امکان جدید انجمن آلاء: نادیده گرفتن یک کاربر خاص (بلاک کاربران)