سوال زیست/ژنتیک • سلول مفروض x بل وضعیت کروموزومی 2n=6 و با ژنوتیپ AaRWBBDd وارد تقسیم میوز می شود.این سلول در پایان میوز در رابطه با این صفات چند نوع گامت میتواند تولید کند؟
  8نوع
  4نوع
  2نوع
  16نوع
  لطفا توضیح بدهید که چرا ؟ • حل من ناصرا ینصرنی
  ایا کسی نیست بتونه اینو حل کنه؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.