئل!غذایی؟گوارشی؟مرکزی یا ضرباندار؟!اینجا منظور یکیشون نبوده!همش بوده!یه مثال نقص میارم!آمیب که واکوئل ضرباندار نمیتونه دی اکسید کربنو تثبیت کنه!پس درسته این جمله!
  2)❌اینم مثال نقضش سلولای گیاهیه!لیزوزوم ندارن!اما واکوئل غذایی چرا!
  3)✅هر کی ژن روبیشکو داشتش،یعنی گیاهه!هر گیاهی درسته میتونه فتوسنتز کنه،اما یه گیاهی هستش که گوشتخواره به نام دیونه!یا همون دیوونه!!!فقط از فتوسنتز تغذیه نمیکنه!بلکه هم از فتوسنتز و هم از مواد آلی آماده!فست فود خور گیاها اینه!
  4)❌هر سلولی که شبکه آندوپلاسمی صاف داره،ممکنه یدونه از اون کارای شبکه آندوپلاسمی صافو انجام بده!!تو کتاب گفته بر اساس نقشو کارشون این وظیفه فرق میکنه!مثلا شبکه آندوپلاسمی سلولای کبدی هم تنظیم قند خون انجام میدن،هم سم زدایی!ولی شبکه آندوپلاسمی صاف سلولای روده فقط لیپید سازی میکنن!پس فرق دارن اینا!


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

37
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

632.6k
دیدگاه‌ها